Prace dyplomowe

Procedura składania i archiwizowania prac dyplomowych studentów


Drukowanie i składanie prac dyplomowych

W związku ze zmianami w funkcjonowaniu systemu APD (Archiwum Prac Dyplomowych) prosimy o zapoznanie się z obsługą systemu:
Więcej informacji na stronie:
APD instrukcje

Prosimy również o zapoznanie się z Zarządzeniem JM Rektora UR nr 15/2019 (w sprawie procedur składania, sprawdzania i archiwizowania prac dyplomowych i doktorskich studentów i doktorantów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie).
Zarządzenie JM Rektora UR nr 15/2019

Zarządzenie obowiązuję składających pracę dyplomową po 30 września, wszystkie prace będapodlegać kontroli plagiatowej.

Załączniki:

 • Załącznik 1 - Wzór pracy dyplomowej (strona tytułowa) - [pobierz] [word]
 • Załącznik 2 - Oświadczenie autora pracy - [pobierz] [word]
 • Załącznik 3 - Umowa licencyjna niewyłączna - [pobierz] [word]
 • Załącznik 4 - Umowa licencyjna wyłączna - [pobierz] [word]
 • Załącznik 5 - Wniosek o zmianę tematu pracy dyplomowej - [pobierz] [word]

   


Formularze i wytyczne do oceny prac dyplomowych na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym

Informuję, że Rada Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego w dniu 11.12.2013 r. zatwierdziła wzór nowego formularza oceny pracy dyplomowej, wraz z kryteriami oceny. Wzór formularza (recenzji) jest jednolity dla pracy dyplomowej licencjackiej, inżynierskiej i magisterskiej, natomiast różnią się nieznacznie kryteria oceniania, dlatego proszę nauczycieli i studentów o zapoznanie się z przedstawionymi wytycznymi.

Wzór nowego formularza będzie obowiązywał od sesji letniej roku akademickiego 2013/2014.

Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego
Prof. dr hab. Andrzej Lepiarczyk

Załączniki:

Wzór recenzji wg nowego formularza


Dopuszczenie studenta do obrony pracy reguluje:

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów z dnia 16 września 2016 r. (Dz. U. 2016, poz. 1554) z późn. zm., Regulamin Studiów – § 24, 25 i 26 wprowadzony Zarządzeniem Rektora Nr 19/2017 z 31 marca 2017r.

Student przed złożeniem pracy dyplomowej w dziekanacie zobowiązany jest do wcześniejszego wprowadzenia tej pracy w postaci pliku PDF do elektronicznego systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD). Praca zawierająca wymagane załączniki powinna stanowić jeden plik w formacie PDF o nazwie wg wzoru:
Znak wydziału (literka R ) - znak pracy dyplomowej ( M - magisterska, L - licencjacka, I - inżynierska) - nr indeksu-nazwisko-imię (bez polskich znaków). Przykład: R-M-23567-kowalski-jan.pdf (tzn. Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, praca magisterska, nr indeksu Jana Kowalskiego). W nazwie nie wolno używać polskich liter i spacji. Ponadto do APD student wprowadza temat pracy w języku angielskim oraz streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim. Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu powyższych danych i akceptacji pracy w APD przez promotora, student może wydrukować pracę tylko i wyłącznie klikając na czerwony link wersja do druku, po jego otworzeniu system nada pracy numery kontrolne, które pojawią się w lewym dolnym rogu począwszy od 6 strony pracy.

Student kończący studia inżynierskie, licencjackie lub magisterskie zobowiązany jest do złożenia w dziekanacie następujących załączników:
  • jednego egzemplarza pracy (dwustronny wydruk komputerowy z APD, zszyty lub zbindowany i oprawiony w cienką oprawę - egzemplarz ten przechowywany jest w Archiwum Uczelni w teczce akt osobowych studenta), dwa pozostałe egzemplarze pracy, oprawione w sztywne oprawy student przekazuje opiekunowi pracy i recenzentowi.
  • 4 zdjęć dyplomowych ( wymiar 4.5 cm na 6.5 cm );
  • potwierdzenia opłaty za dyplom - 60 zł na konto Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego: studia stacjonarne: 39 1060 0135 1100 0009 9990 0102; studia niestacjonarne: 98 1060 0135 1100 0009 9990 0107;
  • karty obiegowej (wersja PDF / wersja Word);
  • podpisanego przez promotora raportu z Systemu OSA (Otwarty System Antyplagiatowy) dopuszczającego pracę do obrony;
  • indeksu (jeśli jest prowadzony).
Zalecenia Wydziałowej Komisji Dydaktycznej:

Ocena pracy dyplomowej - druk do pobrania przez opiekuna pracy i recenzenta

Egzaminy dyplomowe

Studenci przystępują do egzaminu dyplomowego po uzyskaniu absolutorium (zaliczenia wszystkich przedmiotów wymaganych planem studiów danego kierunku) i złożeniu pracy dyplomowej. Absolutorium nie uprawnia do posługiwania się tytułem zawodowym. Przystępując do obrony, student powinien umieć ustosunkować się do uwag recenzenta.
Egzamin I stopnia obejmuje głównie wiedzę z przedmiotów kierunkowych:

Kierunek Rolnictwo:

 • specjalizacja agroekonomia: ogólna uprawa, szczegółowa uprawa roślin, ekonomika rolnictwa,
 • specjalizacja agroturystyka: ogólna uprawa, szczegółowa uprawa roślin, podstawy turystyki i hotelarstwa,
 • specjalizacja agrobiologia: ogólna uprawa, szczegółowa uprawa roślin, fizjologia i hodowla roślin.

Kierunek Ochrona Środowiska:

 • ochrona gleb, chemia środowiska, biotechnologia środowiskowa.

Kierunek Zarządzanie

 • studia licencjackie.

Kierunek Ekonomia

 • studia licencjackie.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Rolniczo - Ekonomiczny
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 43 32
12 633 44 43
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR