Profil Absolwenta

Rolnictwo

Kierunek Rolnictwo zapewnia wszechstronne przygotowanie do pracy w szeroko pojętym rolnictwie, obejmującym produkcję roślinną, ochronę środowiska, biologię i ekonomikę rolnictwa, a także w działach współpracujących: produkcji zwierzęcej, ogrodnictwie, przemyśle spożywczym, melioracjach i mechanizacji rolnictwa oraz do prowadzenia gospodarstwa rolniczego.


Ochrona Środowiska

Program studiów ułatwi absolwentom zatrudnienie zgodne z uzyskanym wykształceniem. Absolwent posiada ogólną wiedzę przyrodniczą oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu: ochrony przyrody, kontroli i kształtowania środowiska, oddziaływania człowieka na glebę, powietrze i wodę, gospodarowania wodą oraz odpadami, jak również podstawy z zakresu problematyki prawnej i ekonomicznej ochrony środowiska. Dzięki kompleksowej wiedzy o środowisku, wzbogaconej znajomością jego monitoringu, systemów informatycznych, technik pomiarowych i analitycznych oraz metod zarządzania systemami środowiskowymi, absolwenci są przygotowani do zajmowania się ochroną środowiska w ujęciu lokalnym i systemowym.


Biogospodarka

Absolwent kierunku Biogospodarka wyróżnia się nie tylko inżynierskim, ale i interdyscyplinarnym wykształceniem pozwalającym na dużą elastyczność na rynku pracy. Oznacza to możliwość zatrudnienia w różnych sektorach wchodzących w skład biogospodarki, np.: rolno-spożywczym, energetycznym jak i administracji publicznej. Zdobyty zakres wiadomości i umiejętności umożliwi podjęcie pracy w przedsiębiorstwach wprowadzających i wykorzystujących innowacyjne technologie zarówno w produkcji pierwotnej jak i wtórnej, bioenergetyce, ochronnie i kształtowaniu środowiska. Absolwent może także podejmować pracę w laboratoriach analitycznych, badawczych, diagnostycznych zajmujących się analizą biologiczną i chemiczną oraz oceną jakości. Absolwent jest przygotowany również do uruchomienia i prowadzenie działalności gospodarczej, szczególnie na terenach wiejskich.


Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska

Absolwent kierunku Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska ma szeroką ogólną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych oraz technicznych dotyczącą ochrony i kształtowania środowiska. Posiada szczegółową wiedzę z zakresu fizycznych, chemicznych i biologicznych zagrożeń dla jakości i bezpieczeństwa środowiska oraz procedur, metod i technik ich minimalizowania. Ma wiedzę ekonomiczną i prawną w zakresie ochrony środowiska oraz zna zasady zarządzania jakością i bezpieczeństwem środowiska zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi regulacjami prawnymi, wskazuje również instytucje odpowiedzialne za monitoring i kontrolę jakości środowiska. Absolwent nabywa umiejętności związanych z identyfikacją zagrożeń w środowisku, oceną jakości poszczególnych elementów środowiska; projektowaniem i podejmowaniem działań na rzecz technologii zapewniających jakości i bezpieczeństwo środowiska; oceną oddziaływania na środowisko; menedżerskich w zakresie systemów zarządzania (jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem zdrowotnym żywności); pracy zespołowej w zakresie rozwiązywania problemów i doskonalenia organizacji. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają mu na zrównoważone i bezpieczne zarządzanie zasobami środowiska oraz kształtowanie ich jakości. Ponadto absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym, specjalistycznym z zakresu nauk o środowisku na poziomie zaawansowania B2 oraz potrafi wykorzystywać najnowsze techniki IT do pozyskiwania informacji o środowisku oraz przetwarzania danych, ich analizy oraz graficznej prezentacji. Program studiów ułatwia absolwentom zatrudnienie zgodne z uzyskanym wykształceniem oraz umożliwia prowadzenie indywidualnej przedsiębiorczości. Absolwent jest również przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.


Ekonomia

Absolwenci kierunku Ekonomia wyposażeni są w szeroki zakres wiedzy z dziedziny ekonomii, zarządzania, rachunkowości oraz prawa. Obok ogólnej wiedzy ekonomiczno-prawnej absolwenci uzyskują także podstawowe informacje z zakresu specyfiki gospodarki żywnościowej, poznają nowe kierunki rozwoju produkcji rolniczej, przetwórstwa rolno-spożywczego, rynku żywnościowego i usług. Ważne miejsce w programie studiów zajmują światowe problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz kwestie dostosowywania się polskiego rolnictwa do wymagań jednolitego rynku europejskiego. Ponadto swe zainteresowania studenci mogą rozwijać dzięki indywidualnym decyzjom. Znaczny udział w programie studiów mają bowiem przedmioty ekonomiczno-rolnicze do wyboru (fakultety). Studia przygotowują specjalistów posiadających wysoki zasób wiedzy umożliwiający im zatrudnienie w strukturach kadry kierowniczej i zarządzającej przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji pracujących na rzecz wsi i rolnictwa. Znajomość przepisów prawa umożliwia absolwentom podejmowanie pracy w administracji państwowej i samorządowej. Absolwenci studiów licencjackich kierunku Ekonomia są również dobrze przygotowani do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Znają język obcy na poziomie biegłości B2 „Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego” Rady Europy, zaś treści kształcenia w zakresie technologii informacyjnej pozwalają im na uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowej.


Zarządzanie

Kierunek ten zapewnia wszechstronne przygotowanie do pracy w charakterze specjalisty ds. organizacji i zarządzania oraz menedżera średniego szczebla zarządzania w szeroko pojętej gospodarce żywnościowej, a więc w rolnictwie, przemyśle rolno-spożywczym, w handlu, w instytucjach doradczych i konsultingowych oraz w organizacjach gospodarczych, samorządowych i administracji, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwenci kierunku Zarządzanie wyposażeni są w szeroki zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącej istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji, tj. przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Posiadają umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Są przygotowani do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami i zadaniami w różnego rodzaju organizacjach. Znają język obcy na poziomie biegłości B2 „Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego” Rady Europy.

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK