Historia

Wybrane fragmenty tekstu przygotowanego przez prof. dr hab. inż. Kazimierza Mazura, opublikowanego w 2003 r. w "Księdze Jubileuszowej Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie", wydanej z okazji 50-lecia istnienia Uczelni, uzupełnione w 2009 r. oraz w 2012 przez prof. dr hab. Michała Kopcia.

 

  
Wprowadzenie

Idea studiów wyższych z zakresu rolnictwa w Polsce pojawiła się pod koniec okresu Odrodzenia. świadczą o tym opinie wyrażone m.in. przez absolwentów "zacnej Akademii Krakowskiej" Władysława S. Jeżewskiego w pracy z 1638 r." O ekonomii" i J. K. Haura w publikacji z 1675 r. "Ekonomika ziemiańska generalna".

W okresie Oświecenia głównym orędownikiem utworzenia na Akademii Krakowskiej katedry rolnictwa był jej rektor Hugo Kołłątaj (1783-1786), który już wcześniej z upoważnienia Komisji Edukacji Narodowej przygotował program reformy Akademii. W projekcie uchwalonym przez tę Komisję w 1780 r. przewidziano, że katedra rolnictwa wejdzie w skład Kolegium Fizycznego. Jednak dopiero w 1807 r. na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu powstała Katedra Gospodarstwa Wiejskiego, której kierownikiem był prof. Józef Kail. Wypadki polityczne (przyłączenie Krakowa do Księstwa Warszawskiego) sprawiły, że Katedra funkcjonowała tylko dwa lata, gdyż w 1809 r. prof. Kail wyjechał do Wiednia, a nie znaleziono jego następcy.

Po wieloletnich dyskusjach kolejny wniosek w sprawie utworzenia Studium Rolniczego, złożony przez Towarzystwo Rolnicze Krakowskie, został przyjęty przez Sejm Krajowy w 1889 r. i skierowany do realizacji przez rząd. W tym samym roku Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego zobowiązał Wydział Filozoficzny do przedstawienia założeń organizacyjnych Studium Rolniczego, które stały się podstawą do uchwalenia statutu. Zgoda Cesarza Franciszka Józefa na uruchomienie zajęć dydaktycznych na Studium Rolniczym Wydziału Filozoficznego w roku akademickim 1890/91 nosi datę 18 sierpnia 1889 r., ale już w czerwcu tego roku Wydział Filozoficzny przedstawił pierwszego kandydata na profesora Studium i kierownika Katedry Chemii Rolnej, którym był prof. dr Emil Godlewski.


prof. dr Emil Godlewski

 

  
Studium Rolnicze i Wydział Rolniczy Uniwersytetu Jagiellońskiego (1890-1953)

Inauguracji pierwszego roku akademickiego na Studium dokonał rektor UJ prof. Wincenty Zakrzewski, wyrażając nadzieję, że "nasza stara Szkoła Główna zyskuje nowy przybytek nauki, obcej dotychczas (...), a potrzebny i pożyteczny dla tej warstwy naszego społeczeństwa, która w niem niezmiernie ważne zadanie ma do spełnienia dla obywateli rolników (...)".

Pierwszym zarządzającym Studium Rolniczym był z urzędu dziekan Wydziału Filozoficznego prof. dr Franciszek Schwarzenberg-Czerny, ale opiekę merytoryczną nad Studium sprawował prof. Edward Janczewski. Od roku akademickiego 1892/93 funkcję dyrektora pełnił przez szesnaście lat prof. dr Emil Godlewski, kierownik Katedry Chemii Rolnej.

W 1911 r. Studium Rolnicze otrzymało własną siedzibę - gmach przy al. Mickiewicza 21.


Collegium Agronomicum (obecnie Collegium Godlewskiego), 1910 r.

Znaczny rozwój Wydziału Filozoficznego, a równocześnie rozbudowa organizacyjna Studium Rolniczego potwierdzały opinię władz Uniwersytetu, że Studium powinno być przekształcone w samodzielny Wydział Rolniczy. Został on utworzony, jako piąty na Uniwersytecie, na podstawie rozporządzenia Ministra Oświaty z 18 sierpnia 1923 r. W skład Wydziału weszło jedenaście katedr, w tym dziewięć istniejących na Studium i dwie nowe, utworzone w ramach Wydziału Filozoficznego (chemia ogólna i botanika), oraz cztery jednostki naukowo-doświadczalne: Zakład Rolniczo-Doświadczalny w Łobzowie, Gospodarstwo Doświadczalne w Mydlnikach, Ogród Warzywno-Owocowy na Prądniku Czerwonym i Ogród Rolniczo-Botaniczny przy al. Mickiewicza. Bezpośrednio przed utworzeniem w 1953 r. Wyższej Szkoły Rolniczej Wydział Rolniczy UJ miał dwadzieścia sześć katedr.

Ostatnim dziekanem Wydziału Rolniczego UJ (1951/52-1952/53) był prof. Józef Kubica, główny organizator samodzielnej uczelni - Wyższej Szkoły Rolniczej.

 

  
Wydział Rolny - Rolniczy - Rolniczo-Ekonomiczny
Wyższej Szkoły Rolniczej, Akademii Rolniczej, Uniwersytetu Rolniczego
(1953-2012)

Nowe samodzielne uczelnie rolnicze i uczelnie wyodrębnione z uniwersytetów powstawały w Polsce już wcześniej. W Krakowie powołana w 1953 r. przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego trzyosobowa komisja (prof. Teodor Marchlewski - rektor UJ, prof. Józef Kubica - dziekan Wydziału Rolniczego i prof. Zbigniew Kamiński) przygotowała memoriał uzasadniający potrzebę powołania samodzielnej uczelni rolniczej na bazie Wydziału Rolniczego i Leśnego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz określiła zasady jej organizacji.

Po powstaniu Wyższej Szkoły Rolniczej, na mocy Uchwały nr 565 Rady Ministrów z 29 lipca 1953 r., w skład Wydziału Rolnego (taką nazwę Wydział wówczas otrzymał) weszło dwadzieścia Katedr: Botaniki z Ogrodem im. Janczewskiego (kierownik prof. dr Aniela Kozłowska), Chemii Ogólnej (kierownik dr Leopold Musiał, zastępca profesora), Chemii Rolnej (kierownik prof. dr Tadeusz Lityński), Ekonomii Politycznej (kierownik mgr Jan Pawlik, zastępca profesora), Ekonomiki Socjalistycznych Przedsiębiorstw Rolnych (kierownik dr Józef Kubica, zastępca profesora), Fizjologii Roślin (kierownik dr Adam Markowski, zastępca profesora), Fizyki (kierownik dr Aleksy Jagielski, zastępca profesora), Gleboznawstwa (kierownik prof. dr Julian Tokarski), Hodowli Roślin i Nasiennictwa (kierownik prof. dr Kazimierz Miczyński), Maszynoznawstwa Rolniczego z Zakładem Inżynierii Rolnej (kierownik prof. dr Michał Wójcicki), Meteorologii (kierownik Mieczysław Hess, zastępca asystenta), Mikrobiologii Rolnej (kierownik dr Bolesław Smyk, zastępca profesora), Ochrony Roślin (kierownik dr Józef Gondek, zastępca profesora), Ogólnej Uprawy Roli i Roślin (kierownik dr Jan Sołtys, adiunkt). Ogrodnictwa (kierownik prof. dr Stefan Ziobrowski), Polityki Agrarnej (kierownik mgr Tadeusz Rychlik, zastępca profesora), Statystyki Matematycznej (vacat), Szczegółowej Uprawy Roślin (kierownik doc. dr Roman Borkowski), Technologii Rolnej (kierownik prof. dr Franciszek Nowotny), Uprawy Łąk i Pastwisk (kierownik dr Jan Kiełpiński, zastępca profesora). Listę tę uzupełniła nowa Katedra - Podstaw Marksizmu i Leninizmu (kierownik Roman Nurowski, adiunkt). Każda katedra miała w swoim składzie co najmniej jeden zakład o takiej samej nazwie. Na Wydziale funkcjonowało ponadto Rolnicze Studium Zaoczne (kierownik mgr Henryk Jasiecki, adiunkt). Z sześciu pozostałych katedr utworzono nowy Wydział Zootechniczny. Rektorem Uczelni został dotychczasowy dziekan Wydziału Rolniczego UJ prof. dr Józef Kubica, a dziekanem Wydziału Rolnego - prof. dr Michał Wójcicki. Wydział Rolny był w następnych latach bazą dla kolejno tworzonych wydziałów i kierunków studiów.

W 1958 r. nastąpiła zmiana nazwy Wydziału Rolnego na Wydział Rolniczy. Zmianie uległy także nazwy niektórych katedr (uwzględnione w ich historii).

W chwili utworzenia Uczelni na Wydziale Rolnym było szesnastu samodzielnych pracowników nauki, w tym jeden profesor zwyczajny (K. Miczyński), czterech profesorów nadzwyczajnych (A. Kozłowska, T. Lityński, F. Nowotny, M. Wójcicki), jeden docent etatowy (R. Borkowski), dziesięciu zastępców profesora (pracujących na stanowisku kierownika katedry) oraz czternastu adiunktów, dziewiętnastu starszych asystentów, czternastu asystentów i dwóch zastępców asystentów.

W następnych latach struktura Wydziału ulegała częstym zmianom, co było związane z dynamicznym rozwojem nowych jednostek. W 1966 r. utworzono Oddział Ogrodniczy, który już w 1968 r. dał początek nowemu Wydziałowi Ogrodniczemu. W 1972 r. powołano kolejny Oddział - Mechanizacji i Energetyki Rolnictwa, który (po wzmocnieniu kadrowym) przekształcono po pięciu latach (1977) w Wydział o takiej samej nazwie. Najdłużej istniał utworzony w 1974 r. Oddział Technologii Żywności, który usamodzielnił się dopiero w 1994 r., przekształcając się w Wydział Technologii Żywności.

W roku akademickim 1970/71 przeprowadzono reorganizację Uczelni, powołując instytuty.
Na Wydziale Rolniczym utworzono sześć Instytutów:

 • Uprawy Roli i Roślin (dyrektor doc. dr Jan Filipek), skupiający trzy Zespoły: Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Szczegółowej Uprawy Roślin oraz Uprawy Łąk i Pastwisk,
 • Hodowli Roślin i Nasiennictwa (dyrektor prof. dr Tadeusz Ruebenbauer),
 • Gleboznawstwa, Chemii Rolnej i Mikrobiologii (dyrektor prof. dr Tadeusz Lityński, wicedyrektor doc. dr hab. Eugeniusz Gorlach),
 • Chemii Ogólnej i Technologii Rolnej (dyrektor prof. dr Franciszek Nowotny),
 • Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa (dyrektor prof. dr Józef Kubica, wicedyrektor doc. dr hab. Stanisław Martyna),
 • Fizyki i Mechanizacji Rolnictwa (dyrektor doc. dr Ryszard Gąska, wicedyrektor doc. dr Aleksy Jagielski).

W strukturze Wydziału funkcjonowało również Zawodowe Studium Zaoczne z Punktem Konsultacyjnym w Łańcucie. Kierownikiem Studium był mgr Władysław Müller. W Instytutach było zatrudnionych czterech profesorów zwyczajnych (J. Kubica. T. Lityński, F. Nowotny, T. Ruebenbauer), trzech profesorów nadzwyczajnych (Halina Jurkowska, Tomasz Komornicki, Bolesław Smyk), jedenastu docentów (L. Czuchajowski, J. Filipek, E. Gorlach, R. Gąska, A. Jagielski, T. Kloc, D. Młodzianowska, M. Pałasiński, J. Pociej, K. Pelc, J. Sawicki) oraz siedmiu starszych wykładowców, jeden wykładowca, trzydziestu czterech adiunktów, dwudziestu dziewięciu starszych asystentów i jedenastu asystentów. Na Wydziale pracowało w tym roku czterdziestu siedmiu asystentów naukowo-technicznych i technicznych.

W roku akademickim 1981/82 zniesiono strukturę instytutową, przywracając poprzednią i tworząc nowe katedry i zakłady. Od l stycznia 1982 r. na Wydziale funkcjonowały Katedry:

 • Szczegółowej Uprawy Roślin (kierownik prof. dr hab. Edward Ziółek),
 • Uprawy Łąk i Pastwisk (kierownik prof. dr hab. Jan Filipek),
 • Hodowli Roślin i Nasiennictwa (kierownik prof. dr hab. Barbara Skucińska),
 • Gleboznawstwa (kierownik prof. dr hab. Tomasz Komornicki),
 • Chemii Rolnej (kierownik prof. dr hab. Kazimierz Mazur),
 • Mikrobiologii (kierownik prof. dr hab. Bolesław Smyk),
 • Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa (kierownik doc. dr hab. Józef. Martyna, a od l lipca 1982 r. doc. dr hab. Eugeniusz Otoliński),
 • Fizjologii Roślin (kierownik prof. dr hab. Adam Markowski),
 • Chemii i Fizyki (kierownik doc. dr Aleksander Erndt)
oraz Zakłady:
 • Ogólnej Uprawy Roli i Roślin (kierownik doc. dr hab. Ewa Stupnicka-Rodzynkiewicz),
 • Statystyki Matematycznej (kierownik doc. dr Jan Pociej),
 • Technologii Węglowodanów (kierownik prof. dr hab. Mieczysław Pałasiński),
 • Surowców i Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego (kierownik doc. dr hab. Waldemar Kmiecik),
 • Biotechnologii (kierownik doc. dr hab. Maciej Kujawski),
 • Żywienia Człowieka (kierownik doc. dr hab. Anna Międzobrodzka),
 • Ekonomii Politycznej (kierownik doc. dr hab. Jan Siekierski),
 • Chłodnictwa i Inżynierii Przemysłu Spożywczego (kierownik doc. dr hab. Mirosław Fik),
 • Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych (kierownik dr hab. Tadeusz Kołczak, docent od l stycznia 1984 r.).

Oprócz kierowników Katedr i Zakładów na Wydziale Rolniczym było za trudnionych w tym czasie dwóch profesorów zwyczajnych (Bolesław Adamczyk, Halina Jurkowska), trzech profesorów nadzwyczajnych (Eugeniusz Gorlach, Julian Sawicki, Piotr Tomasik), dziesięciu docentów (doktorów habilitowanych: Agnieszka de Barbaro, Andrzej Binek, Tadeusz Curyło, Edward Firek, Wiesława Miszke, Krystyna Oleksynowa, Edward Różycki, Piotr Skrijka, Ludwik Spiss, Stanisław Zasoński) oraz dziesięciu starszych wykładowców, jeden wykładowca, sześćdziesięciu siedmiu adiunktów, sześćdziesięciu jeden starszych asystentów, trzydziestu trzech asystentów, a także osiemdziesięciu pracowników naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych i technicznych.

Kadra naukowa zatrudniona w katedrach Wydziału realizuje coraz szerszy program dydaktyczny oraz prowadzi zarówno badania wieloletnie, jak i wynikające z aktualnych potrzeb regionalnych i krajowych.

Od roku akademickiego 1956/57 wprowadzono jednolite studia 5-letnie kończące się pracą magisterską i komisyjnym egzaminem dyplomowym, uprawniające do otrzymania tytułu zawodowego magistra inżyniera rolnictwa. W czasie studiów zmieniały się wymagania dotyczące praktyk - maksymalna ich liczba wynosiła pięć (praktyka zerowa przed rozpoczęciem I roku studiów - 4-tygodniowa robotnicza, po I roku - 4-tygodniowa produkcyjna w gospodarstwach rolnych, po II roku - 4-tygodniowa mechanizacyjna, w tym kurs traktorowy i ewentualnie samochodowy, w trakcie III roku - semestralna 6-miesięczna oraz w trakcie IV lub V roku studiów - 4-12-tygodniowa praktyka dyplomowa). Przez długi okres obowiązywała studentów semestralna praktyka, zastąpiona (od 2009) w zależności od kierunku praktyką 6 i 8 tygodniową. Praktykę dyplomową trwającą zwykle 4 tygodnie włączono w zakres przygotowania pracy magisterskiej.

Po utworzeniu samodzielnej Uczelni studenci Wydziału Rolnego i Zootechnicznego mieli na pierwszych pięciu semestrach taki sam program studiów, a specjalizacja rozpoczynała się po praktyce semestralnej na IV i V roku w zakresie czterech kierunków: produkcji roślinnej, ochrony roślin i ekonomiki rolnictwa oraz produkcji zwierzęcej dla zootechników. Poza wydziałowym programem studiów przewidziano zajęcia na Studium Wychowania Fizycznego (obowiązkowe na I i II roku, nadobowiązkowe na dalszych latach), Studium Języków Obcych (obowiązkowe dwa spośród czterech języków), Studium Wojskowym dla mężczyzn, a od 1959 r. na Kursie Wiejskiego Gospodarstwa Domowego dla kobiet realizowanym w ramach Katedry Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa (od 1965 r. samodzielnym Studium o takiej samej nazwie). Studium Wojskowe zostało zniesione w 1991 r., a Studium Gospodarstwa wcześniej, w 1973 r.

Studia zaoczne na Wydziale Rolnym, prowadzone systemem korespondencyjno-zjazdowym (trzy dni w miesiącu), zostały w 1956 r. ujednolicone ze studiami stacjonarnymi pod względem planu nauczania i okresu trwania. Po zaliczeniu czterech lat absolwenci uzyskiwali tytuł zawodowy inżyniera, a następnie mogli odbyć uzupełniające studia magisterskie (3-semestralne). Studia te, początkowo zarządzane centralnie przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (1951), przemianowane najpierw na Studium dla Pracujących, a następnie na Zawodowe Studium Zaoczne, od roku akademickiego 1954/55 stały się jednostką uczelnianą. Najwięcej studentów kształciło się w tym systemie na Wydziale Rolniczym, zarówno w Krakowie, jak i w punktach konsultacyjnych w Łańcucie (od 1964 r.), Przemyślu (od 1978 r.), Rzeszowie (od 1991 r.) i Częstochowie (od 1979 r.).

W 1976 r., z inicjatywy Banku Gospodarki Żywnościowej, utworzono studia stacjonarno-zaoczne z zakresu organizacji, ekonomiki i finansowania rolnictwa, głównie dla pracowników BGŻ i osób zatrudnionych w sferze obsługi finansowej rolnictwa. Zajęcia w trzech cyklach odbywały się w Technikum Rolniczym w Czernichowie. W pomieszczeniach Uniwersytetu Ludowego w Szycach pod Krakowem prowadzono w jednym cyklu studia zaoczne z zakresu gospodarki górskiej (1977-1980). W okresie dwu lat akademickich (1977/78-1978/79) prowadzono eksternistyczne studia magisterskie w Opolu. Pracownicy Wydziału brali również udział w prowadzeniu kilku przedmiotów na studiach zaocznych Wydziału Zootechnicznego (Kraków, Wojnicz, Częstochowa) oraz Wydziału Ogrodniczego. Przez klika lat funkcjonowały Grupy Terenowe Studiów Zaocznych Wydziału w Czernichowie (od 2000 r.) i Radoczy (od 2000 r.) oraz zaoczne studia magisterskie w Zamościu (od 2001 r.).

Na Wydziale istnieje Koło Naukowe Rolników (wywodzące się jeszcze z Kółka Rolniczego Wszechnicy Jagiellońskiej, powstałego w 1891 r. na Studium Rolniczym UJ), które prowadzi działalność w sekcjach specjalistycznych katedralnych i międzykatedralnych. Po pierwszej i drugiej wojnie światowej Koło organizowało wydawanie skryptów dla studentów. W różnych okresach skupiało ono uwagę znacznej liczby studentów, nawet do 10% ogółu studiujących na Wydziale Rolniczym. Od 2007 roku działa Koło Naukowe Rolników i Koło Naukowe Ekonomistów. Dużym zainteresowaniem cieszą się sekcje chemii środowiska, ochrony przyrody, ochrony środowiska, ekonomiki i fizjologii roślin. Sekcja Dokumentacji Fotograficznej Obszarów Wiejskich organizuje cyklicznie konkurs nt "Nauki rolnicze w obiektywie". W ostatnich 10 latach pełnomocnikami dziekana ds. Studenckiego Koła Naukowego byli: dr hab. Michał Kopeć z Katedry Chemii Rolnej oraz prof. dr hab. Anna Miechówka i dr Ryszard Mazurek z Katedry Gleboznawstwa a od 2011 dr R. Bączek-Kwinta z katedry Fizjologii Roślin.

W 1961 r. podczas zjazdu absolwentów z okazji 70-lecia studiów rolniczych (chociaż propozycje takie formułowano już w 1935 r., z okazji 45-lecia studiów), z inicjatywy m.in. dr. Zbigniewa Gertycha oraz profesorów Tomasza Komornickiego, Tadeusza Lityńskiego, Bolesława Smyka i Stanisława Treli, utworzono Stowarzyszenie Wychowanków Studiów Rolniczych w Krakowie (UJ, WSR, AR). Przewodniczącym Stowarzyszenia został prof. B. Smyk, a biuro koordynacyjne mieściło się w pomieszczeniach Katedry Mikrobiologii. Obecnie (2009) Przewodniczącym Stowarzyszenia jest prof. dr hab. Wiesław Barabasz. Siedziba Koła nadal znajduje się w Katedrze Mikrobiologii.

Po 1954 r. stopniowej poprawie ulegały warunki lokalowe Wydziału, szczególnie w 1958 r. w wyniku zakończenia nadbudowy IV piętra Collegium Godlewskiego i w 1964 r. dzięki zakończeniu budowy Gmachu Jubileuszowego (z okazji 600-lecia UJ), w którym znalazły pomieszczenia Katedr: Chemii Ogólnej, Mikrobiologii Rolniczej oraz Technologii Rolnej. W drugim 10-leciu Uczelni zwiększyła się 2-krotnie zarówno liczba studentów, jak i pracowników Wydziału, dla których oddano nowe pomieszczenia w zespole obiektów Instytutu Mechanizacji i Energetyki Rolnictwa w Mydlnikach. W Chełmie zbudowano fitotron dla celów badawczych Katedry Fizjologii Roślin, użytkowany wspólnie z Zakładem Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk. W latach 1958-1960 wybudowano w ogrodzie Collegium Godlewskiego na użytek Katedry Chemii Rolnej dużą halę wegetacyjną przeznaczoną do doświadczeń wazonowych wraz z budynkiem laboratoryjno-gospodarczym. W związku z miejskimi planami innego przeznaczenia tego terenu (tunel dla pieszych pod Alejami) halę wegetacyjną zlikwidowano, a Katedra Chemii Rolnej otrzymała nowo wybudowaną halę i szklarnię wraz z pomieszczeniami gospodarczymi w Chełmie. Przewidziany początkowo dla Pracowni Izotopowej tej Katedry przylegający do hali budynek laboratoryjny został przekazany Wydziałowi dla potrzeb Oddziału Technologii Żywności (Katedra Chłodnictwa, Katedra Surowców i Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego).

Dalsza poprawa w zakresie pomieszczeń Wydziału nastąpiła po wybudowaniu rezalitu w budynku Collegium Godlewskiego od strony podwórza (1978). Powstały tam trzy duże amfiteatralne sale wykładowe oraz pomieszczenia laboratoryjne i pokoje dla pracowników katedr zlokalizowanych w tym budynku, a także bar dla studentów i pracowników.

W 2009 r. w związku regulowaniem spraw własności nieruchomości w Chemie, została wybudowana nowa hala wegetacyjna w Mydlnikach.

W okresie pięćdziesięciu lat od utworzenia samodzielnej Wyższej Szkoły Rolniczej, która w 1972 r. przyjęła nazwę Akademii Rolniczej, a z okazji jubileuszu 25-lecia (1978) otrzymała imię patrona Hugona Kołłątaja), struktura Wydziału Rolniczego zmieniła się zasadniczo.

Do 1994 r. na Wydziale funkcjonował jeden kierunek studiów - Rolnictwo ze specjalnością "agronomia" i specjalizacjami magisterskimi, w roku akademickim 1994/95 utworzono nową specjalność - agroekonomię" z osobnym programem od I roku studiów. W następnych latach powstały kolejne specjalności: ochrona środowiska rolniczego" (1995) i agrobiologia" (1996). W 1997 r. utworzono drugi kierunek studiów - Zarządzanie i Marketing (ze specjalnością "zarządzanie i marketing w gospodarce żywnościowej"), na którym w 2001 r. uruchomiono studia zaoczne. Rozwój i zmiany, jakie dokonały się i dokonują nadal zarówno pod względem profilu kształcenia, jak i problematyki badawczej Wydziału były uzasadnieniem wniosku Rady Wydziału do Senatu Akademickiego o zmianę nazwy. Zgodnie z zarządzeniem Rektora z 17 grudnia 2001 r. od l stycznia 2002 r. w strukturze organizacyjnej Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja istnieje Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, na którym już w pierwszym roku działania (2002/03) powołano trzeci kierunek studiów - Ochrona Środowiska (przez pewien okres czasu ze specjalnością "ochrona środowiska rolniczego"). Czwarty Kierunek studiów Ekonomia rozpoczął się naborem w roku akademickim 2006/2007.

W roku akademickim 2016/2017 powołano dwa nowe kierunki studiów - Biogospodarkę oraz Jakość i bezpieczeństwo środowiska.

Po wprowadzeniu standardów nauczania dostosowano nazwę kierunku Zarządzanie i marketing do przepisów zastępując ją nazwą Zarządzanie.

Poza studiami podstawowymi na Wydziale Rolniczym prowadzono rozmaite studia podyplomowe, m.in. z zakresu gospodarki górskiej (1986/87), "Uprawa i wykorzystanie roślin zielarskich i alternatywnych", "Współczesna ochrona roślin", "Ochrona roślin w nowych technologiach rolniczych", kilkanaście razy odbył się nabór na studia podyplomowe Agro-Unia. W roku akademickim 2009/2010 oraz 2010/2011 Wydział był koordynatorem Studiów Podyplomowych "Gospodarowanie i zarządzanie środowiskiem", które były prowadzone nieodpłatnie w ramach projektu Innowacyjna oferta edukacyjna Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie współfinansowanego przez UE. Wydział był organizatorem 4-letnich studiów doktoranckich (1970/71-1974/75).

W marcu 2003 r. na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym było siedemnaście jednostek dydaktyczno-naukowych, w tym czternaście katedr:

 • Agrobiznesu (kierownik prof. dr hab. inż. Janusz Żmija),
 • Chemii (kierownik prof. dr hab. Piotr Tomasik),
 • Chemii Rolnej ze Stacją Doświadczalną w Czarnym Potoku (kierownik prof. dr hab. inż. Czesława Jasiewicz),
 • Ekonomii (kierownik prof. dr hab. inż. Jan Siekierski),
 • Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa (kierownik dr hab. inż. Wiesław Musiał),
 • Fizjologii Roślin (kierownik prof. dr hab. inż. Władysław Filek),
 • Gleboznawstwa i Ochrony Gleb (kierownik prof. dr hab. inż. Joanna Niemyska-Łukaszuk),
 • Hodowli Roślin i Nasiennictwa ze Stacją Doświadczalną w Prusach (kierownik prof. dr hab. inż. Ludwik Spiss),
 • Łąkarstwa ze Stacją Doświadczalną w Czarnym Potoku (kierownik prof. dr hab. inż. Mirosław Kasperczyk),
 • Mikrobiologii (kierownik prof. dr hab. inż. Wiesław Barabasz),
 • Ogólnej Uprawy Roli i Roślin ze Stacją Doświadczalną w Mydlnikach i Górską Stacją Doświadczalną w Czyrnej Niżnej (kierownik prof. dr hab. inż. Ewa Stupnicka-Rodzynkiewicz),
 • Socjologii i Rozwoju Wsi (kierownik prof. dr hab. inż. Stanisław Moskal),
 • Szczegółowej Uprawy Roślin ze Stacją Doświadczalną w Prusach (kierownik prof. dr hab. inż. Aleksander Szmigiel)
 • Statystyki Matematycznej (kierownik prof. dr hab. Karol Kukuła)
oraz trzy zakłady:
 • Fizyki (kierownik dr hab. Józef Mazurkiewicz),
 • Ochrony Środowiska Rolniczego (kierownik prof. dr hab. inż. Magdalena Jaworska),
 • Rolnictwa Światowego (kierownik dr hab. Czesław Nowak).

W roku jubileuszowym na Wydziale było zatrudnionych trzydziestu ośmiu samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym siedmiu profesorów zwyczajnych (Wiesław Barabasz, Czesława Jasiewicz, Magdalena Jaworska, Jan Siekierski, Ludwik Spiss, Ewa Stupnicka-Rodzynkiewicz, Piotr Tomasik), czternastu profesorów nadzwyczajnych (Andrzej Binek, Władysław Filek, Barbara Filipek-Mazur, Florian Gambuś, Mirosław Kasperczyk, Janusz Kościelniak, Karol Kukuła, Teofil Łabza, Stanisław Moskal, Joanna Niemyska-Łukaszuk, Elżbieta Pisulewska, Aleksander Szmigiel, Tadeusz Zając, Janusz Żmija), trzech doktorów habilitowanych na stanowisku profesora nadzwyczajnego AR (Wiktor Adamus, Elżbieta Boligłowa, Maria Moś), trzynastu doktorów habilitowanych na stanowisku adiunkta (Teresa Hochół, Jacek Kieć, Kazimierz Klima, Michał Kopeć, Andrzej Kotala, Andrzej Lepiarczyk, Józef Mazurkiewicz, Anna Miechówka, Wiesław Musiał, Czesław Nowak, Andrzej Radwan, Barbara Ścigalska, Barbara Wiśniowska-Kielian). Na Wydziale pracowało także ośmiu starszych wykładowców, sześćdziesięciu pięciu adiunktów, trzydziestu sześciu asystentów oraz sześćdziesięciu dwóch pracowników naukowo-technicznych i technicznych. Na stanowisku adiunkta zatrudnieni są w wymiarze 1/2 etatu (drugie miejsce pracy) prof. dr hab. Franciszek Dubert (Katedra Fizjologii Roślin), dr hab. Andrzej Joachimiak (Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa) oraz dr Stefan Rzonca (Katedra Agrobiznesu).

W okresie pięćdziesięciu lat funkcję dziekana Wydziału pełniło trzynaście osób, a dziekanem w Roku Jubileuszowym był prof. dr hab. inż. Janusz Żmija.

Dziekanami Wydziału Rolniczego (od roku akademickiego 2001/02 - Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego) byli kolejno: prof. dr Michał Wójcicki (1953/54), prof. dr Bolesław Smyk (1954/55-1957/58), prof. dr Jan Kiełpiński (1958/59-1959/60), prof. dr Tomasz Komornicki (1960/61-1961/62 i 1982/83-1983/84), prof. dr Franciszek Nowotny (1962/63 do 28.02.1963), prof. dr Józef Gondek (1962/63-1968/69), prof. dr Jan Filipek (1969/70-1971/72 i 1987/88-1992/93), prof. dr hab. Edward Ziółek (1972/73-1976/77), prof. dr hab. Kazimierz Mazur (1977/78-1980/81 i 1993/94-1995/96), prof. dr Julian Sawicki (1981/82), prof. dr hab. Bolesław Adamczyk 1984/85-1986/87), prof. dr hab. Czesława Jasiewicz (1996/97-2001/02), prof. dr hab. Janusz Żmija (od 2002/03-2004-2005), prof. dr hab. Teofil Łabza (2005/06-2011/12) oraz prof. dr hab. Andrzej Lepiarczyk (od 2012/13).

Prodziekanami Wydziału w kolejności sprawowania urzędu przez jedną lub dwie kadencje byli: doc. dr Aleksy Jagielski, doc. dr Adam Markowski, doc. dr Julian Sawicki, doc. dr Bolesław Smyk, doc. dr Adam Markowski, doc. dr hab. Leszek Czuchajowski, doc. dr Julian Sawicki, doc. dr Maria Łucka (ds. Oddziału Ogrodniczego) doc. dr Aleksy Jagielski, doc. dr Zenon Żiżka, doc. dr hab. Kazimierz Mazur, doc. dr hab. Eugeniusz Gorlach, doc. dr Ryszard Gąska (ds. Oddziału Mechanizacji i Energetyki Rolnictwa), doc. dr Mieczysław Pałasiński (ds. Oddziału Technologii Żywności), doc. dr hab. Eugeniusz Otoliński, doc. dr hab. Waldemar Kmiecik, prof. dr Tomasz Komornicki, prof. dr hab. Bolesław Adamczyk, doc. dr hab. Anna Międzobrodzka, doc. dr hab. Andrzej Binek, doc. dr hab. Edward Firek, doc. dr hab. Ludwik Spiss, prof. dr hab. Mieczysław Pałasiński (Oddział Technologii Żywności), prof. dr hab. Andrzej Binek, dr hab. Tadeusz Tuszyński (Oddział Technologii Żywności), doc. dr hab. Tadeusz Curyło, dr hab. Czesława Jasiewicz, doc. dr hab. Wiesław Barabasz, dr hab. Tadeusz Tuszyński (Oddział Technologii Żywności), prof. dr hab. Janusz Żmija, dr hab. Teofil Łabza, prof. dr hab. Elżbieta Pisulewska, dr hab. Andrzej Lepiarczyk, dr hab. Andrzej Kotala, prof. dr hab. Florian Gambuś, dr hab. Michał Kopeć, prof. UR i dr hab. Józef Kania, prof. dr hab. Barbara Filipek-Mazur, prof. dr hab. Bogdan Kulig, dr hab. Andrzej Krasnodębski.

Wśród związanych z historią Wydziału naukowcami, którym nadano tytuł doktora honoris causa Uczelni są: Emil Godlewski (1927), Tadeusz Lityński (1976), Piotr Wawiłow (1978), Franciszek Górski (1981), Józef Kubica (1986), Tadeusz Ruebenbauer (1988), Jan Caputa (1988), Warren Gabelman (1988), Witold Niewiadomski (1996), Teofil Mazur (2003), Stanisław Urban (2006), Wojciech Ziętara (2007), Andrzej Dubas (2009), Peter Bielik (2012).

W 2010 prof. dr hab. Janusz Żmija otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze.

W 2009 roku na Wydziale było zatrudnionych czterdziestu pięciu samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym trzynastu profesorów zwyczajnych: Wiesław Barabasz, Władysław Filek, Florian Gambuś, Czesława Jasiewicz, Magdalena Jaworska, Mirosław Kasperczyk, Janusz Kościelniak, Teofil Łabza, Joanna Niemyska-Łukaszuk, Elżbieta Pisulewska, Jan Siekierski, Aleksander Szmigiel, Janusz Żmija; czternastu profesorów nadzwyczajnych: Elżbieta Boligłowa, Barbara Filipek-Mazur, Jacek Kieć, Kazimierz Klima, Antoni Kożuch, Karol Kukuła, Anna Miechówka, Maria Moś, Wiesław Musiał, Czesław Nowak, Barbara Wiśniowska-Kielian, Tadeusz Zając oraz Peter Bielik; jedenastu doktorów habilitowanych na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR (Maciej Fiedorowicz, Elena Horska, Wincenty Kołodziej, Michał Kopeć, Andrzej Kotala, Bogdan Kulig, Andrzej Lepiarczyk, Józef Mazurkiewicz, Agnieszka Płażek, Andrzej Radwan, Marcin Rapacz; oraz siedmiu doktorów habilitowanych na stanowisku adiunkta: Teresa Dąbkowska, Halina Góral, Józef Kania, Adam Kula, Andrzej Para, Dariusz Ropek, Barbara Ścigalska. Na Wydziale pracowało także 23 starszych wykładowców, 117 adiunktów oraz 55 pracowników naukowo-technicznych i technicznych.


Członkowie Rady Wydziału (2008)

Od 1 września 2009 r. struktura organizacyjna Wydziału obejmuje jeden Instytut z czterema zakładami oraz dwanaście katedr:

 • Instytut Ekonomiczno-Społeczny (dyrektor dr hab. Wiesław Musiał, prof. UR) z:
  • Zakładem Ekonomii i Polityki Gospodarczej (kierownik dr hab. Andrzej Radwan, prof. UR),
  • Zakładem Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa (kierownik dr hab. Wiesław Musiał, prof. UR),
  • Zakładem Socjologii i Rozwoju Wsi (kierownik dr hab. Andrzej Kotala, prof. UR),
  • Zakładem Rolnictwa Światowego i Doradztwa (kierownik dr hab. Józef Kania),
 • Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej ze Stacją Doświadczalną w Mydlnikach i Górską Stacją Doświadczalną w Czyrnej Niżnej (kierownik dr hab. Andrzej Lepiarczyk, prof. UR),
 • Katedra Chemii i Fizyki (kierownik dr hab. Maciej Fiedorowicz, prof. UR),
 • Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej ze Stacją Doświadczalną w Czarnym Potoku (kierownik prof. dr hab. Florian Gambuś),
 • Katedra Fizjologii Roślin (kierownik dr hab. Marcin Rapacz, prof.UR),
 • Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb (kierownik prof. dr hab. Anna Miechówka),
 • Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa ze Stacją Doświadczalną w Prusach (kierownik prof. dr hab. Maria Moś),
 • Katedra Łąkarstwa ze Stacją Doświadczalną w Czarnym Potoku (kierownik prof. dr hab. Mirosław Kasperczyk),
 • Katedra Mikrobiologii (kierownik prof. dr hab. Wiesław Barabasz),
 • Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego (kierownik prof. dr hab. Elżbieta Boligłowa),
 • Katedra Statystyki Matematycznej (kierownik prof. dr hab. Karol Kukuła),
 • Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin ze Stacją Doświadczalną w Prusach (kierownik prof. dr hab. Aleksander Szmigiel),
 • Katedra Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie (kierownik prof. dr hab. Janusz Żmija).

W roku 2010 oddano do użytku halę wegetacyjną w Mydlnikach, która wraz z pomieszczeniami gospodarczymi pozwoli na realizację wielu tematów badawczych obejmujących prowadzenie wegetacji roślin w kontrolowanych warunkach.

W wyniku reorganizacji w roku 2011 przekształcono dwie jednostki w Instytut Produkcji Roślinnej (dyrektor prof. dr hab. A. Szmigiel) z Zakładem Łąkarstwa i Zakładem Szczegółowej Uprawy Roślin, a w 2012 przekształcono Zakład Rolnictwo Światowego i Doradztwa oraz Zakład Socjologii i Rozwoju Wsi w Zakład Rozwoju Obszarów Wiejskich i Doradztwa (kierownik dr hab. Józef Kania, prof. UR).

W 2011 roku z okazji 100-letniej rocznicy oddania do użytku najstarszego budynku Uczelni, w którym mieszczą się m.in. biura Władz Rektorskich Uniwersytetu Rolniczego i Dziekańskich Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego, została przygotowana wystawa prezentującą sylwetkę Profesora Emila Godlewskiego, który zorganizował budowę Collegium Agronomicum i był pierwszym gospodarzem tego obiektu. W 1931 r., po śmierci Profesora, senat UJ nadał gmachowi imię Collegium Godlewskiego.


W maju 2012 roku na Wydziale było zatrudnionych czterdziestu siedmiu samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym trzynastu profesorów zwyczajnych: Wiesław Barabasz, Florian Gambuś, Czesława Jasiewicz, Magdalena Jaworska, Mirosław Kasperczyk, Janusz Kościelniak, Karol Kukuła, Teofil Łabza, Maria Moś, Joanna Niemyska-Łukaszuk, Elżbieta Pisulewska, Aleksander Szmigiel, Janusz Żmija; szesnastu profesorów nadzwyczajnych: Elżbieta Boligłowa, Teresa Dąbkowska, Maciej Fiedorowicz, Barbara Filipek-Mazur, Elena Horska, Jacek Kieć, Kazimierz Klima, Michał Kopeć, Andrzej Lepiarczyk, Anna Miechówka, Wiesław Musiał, Czesław Nowak, Agnieszka Płażek, Marcin Rapacz, Barbara Wiśniowska-Kielian, Tadeusz Zając; dziewięciu doktorów habilitowanych na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR: Józef Kania, Wincenty Kołodziej, Jacek Kozdrój, Bogdan Kulig, Józef Mazurkiewicz, Andrzej Radwan, Dariusz Ropek, Barbara Ścigalska, oraz dziesięciu doktorów habilitowanych na stanowisku adiunkta: Krystyna Ciarkowska, Jerzy Cieślik, Andrzej Danel, Krzysztof Gondek, Halina Góral, Andrzej Krasnodębski, Adam Kula, Andrzej Para, Łukasz Popławski, Jacek Strojny, Joanna Szymońska. Na Wydziale pracowało także 19 starszych wykładowców, 97 adiunktów i asystentów oraz 55 pracowników naukowo-technicznych i technicznych.

Od dnia 1 września 2019 r. w strukturze organizacyjnej Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego funkcjonuje osiem Katedr:

 • Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej (kierownik prof. dr hab. inż. Andrzej Lepiarczyk),
 • Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej (kierownik prof. dr hab. inż. Florian Gambuś),
 • Katedra Fizjologii, Hodowli Roślin i Nasiennictwa (kierownik prof. dr hab. inż. Marcin Rapacz),
 • Katedra Gleboznawstwa i Agrofizyki (kierownik dr hab. inż. Tomasz Zaleski, prof. UR),
 • Katedra Mikrobiologii i Biomonitoringu (kierownik prof. dr hab. inż. Elżbieta Boligłowa),
 • Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej (kierownik prof. dr hab. inż. Wiesław Musiał),
 • Katedra Statystyki i Polityki Społecznej (kierownik dr hab. Jacek Strojny, prof. UR),
 • Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw (kierownik dr hab. inż. Andrzej Krasnodębski, prof. UR).
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK