Rolnictwo

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Studia I stopnia - inżynierskie

Rodzaj studiów: Studia stacjonarne I stopnia trwają 7 semestrów (3,5 roku) i po odbyciu praktyki, napisaniu pracy dyplomowej oraz złożeniu egzaminu dyplomowego absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera.

Forma: Studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności: Po pierwszym roku nauki studenci wybierają jedną z trzech specjalności (kryterium: średnia ocen):

studia stacjonarne: Agroekonomia, Agrobiologia, Doradztwo agrotechniczne  
studia niestacjonarne: Agroekonomia.

Profil absolwenta: kierunek Rolnictwo zapewnia wszechstronne przygotowanie do pracy w szeroko pojętym rolnictwie, obejmującym produkcję roślinną, ochronę środowiska, biologię i ekonomikę rolnictwa, a także w działach współpracujących: produkcji zwierzęcej, ogrodnictwie, przemyśle spożywczym, melioracjach i mechanizacji rolnictwa oraz do prowadzenia gospodarstwa rolniczego.

Program kształcenia
Program kształcenia na studiach inżynierskich opiera się na przedmiotach podstawowych i ogólnych (m.in. ekonomia, botanika, chemia, fizjologia roślin), kierunkowych (m.in. ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych, agroekologia i ochrona środowiska, szczegółowa uprawa roślin, technika rolnicza) oraz przedmiotach powiązanych ściśle ze specjalnością. W programie studiów (2246 godzin na studiach stacjonarnych i 1481 godzin na studiach niestacjonarnych) ponad 30% punktów ECTS to przedmioty specjalnościowe i fakultety, czyli przedmioty wybierane przez studenta zgodnie z jego zainteresowaniami. Od roku akademickiego 2013/2014 uruchomiono studia I stopnia w języku angielskim – Agriculture w trybie niestacjonarnym obejmujące 1431 godzin (7 semestrów). Więcej informacji na stronie internetowej: http://studyinenglish.ur.krakow.pl/index/site/2460. W czasie studiów I stopnia duży nacisk kładzie się na szkolenie praktyczne. Studia dają także możliwość poznania języków obcych, zdobycia praktycznej umiejętności obsługi komputerów i pogłębienia wiedzy ekonomicznej.

Agroekonomia
Specjalność ta w swoim założeniu rozszerza ofertę edukacyjną dla studentów rolnictwa poprzez szeroką gamę problemów technologiczno-ekonomicznych, co znajduje odzwierciedlenie w doborze przedmiotów i treściach nauczania. Przedmioty specjalnościowe dotyczą np.: towaroznawstwa, finansów i bankowości, zarządzania przedsiębiorstwem, doradztwa rolniczego i komputerowego. W semestrze szóstym studenci odbywają 8-tygodniową praktykę w przedsiębiorstwach i gospodarstwach rolniczych, zarówno w kraju, jak i za granicą. Absolwenci wyposażeni są w szeroki zakres wiedzy i umiejętności zarówno z dziedziny zarządzania, technologii produkcji rolniczej, ochrony środowiska oraz doradztwa rolniczego, co pozwala im zrozumieć istotę produkcji rolniczej od strony biotechnicznej oraz ekonomicznej. Studia te przygotowują kadry dla firm pracujących w rolnictwie i jego otoczeniu, dla administracji państwowej, organów samorządowych, administracji terenowej, szkolnictwa, a także resortowych instytucji naukowych.

Agrobiologia
Agrobiologia, czyli biologia stosowana w rolnictwie, jest specjalnością obejmującą szeroki zakres dyscyplin biologicznych w powiązaniu z obecnymi potrzebami nauk rolniczych. Celem tej specjalności jest zapoznanie studentów z osiągnięciami postępu biologicznego we współczesnym rolnictwie. Program studiów przedstawia udział biotechnologii i nowoczesnej hodowli roślin we wprowadzaniu do uprawy nowych form i odmian roślin o dużej produktywności, odporności na szkodniki i choroby oraz abiotyczne czynniki stresowe (susza, niska temperatura, zanieczyszczenie środowiska), a także w poprawianiu cech jakościowych żywności i pasz. Wiedza biologiczna i umiejętności stosowania nowoczesnych metod analitycznych są konieczne wobec dokonującej się biotechnologicznej rewolucji opartej na skomplikowanych manipulacjach genetycznych. Specjalnościowy program kształcenia obejmuje przedmioty jak np. ekofizjologia, molekularne podstawy fizjologii roślin, biologiczna ochrona roślin, rolnictwo ekologiczne, inżynieria genetyczna i biotechnologia. Ośmiotygodniową praktykę w trakcie trzeciego roku studiów studenci mogą odbywać w laboratoriach instytutów naukowych, stacjach hodowli roślin. Potencjalne miejsca pracy dla absolwentów to: doradztwo rolnicze, stacje i firmy hodowlane, firmy zajmujące się produkcją i obrotem materiałem nasiennym oraz gospodarstwa rolnicze, rolnicze instytuty naukowe i wyższe uczelnie, szkolnictwo średnie.

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK