Ekonomia

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Studia I stopnia - licencjackie

Rodzaj studiów: Studia realizowane są w formie trzyletnich stacjonarnych i niestacjonarnych studiów licencjackich I stopnia. Absolwenci studiów I stopnia po odbyciu praktyki, złożeniu egzaminu dyplomowego otrzymują tytuł licencjata, który umożliwia im podjęcie studiów II stopnia na kierunku Ekonomia, zarówno w formie studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym UR w Krakowie.

Forma: Studia stacjonarne i niestacjonarne.

Specjalność: Ekonomika agrobiznesu.

Profil absolwenta: Absolwenci kierunku Ekonomia wyposażeni są w szeroki zakres wiedzy z dziedziny ekonomii, zarządzania, rachunkowości oraz prawa. Obok ogólnej wiedzy ekonomiczno-prawnej absolwenci uzyskują także podstawowe informacje z zakresu specyfiki gospodarki żywnościowej, poznają nowe kierunki rozwoju produkcji rolniczej, przetwórstwa rolno-spożywczego, rynku żywnościowego i usług. Ważne miejsce w programie studiów zajmują światowe problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz kwestie dostosowywania się polskiego rolnictwa do wymagań jednolitego rynku europejskiego. Ponadto swe zainteresowania studenci mogą rozwijać dzięki indywidualnym decyzjom. Znaczny udział w programie studiów mają bowiem przedmioty ekonomiczno-rolnicze do wyboru (fakultety).

Studia przygotowują specjalistów posiadających wysoki zasób wiedzy umożliwiający im zatrudnienie w strukturach kadry kierowniczej i zarządzającej przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji pracujących na rzecz wsi i rolnictwa. Znajomość przepisów prawa umożliwia absolwentom podejmowanie pracy w administracji państwowej i samorządowej.

Absolwenci studiów licencjackich kierunku Ekonomia są również dobrze przygotowani do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Znają język obcy na poziomie biegłości B2 „Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego” Rady Europy, zaś treści kształcenia w zakresie technologii informacyjnej pozwalają im na uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowej.

Dyplom ukończenia studiów licencjackich kierunku Ekonomia umożliwia absolwentom podjęcie studiów II stopnia i zdobycie tytułu magistra.

Program kształcenia
Studia licencjackie trwają 6 semestrów i obejmują łącznie 2014 godzin dydaktycznych (studia stacjonarne) i 1328 godzin (studia niestacjonarne) realizowanych w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów oraz kończą się egzaminem dyplomowym.

Program studiów licencjackich obejmuje cztery grupy przedmiotów:

Przedmioty kształcenia ogólnego: język obcy, technologie informacyjne, geografia ekonomiczna, etyka gospodarcza;

Przedmioty podstawowe: matematyka, statystyka opisowa, ekonometria, mikroekonomia, podstawy makroekonomii, zarządzanie, rachunkowość, międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz prawo;

Przedmioty kierunkowe: polityka społeczna, polityka gospodarcza, analiza ekonomiczna, finanse publiczne i rynki finansowe, ekonomia integracji europejskiej oraz gospodarka regionalna;

Przedmioty specjalnościowe: dyscypliny związane z rolnictwem i gospodarką żywnościową, w tym m.in.: ekonomika i organizacja gospodarstw, ekonomika gałęzi produkcji rolniczej, doradztwo w agrobiznesie, zarządzanie przedsiębiorstwem, polityka rolna UE, technologie produkcji roślinnej i zwierzęcej, marketing produktów rolno-spożywczych, komunikacja społeczna, agroturystyka i inne. Wśród przedmiotów specjalnościowych są również przedmioty fakultatywne.

W ofercie dydaktycznej znajdują się również przedmioty prowadzone w języku angielskim, co umożliwia studentom doskonalenie znajomości tego języka i ułatwia studiowanie w zagranicznych uczelniach w ramach prowadzonego przez nasza Uczelnię programu ERASMUS (1 semestr).

W trakcie studiów studenci mają możliwość odbycia praktyki zawodowej pozwalającej bliżej poznać funkcjonowanie przedsiębiorstwa, jego organizację oraz znaczenie w nowoczesnej gospodarce. Duża część studentów może zdobywać doświadczenie zawodowe na praktykach zagranicznych, bowiem w ofercie znajdują się m.in. atrakcyjne praktyki w Wielkiej Brytanii, Holandii i innych krajach Unii Europejskiej.

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK