Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia
 Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia
na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
(system w przebudowie)

Obowiązujące akty prawne i zarządzenia:

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Poz. 1668
 • Statut Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie przyjęty przez Senat w dniu 14 czerwca 2019 r. uchwałą nr 59/2019
 • Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora AR z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie oceny przez studentów zajęć dydaktycznych oraz zasięgania opinii absolwentów w zakresie jakości kształcenia
 • Zarządzenie Nr 13/2020 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w sprawie wprowadzenia Polityki jakości i struktury Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK)
 • Zarządzenie Rektora AR Nr 16/2007 z dnia 30 maja 2007 w sprawie hospitacji zajęć dydaktycznych
 • Zarządzenie Nr 15/2019 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 kwietnia 2019 w sprawie procedur składania, sprawdzania i archiwizowania prac dyplomowych i doktorskich studentów i doktorantów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, znowelizowane ZR 33/2019, ZR 216/2020
 • Regulamin Studiów – stanowiący załącznik do Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Nr 20/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.

 

Schemat struktury organizacyjnej systemu jakości kształcenia na poziomie Uczelni

 

Schemat struktury organizacyjnej systemu jakości kształcenia na poziomie Wydziału

 

Archiwalne akty prawne i zarządzenia
 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. (Dz. U. nr 243, poz. 1445)
 • USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym –tekst jednolity
 • Statut Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie przyjętego przez Senat w dniu 4 listopada 2011 r. Uchwałą Nr 79/2011,
 • Zarządzenie nr 17/2007 Rektora AR z dnia 30 maja 2007 r.  w sprawie oceny przez studentów zajęć dydaktycznych oraz zasięgania opinii absolwentów w zakresie jakości kształcenia
 • Zarządzenie Rektora AR Nr 16/2007 z dnia 30 maja 2007  w sprawie hospitacji zajęć dydaktycznych
 • Zarządzenie Nr 1/2011 Rektora UR z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Rolniczym kontroli oryginalności studenckich prac dyplomowych wraz z załącznikami;
 • Zarządzenie Rektora Nr 2/2010 z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie prac dyplomowych studentów UR.
 • Regulamin Studiów – stanowiący załącznik 1 do Zarządzenia Rektora  nr 22/2012 z dnia 15 czerwca 2012 r.

 

Głównym celem Wewnętrznego Systemu Z zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK) jest doskonalenie procesu dydaktycznego poprzez:

 • stałe monitorowanie i podnoszenia jakości kształcenia,
 • tworzenie jednoznacznych procedur oceny: metod i warunków kształcenia oraz programów studiów,
 • uzyskiwanie efektów kształcenia zapewniających odpowiedni poziom: wiedzy, kompetencji i kwalifikacji absolwentów,
 • wzrost konkurencyjności studiów w UR.

Wymienione cele realizowane są przez działania podejmowane przez Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia (WKJK). WKJK składa się z Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia i Zespołu Oceny Jakości Kształcenia, które działają w ramach regulaminu przyjętego uchwała Rady Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego z dnia 29 stycznia 2013 r.

 

Schemat organizacyjny

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Rolniczo - Ekonomiczny
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK