Kierunki studiów

Rekrutacja 2024/2025

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłataja w Krakowie

e-mail: rekrutacja.wre@urk.edu.pl

nr tel.12 662 43 34, 512 601 346

 

Zapraszamy do rekrutacji na kierunki:

    

        

        

  

    

    

        

 

 
Aktualności

Informujemy, że rekrutacja na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie oraz studia drugiego stopnia dla absolwentów studiów licencjackich i wybranych studiów inżynierskich rozpocznie się 3 czerwca 2024 r.


UWAGA!
Kandydat na studia II stopnia na kierunku pokrewnym, jest zobowiązany w terminie jednego miesiąca przed zakończeniem rekrutacji, do złożenia wniosku do Dziekana wydziału o stwierdzenie zgodności efektów kształcenia dla wskazanych kierunków studiów I stopnia.

Do wniosku kandydat dołącza: 

  1. kopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem, a jeżeli takich dokumentów nie posiada - zaświadczenie z dziekanatu o zdaniu egzaminu dyplomowego i kartę przebiegu studiów;
  2. potwierdzony przez dziekanat opis kształcenia właściwych dla ukończonego kierunku studiów I stopnia, o ile nie zostały określone w suplemencie;
  3. potwierdzone przez dziekana odpisy kart przedmiotów, określające efekty kształcenia realizowane w ramach tych przedmiotów.

 

Opinia Dziekana wydziału przyjmującego stanowi załącznik do dokumentacji rekrutacyjnej.

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK