Prace dyplomowe

Procedura składania i archiwizowania prac dyplomowych studentów
Rules and guidelines for writing diploma theses


 

Wskazówki do pisania prac dyplomowych

Kliknij TUTAJ

Tips for writing diploma theses

Click HERE


Prosimy o zapoznanie się z obsługą systemu Archiwum Prac Dyplomowych.
Więcej informacji na stronie:

APD instrukcje

Please familiarize yourself with the APD system.
For more information, please click below:

APD Instruction

 


Wszystkie prace dyplomowe podlegają kontroli antyplagiatowej.

Zachęcamy do zpaoznania się z Zarządzeniem JM Rektora nr 15/2019 (w sprawie procedur składania, sprawdzania i archiwizowania prac dyplomowych i doktorskich studentów i doktorantów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugonna Kołłątaja w Krakowie). Pracę wraz ze streszczeniem i załączniki należy scalić w jednen plik w obowiązującej kolejności zgodnie z Zarządzeniem 15/2019.


Zarządzenie JM Rektora UR nr 15/2019


Załączniki:

 • Załącznik 1 - Wzór pracy dyplomowej (strona tytułowa) - [pobierz] [word]
 • Załącznik 2 - Oświadczenie autora pracy - [pobierz] [word]
 • Załącznik 3 - Umowa licencyjna niewyłączna
  • dla kierunków Rolnictwo, Ochrona środowiska, Biogospodarka, Jakość i bezpieczeństwo środowiska [pobierz] [word]
  • dla kierunków Zarządzanie i Ekonomia [pobierz] [word]
 • Załącznik 4 - Umowa licencyjna wyłączna
  • dla kierunków Rolnictwo, Ochrona środowiska, Biogospodarka, Jakość i bezpieczeństwo środowiska [pobierz] [word]
  • dla kierunków Zarządzanie i Ekonomia [pobierz] [word]
 • Załącznik 5 - Wniosek o zmianę tematu pracy dyplomowej - [pobierz] [word]

   


Dopuszczenie studenta do obrony pracy reguluje:

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów z dnia 16 września 2016 r. (Dz. U. 2016, poz. 1554) z późn. zm., Regulamin Studiów – § 24, 25 i 26 wprowadzony Zarządzeniem Rektora Nr 20/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Student przed złożeniem pracy dyplomowej w dziekanacie zobowiązany jest do wcześniejszego wprowadzenia tej pracy w postaci pliku PDF do elektronicznego systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD). Praca zawierająca wymagane załączniki powinna stanowić jeden plik w formacie PDF o nazwie wg wzoru:
Znak wydziału (literka R ) - znak pracy dyplomowej ( M - magisterska, L - licencjacka, I - inżynierska) - nr indeksu-nazwisko-imię (bez polskich znaków). Przykład: R-M-23567-kowalski-jan.pdf (tzn. Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, praca magisterska, nr indeksu Jana Kowalskiego). W nazwie nie wolno używać polskich liter i spacji. Ponadto do APD student wprowadza temat pracy w języku angielskim oraz streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim. Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu powyższych danych i akceptacji pracy w APD przez promotora, student może wydrukować pracę tylko i wyłącznie klikając na czerwony link wersja do druku, po jego otworzeniu system nada pracy numery kontrolne, które pojawią się w lewym dolnym rogu począwszy od 6 strony pracy.


Student kończący studia inżynierskie, licencjackie lub magisterskie zobowiązany jest do złożenia w dziekanacie następujących załączników:
  • jednego egzemplarza pracy (dwustronny wydruk komputerowy z APD, zszyty lub zbindowany i oprawiony w cienką oprawę - egzemplarz ten przechowywany jest w Archiwum Uczelni w teczce akt osobowych studenta), dwa pozostałe egzemplarze pracy, oprawione w sztywne oprawy student przekazuje opiekunowi pracy i recenzentowi;
  • Studenci, którzy rozpoczęli studia od 1.10.2018 roku, oraz którzy wznowili studia od roku akademickiego 2019/2020 i później otrzymują BEZPŁATNIE:
    - oryginał dyplomu wraz z suplementem do dyplomu
    - 2 odpisy dyplomu i suplementu w języku polskim lub 1 odpis dyplomu i suplementu w języku polskim i 1 odpis dyplomu i suplementu w tłumaczeniu na język obcy na podstawie wniosku złożonego do dnia ukończenia studiów
  • Studenci, którzy rozpoczęli studia przed 1.10.2018 roku - otrzymują:  dyplom ukończenia studiów wraz z 2 odpisami (60zł), dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy – (40zł)  (nr konta: studia stacjonarne ->  39 1060 0135 1100 0009 9990 0102; studia niestacjonarne - > 98 1060 0135 1100 0009 9990 0107)".
  • formularza zgody na udział w badaniach zawodowych losów absolwenta (wersja Word)
  • podpisanego przez promotora raportu z Systemu JSA (Jednolity System Antyplagiatowy) dopuszczającego pracę do obrony;
  • indeksu (jeśli jest prowadzony).

Zalecenia Wydziałowej Komisji Dydaktycznej:

Egzaminy dyplomowe

Student przytępuje do egzaminu dyplomowego po uzyskaniu zaliczenia wszystkich zajęć przewidzianych w programie studiów dla danego kierunku i poziomu a jeżeli wymagana jest realizacja pracy dyplomowej to również konieczna jest pozytywna weryfikacja pracy dyplomowej przeprowadzona za pośrednictwem Jednolitego Systemu Antylplagiatowego. Dadatkowo wymagana jest pozytywna ocena pracy dyplomowej. Student przytępując do obrony pracy dyplomowej powinien umieć ustosunkować się do uwag recenzenta pracy dyplomowej.

W uzasadnionych przypadkach Dziekan może przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej (Regulamin Studiów § 24 ust.15).

Wobec studentów, którzy nie złożą pracy dyplomowej w obowiązującym terminie, zostanie wszczęta procedura skreślenia z listy studentów.

Egzamin I stopnia obejmuje wiedzę z przedmiotów kierunkowych:

Kierunek Rolnictwo:

 • specjalizacja agroekonomia: ogólna uprawa, szczegółowa uprawa roślin, ekonomika rolnictwa,
 • specjalizacja agroturystyka: ogólna uprawa, szczegółowa uprawa roślin, podstawy turystyki i hotelarstwa,
 • specjalizacja agrobiologia: ogólna uprawa, szczegółowa uprawa roślin, fizjologia i hodowla roślin.


Kierunek Ochrona Środowiska:

 • ochrona gleb, chemia środowiska, biotechnologia środowiskowa.


Kierunek Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska


Kierunek Biogospodarka

 • Technologie w produkcji pierwotnej
 • Bezpieczeństwo produkcji pierwotnej
 • Biotechnologia


Kierunek Zarządzanie

 • studia licencjackie.


Kierunek Ekonomia

 • studia licencjackie.
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK