Doradztwo i administracja rolnicza

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Studia I stopnia - inżynierskie

Rodzaj studiów: studia stacjonarne I stopnia trwają 7 semestrów (3,5 roku). Po odbyciu praktyki, napisaniu pracy dyplomowej oraz złożeniu egzaminu dyplomowego absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera, który umożliwia podjęcie pracy zawodowej lub kontynuację kształcenia na studiach II stopnia (studia magisterskie na kierunkach pokrewnych)oraz podjęcie studiów podyplomowych.

Forma: Studia stacjonarne

Zgodnie ze strategią Uczelni, kierunek doradztwo i administracja rolnicza kształci kadrę na potrzeby szeroko rozumianego otoczenia instytucjonalnego rolnictwa. Wyposaża Absolwentów w kompetencje społeczne w pełni odpowiadające potrzebom współczesnej gospodarki. W procesie kształcenia szczególną uwagę przywiązuje się do wykorzystania nowoczesnych technik oraz  zdobywania wiedzy na bazie najnowszych osiągnięć naukowych.  Studia pogłębiają wiedzę i rozwijają umiejętności innowacyjne niezbędne do zwiększania  konkurencyjności biogospodarki oraz podnoszenia sprawności administracji okołorolniczej, a w szczególności przyczynią się do szybszej adaptacji rolnictwa do nowych wyzwań społecznych, gospodarczych, cywilizacyjnych i środowiskowych. W programie studiów obok przedmiotów technologicznych takich jak np. podstawy produkcji roślinnej, technika rolnicza, technologia produkcji zwierzęcej, nawożenie roślin, ochrona roślin, zoohigiena i dobrostan zwierząt, organizacja i ekonomika rolnictwa, bardzo ważną rolę odgrywają przedmioty ekonomiczno-społeczne, przygotowujące absolwentów do pracy w administracji okołorolniczej takie jak: podstawy komunikacji społecznej, socjologia wsi i rolnictwa, prawo rolne, prawo administracyjne, cyberbezpieczeństwo i obsługa baz danych, doradztwo rolnicze,  metody pracy doradczej, nowoczesne technologie w doradztwie i komunikacji, rachunkowość rolnicza.

W ramach przedmiotów fakultatywnych student może wybrać przedmioty o charakterze prawniczym, ekonomicznym, społecznym oraz technologiczno-przyrodniczym, dzięki którym zdobędzie specjalistyczne kompetencje niezbędne do pracy w doradztwie rolniczym lub administracji, jak również ułatwiające lepsze zrozumienie uwarunkowań funkcjonowania nowoczesnego rolnictwa i zmieniającym się otoczeniu instytucjonalnym.

Cennym uzupełnieniem wykładów i ćwiczeń są zajęcia terenowe oraz studyjne w instytucjach otoczenia rolnictwa  a także praktyka, którą studenci mogą odbywać między innymi w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego, Oddziałach Centrum Doradztwa Rolniczego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa oraz urzędach administracji państwowej i samorządowej.

Doradztwo i administracja rolnicza to kierunek bazujący na dorobku nauk rolniczych oraz nauk społecznych, dedykowany jest przede wszystkim osobom chcącym w efektywny sposób wspierać rozwój rolnictwa oraz współzarządzać szeroko rozumianą biogospodarką, a poprzez to przyczyniać się do poprawy jakości życia na wsi i bezpieczeństwa żywnościowego mieszkańców kraju.

Profil absolwenta: Absolwenci kierunku doradztwo i administracja rolnicza posiadają szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk rolniczych i nauk o zarządzaniu.

Uzyskane wyksztalcenie daje podstawy do podjęcia stażu w instytucjach doradczych oraz administracji.. Absolwent może ubiegać się o wpis na listę certyfikowanych doradców rolniczych. Zgodnie z obowiązującymi wymogami Absolwenci posiadają wykształcenie rolnicze, które umożliwia im nabycia gospodarstwa rolnego, ziemi rolnej lub nieruchomości rolnej.

W ramach prowadzonych zajęć studenci uzyskują odpowiednią wiedzę i kompetencje w zakresie administracji, doradztwa, zarządzania, komunikacji społecznej, technologii i organizacji produkcji rolniczej, a także są przygotowywani do uzyskania dodatkowych uprawnień zawodowych i certyfikatów w wielu dziedzinach, np.: uprawnienia doradcy rolniczego, doradcy rolno-środowiskowego, certyfikat wewnętrznego audytora jakości ISO 9001, certyfikat audytora wewnętrznego standardu GLOBAL G.A.P.

 

Program kształcenia
Studia na tym kierunku trwają 7 semestrów. Studenci po odbyciu praktyki, napisaniu pracy dyplomowej oraz złożeniu egzaminu dyplomowego otrzymują tytuł zawodowy inżyniera.

Kierunek ten zapewnia wszechstronne przygotowanie do pracy w charakterze specjalisty lub doradcy rolniczego.

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK