Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Potencjał Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie wykorzystywany w działalności dydaktycznej, badawczej i wdrożeniowej Uczelni, budowany jest w pierwszym względzie na potencjale naukowym i organizacyjnym każdego z członków Wspólnoty akademickiej Uniwersytetu.

Oparty jest również na wielowymiarowej współpracy pomiędzy Interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi Uczelni w wymiarze krajowym (m.in. z podmiotami gospodarczymi, społecznymi, jednostkami administracji państwowej i samorządowej) oraz na systematycznie rozwijanej współpracy i wymianie międzynarodowej.

Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK) na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ma za zadanie czuwać nad procesami mającymi na celu jak najefektywniejsze wykorzystywanie potencjału Uczelni i wspierać członków Wspólnoty akademickiej Wydziału w transferze wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych i postaw etycznie właściwych między sobą.

USZJK funkcjonuje w oparciu o Politykę Jakości Kształcenia, w zakresie określonym załącznikiem do Zarządzenia Rektora nr 168/2021, a jego cele szczegółowe obejmują m.in.:

  • wspieranie i wzmacnianie potencjału kadry dydaktycznej odpowiedzialnej za realizację procesu kształcenia, w tym systematyczne doskonalenie jej kompetencji,
  • dostosowanie do potrzeb i efektywne wykorzystanie infrastruktury badawczo-dydaktycznej Uczelni,
  • wspieranie i wzmacnianie potencjału kadry administracyjnej i technicznej, w celu sprawnego zarządzania procesami;
  • zwiększanie stopnia umiędzynarodowienia kształcenia i prowadzonych badań naukowych;
  • realizację i doskonalenie przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi grupami interesariuszy wewnętrznych, jak również kompleksowe działania informacyjne skierowane do interesariuszy zewnętrznych Uczelni;
  • budowanie i szerzenie kultury jakości w Uczelni, wraz z promowaniem postaw etycznych we wspólnocie akademickiej.

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK