Kierunki badań

Kierunki badań prowadzonych na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym:

 • produkcyjność płodozmianów dostosowanych do różnych warunków siedliska, ekologii, rozmieszczenia i zwalczania chwastów,
 • uproszczenia w uprawie roli (od systemu płużnego aż do siewu bezpośredniego), produkcyjność roślin w systemach rolniczych,
 • ocena ważniejszych gospodarczo gatunków i odmian traw w użytkowaniu nasiennym,
 • oddziaływanie nawożenia na fizjologię plonowania, wartość paszową runi łąkowej,
 • badania podstawowe dla hodowli i nasiennictwa roślin użytkowych, doskonalenie metod hodowlanych, czynniki warunkujące produktywność nasienną zbóż i traw, bioróżnorodność traw,
 • ocena wpływu poziomu agrotechniki na plonowanie, zdrowotność roślin poszczególnych odmian pszenicy jarej i ozimej oraz ich przydatność do uprawy w rejonie małopolski,
 • doskonalenie technologii uprawy kukurydzy, bobiku, ziemniaka oraz wybranych roślin zielarskich z uwzględnieniem plonowania i kształtowania się jakości plonu,
 • nawożenie a jakość plonów, skutki nawożenia w długotrwałych doświadczeniach statycznych, rolniczej utylizacji odpadów przemysłowych i komunalnych,
 • degradacja i ochrona gleb, efektami remediacji tych gleb,
 • rozszerzenie badań nad glebami górskich młak niskoturzycowych,
 • określenie zasobów węgla organicznego i jego zmienność w zależności od aktywności biologicznej i sposobu użytkowania gleb półnaturalnych siedlisk łąkowych,
 • kontynuowanie badań z zakresu genezy, klasyfikacji i fizyki gleb,
 • mikrobiologia gleb i wód, ekotoksykologia gleb (mikotoksyny, nitrozoaminy),
 • biochemia gleb (mikroflora ryzosfery i fyllosfery), biologiczna ochrony roślin przed agrofagami,
 • oddziaływanie czynników agrotechnicznych oraz nowych pestycydów na występowanie szkodników i chorób roślin,
 • fizjologiczne i biochemiczne podstawy odporności roślin uprawnych na niskie temperatury chłodowe i mrozowe, suszę i zalewania, ekofizjologiczne czynniki produktywności roślin uprawnych, fizjologia rozwoju generatywnego roślin uprawnych,
 • stres oksydacyjny w roślinach uprawnych pod wpływem różnych czynników środowiskowych.
 • stan i perspektywy rozwoju rolnictwa światowego,
 • rolnictwo i obszary wiejskie UE,
 • rozwój doradztwa rolniczego w Polsce i na świecie, wykorzystanie instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej UE i funduszy strukturalnych w rolnictwie i na obszarach wiejskich,
 • problemy społeczno-ekonomiczne wsi i rolnictwa w aspekcie procesów integracyjnych,
 • wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich i kierunki aktywizacji gospodarczej gmin małopolskich,
 • przemiany świadomości mieszkańców wsi i społeczno-kulturowe aspekty jej rozwoju,
 • organizacja i ekonomika gospodarstw rolniczych,
 • rachunkowość zarządcza w gospodarstwie rolniczym, zarządzanie w rolnictwie, podejmowanie decyzji w warunkach niepewności i ryzyka,
 • przekształcenia stosunków własnościowych, finansowanie samorządów terytorialnych, zatrudnienie i kierunki aktywizacji gospodarczej regionu Polski południowej, interwencjonizm państwowy w rolnictwie terenów górskich,
 • marketing i rynek produktów rolno-spożywczych, strategie marketingowe, alternatywne źródła dochodów w rolnictwie,
 • przedsiębiorczość w agrobiznesie, ekonomika produkcji roślinnej, zwierzęcej i przemysłu rolno-spożywczego,
 • analiza działalności banków, kredytowanie, finansowanie działalności gospodarczej
 • teoria i praktyka transformacji systemowej w polskim rolnictwie i gospodarce żywnościowej,
 • działalność usługowa w rolnictwie, ekonomiczne aspekty rozwoju rolnictwa ekologicznego,
 • efektywność gospodarowania energią,
 • polityka społeczna w Polsce i świecie,
 • statystyczna analiza struktur ekonomicznych, wielowymiarowa analiza statystyczna,
 • statystyczna analiza bazy turystycznej i poziomu intensyfikacji rozwoju turyzmu w Polsce,
 • predykcja strukturalna w zakresie struktury obszarowej gospodarstw rolnych z wykorzystaniem łańcuchów Markowa,
 • delimitacja obiektów drogą metod klasyfikacji deterministycznych i rozmytych,
 • optymalizacja poziomu intensywności gospodarstw górskich, tendencje zmian struktury gospodarstw rolnych w Karpatach na tle struktury demograficznej,

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK