Rolnictwo

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Studia I stopnia - inżynierskie

Rodzaj studiów: Studia stacjonarne I stopnia trwają 7 semestrów (3,5 roku) i po odbyciu praktyki, napisaniu pracy dyplomowej oraz złożeniu egzaminu dyplomowego absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera.

Forma: Studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności: Po pierwszym roku nauki studenci wybierają jedną z trzech specjalności (kryterium: średnia ocen):

studia stacjonarne: Agroekonomia, Agrobiologia, Agroturystyka, Inżynieria produkcji i towaroznawstwo rolno-spożywcze
studia niestacjonarne: Agroekonomia.

Profil absolwenta: kierunek Rolnictwo zapewnia wszechstronne przygotowanie do pracy w szeroko pojętym rolnictwie, obejmującym produkcję roślinną, ochronę środowiska, biologię i ekonomikę rolnictwa, a także w działach współpracujących: produkcji zwierzęcej, ogrodnictwie, przemyśle spożywczym, melioracjach i mechanizacji rolnictwa oraz do prowadzenia gospodarstwa rolniczego.

Program kształcenia
Program kształcenia na studiach inżynierskich opiera się na przedmiotach podstawowych i ogólnych (m.in. ekonomia, botanika, chemia, fizjologia roślin), kierunkowych (m.in. ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych, agroekologia i ochrona środowiska, szczegółowa uprawa roślin, technika rolnicza) oraz przedmiotach powiązanych ściśle ze specjalnością. W programie studiów (2246 godzin na studiach stacjonarnych i 1464 godzin na studiach niestacjonarnych) ponad 30% punktów ECTS to przedmioty specjalnościowe i fakultety, czyli przedmioty wybierane przez studenta zgodnie z jego zainteresowaniami. Od roku akademickiego 2013/2014 uruchomiono studia I stopnia w języku angielskim – Agriculture w trybie niestacjonarnym obejmujące 1431 godzin (7 semestrów). Więcej informacji na stronie internetowej: http://studyinenglish.ur.krakow.pl/index/site/2460. W czasie studiów I stopnia duży nacisk kładzie się na szkolenie praktyczne. Studia dają także możliwość poznania języków obcych, zdobycia praktycznej umiejętności obsługi komputerów i pogłębienia wiedzy ekonomicznej.

Agroekonomia
Specjalność ta w swoim założeniu rozszerza ofertę edukacyjną dla studentów rolnictwa poprzez szeroką gamę problemów technologiczno-ekonomicznych, co znajduje odzwierciedlenie w doborze przedmiotów i treściach nauczania. Przedmioty specjalnościowe dotyczą np.: towaroznawstwa, finansów i bankowości, zarządzania przedsiębiorstwem, doradztwa rolniczego i komputerowego. W semestrze szóstym studenci odbywają 8-tygodniową praktykę w przedsiębiorstwach i gospodarstwach rolniczych, zarówno w kraju, jak i za granicą. Absolwenci wyposażeni są w szeroki zakres wiedzy i umiejętności zarówno z dziedziny zarządzania, technologii produkcji rolniczej, ochrony środowiska oraz doradztwa rolniczego, co pozwala im zrozumieć istotę produkcji rolniczej od strony biotechnicznej oraz ekonomicznej. Studia te przygotowują kadry dla firm pracujących w rolnictwie i jego otoczeniu, dla administracji państwowej, organów samorządowych, administracji terenowej, szkolnictwa, a także resortowych instytucji naukowych.

Agrobiologia
Agrobiologia, czyli biologia stosowana w rolnictwie, jest specjalnością obejmującą szeroki zakres dyscyplin biologicznych w powiązaniu z obecnymi potrzebami nauk rolniczych. Celem tej specjalności jest zapoznanie studentów z osiągnięciami postępu biologicznego we współczesnym rolnictwie. Program studiów przedstawia udział biotechnologii i nowoczesnej hodowli roślin we wprowadzaniu do uprawy nowych form i odmian roślin o dużej produktywności, odporności na szkodniki i choroby oraz abiotyczne czynniki stresowe (susza, niska temperatura, zanieczyszczenie środowiska), a także w poprawianiu cech jakościowych żywności i pasz. Wiedza biologiczna i umiejętności stosowania nowoczesnych metod analitycznych są konieczne wobec dokonującej się biotechnologicznej rewolucji opartej na skomplikowanych manipulacjach genetycznych. Specjalnościowy program kształcenia obejmuje przedmioty jak np. ekofizjologia, molekularne podstawy fizjologii roślin, biologiczna ochrona roślin, rolnictwo ekologiczne, inżynieria genetyczna i biotechnologia. Ośmiotygodniową praktykę w trakcie trzeciego roku studiów studenci mogą odbywać w laboratoriach instytutów naukowych, stacjach hodowli roślin. Potencjalne miejsca pracy dla absolwentów to: doradztwo rolnicze, stacje i firmy hodowlane, firmy zajmujące się produkcją i obrotem materiałem nasiennym oraz gospodarstwa rolnicze, rolnicze instytuty naukowe i wyższe uczelnie, szkolnictwo średnie.

Agroturystyka
Studenci tej specjalności otrzymują rolniczą wiedzę technologiczno-ekonomiczną oraz specjalistyczną z zakresu organizacji i funkcjonowania gospodarstw agroturystycznych. W trakcie studiów szczególny nacisk położony jest na poszerzanie wiedzy z zakresu agroturystyki, rozumianej jako formy wypoczynku odbywającego się w terenach wiejskich o charakterze rolniczym, opartą o bazę noclegową i aktywności rekreacyjne związane z gospodarstwem rolnym oraz jego otoczeniem przyrodniczym, produkcyjnym i usługowym. Przedmioty specjalnościowe obejmują między innymi: marketing i organizacja usług turystycznych, podstawy: agroturystyki i hotelarstwa, aktywnych form rekreacji, gastronomii i obsługi konsumenta, a także użytkowania koni czy architektury wnętrz i krajobrazu. Studenci specjalności agroturystyka wykonują prace dyplomowe w katedrach technologicznych i ekonomicznych Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego. W trakcie szóstego semestru studiów inżynierskich studenci odbywają 8-tygodniową praktykę zawodową w krajowych i zagranicznych gospodarstwach rolniczych, w których prowadzona jest działalność agroturystyczna. Absolwenci specjalności agroturystyka posiadają wszechstronne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstw rolnych, zwłaszcza z działalnością agroturystyczną. Mogą również znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach prowadzących działalność rolniczą, a także w instytucjach z otoczenia rolnictwa oraz w szkolnictwie, czy administracji państwowej lub samorządowej.

Inżynieria produkcji i towaroznawstwo rolno-spożycze
Specjalność ta stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie praktyki rolniczej na specjalistów odpowiedzialnych za technologiczne i rynkowe kształtowanie jakości surowców i produktów. W związku z tym w programie tej specjalności znalazły się zagadnienia powiązane z inżynierią procesu produkcji oraz oceną jakości i przetwórstwem surowców rolnych. Zakres kształcenia obejmuje również wszelkie środki i czynniki produkcji pozwalające na uzyskanie surowców i produktów o pożądanej jakości. W szczegółowym programie nauczania studentom oferuje się między innymi przedmioty, których zakres tematyczny dotyczy nowoczesnych metod produkcji i oceny jakości produktów rolnych i zarządzania nimi: inżynieria procesów produkcyjnych, higiena surowców, podstawy technologii żywności, metody oceny jakości surowców i produktów, zarządzanie produktem, zarządzanie jakościa i systemy oceny jakości, towaroznawstwo surowców i produktów roślinnych i zwierzecych. Propozycja nowej specjalnosci na kierunku rolnictwo związana jest z rozszerzeniem możliwości uzyskania przez jej absolwentów ofert pracy w zakłądach i przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego w charakterze ekspertów do spraw procesu produkcji i nadzoru nad jakością. Absolwenci tej specjalności mogą pracować w zawodach bezpośrednio związanych z kierunkiem studiów, np. towaroznawca, specjalista w dziale jakości, audytor, menadżer produktu, technolog ds. innowacji, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Rolniczo - Ekonomiczny
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 43 32
12 633 44 43
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR