Finanse i rachunkowość

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Studia I stopnia - licencjackie

Rodzaj studiów: Studia realizowane są w formie trzyletnich studiów licencjackich I stopnia. Absolwenci studiów I stopnia po odbyciu praktyki, złożeniu egzaminu dyplomowego otrzymują tytuł licencjata, który umożliwia im podjęcie studiów II stopnia, w szczególności na kierunku finanse i rachunkowość lub kierunkach pokrewnych (np. ekonomia, zarządzanie), zarówno w formie studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych

Forma: Studia stacjonarne.

Profil absolwenta: Absolwent studiów I stopnia kierunku finanse i rachunkowość (FiR) uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Posiada kwalifikacje pełne na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji, tj. wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne odpowiadające charakterystykom uniwersalnym oraz charakterystykom II-ego stopnia PRK.

Proces edukacji ukierunkowany jest na ustawiczny rozwój studentów ze szczególnym uwzględnieniem zdobywania pożądanych na rynku pracy umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości. Kształcenie zmierza do wzrostu aktywności studentów i stymuluje ich wszechstronny rozwój również w zakresie kompetencji miękkich. Edukacja prowadzona jest w atmosferze współdziałania, co sprzyja nabywaniu umiejętności pracy w zespole oraz kształtowaniu odpowiedzialności za efekty działania. Organizacja procesu edukacji umożliwia osiągnięcie wszystkich efektów uczenia się w ramach zajęć obligatoryjnych, a szeroki zestaw zajęć do wyboru daje szanse rozwoju indywidualnego. Studenci zdobywają szeroką wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwach, analizy ekonomicznej, sporządzania sprawozdań finansowych, rachunkowości zarządczej, controllingu, finansów przedsiębiorstw, finansów publicznych, systemu podatkowego, zasad funkcjonowania systemu bankowego, ubezpieczeń gospodarczych i społecznych oraz funkcjonowania rynków finansowych. Ponadto w programie studiów postawiono również na rozwój kompetencji miękkich realizowanych m.in w ramach zajęć: projekt rozwoju osobistego, komunikacja społeczna czy też socjologia i psychologia pracy. Uwzględniono także nowe wyzwania i potrzeby rynkowe zapewniając studentom bogaty wachlarz zajęć z zakresu: prowadzenia firm internetowych, cyberbezpieczeństwa, analizy dużych zbiorów danych („big data”) czy też dostęp do zajęć realizowanych w języku angielskim.

Absolwent kierunku FiR potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do interpretacji i wyjaśniania przyczyn, przebiegu i konsekwencji złożonych procesów gospodarczych. Potrafi również komunikować się z członkami organizacji, myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. Zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się słownictwem specjalistycznym z zakresu finansów.

 

Program kształcenia
Studia licencjackie trwają 6 semestrów i obejmują łącznie 2002 godziny dydaktyczne realizowane w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów oraz kończące się egzaminem dyplomowym.

Program studiów licencjackich obejmuje cztery grupy zajęć:

Zajęcia podstawowe: finanse, rachunkowość, mikroekonomia, makroekonomia, statystyka opisowa, matematyka, ekonometria, podstawy prawa, i inne;

Zajęcia kierunkowe: analiza ekonomiczna, matematyka finansowa, rynki finansowe, finanse publiczne, finanse przedsiębiorstw, bankowość, ubezpieczenia;

Zajęcia specjalnościowe, w tym: rachunkowość komputerowa, ewidencja podatkowa w systemie ERP, rachunkowość ubezpieczycieli, rachunkowość w banku, zarządzanie finansami banku, arkusz kalkulacyjny w finansach, Inwestycje finansowe, controlling i auditing i inne;

Zajęcia kształcenia ogólnego, w tym m.in.: język obcy, technologie informacyjne, etyka, filozofia przyrody, historia Polski w XX wieku;

W ofercie dydaktycznej znajdują się również zajęcia prowadzone w języku angielskim, co umożliwia studentom doskonalenie znajomości tego języka i ułatwia studiowanie w zagranicznych uczelniach w ramach prowadzonego przez nasza Uczelnię programu ERASMUS.

Praktyki są realizowane w prywatnych jednostkach gospodarczych, jednostkach administracji publicznej, instytucjach finansowych, instytucjach naukowo-badawczych, instytucjach oświatowych oraz innych podmiotach, gdzie możliwe jest osiągnięcie sformułowanych efektów uczenia się.

 

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK