Ochrona Środowiska

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Studia I stopnia - inżynierskie

Rodzaj studiów: Kształcenie na kierunku Ochrona Środowiska odbywa się w formie dwustopniowych studiów stacjonarnych od roku akademickiego 2006/2007. Studia I stopnia, na kierunku Ochrona Środowiska trwają 7 semestrów (w tym 8 tygodni praktyki zawodowej w trybie stacjonarnym, a 6 tygodni w trybie niestacjonarnym). Studia kończą się wykonaniem pracy inżynierskiej i egzaminem dyplomowym, a absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera na kierunku Ochrona Środowiska.

Forma: Studia stacjonarne i niestacjonarne.

Specjalności: Po pierwszym semestrze nauki studenci studiów stacjonarnych wybierają jedną z dwóch specjalności (kryterium: średnia ocen): Biotechnologia środowiska lub Monitoring środowiska i zagrożenia ekosystemów. Studia niestacjonarne - bez specjalności.

Profil absolwenta: Absolwent posiada ogólną wiedzę przyrodniczą oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu: ochrony przyrody, kształtowania środowiska, oddziaływania człowieka na glebę, powietrze i wodę, gospodarowania wodą oraz odpadami, jak również podstawy z zakresu problematyki prawnej i ekonomicznej ochrony środowiska. Dzięki kompleksowej wiedzy o środowisku, wzbogaconej znajomością jego monitoringu, systemów informatycznych, technik pomiarowych i analitycznych oraz metod zarządzania systemami środowiskowymi, absolwenci są przygotowani do zajmowania się ochroną środowiska w ujęciu lokalnym i systemowym.

Program kształcenia
Powołanie tego kierunku studiów uzasadnione było koniecznością przygotowania specjalistów, którzy podejmują w praktyce zadanie poprawy stanu środowiska w Polsce, z uwzględnieniem obszarów wiejskich związanych z produkcją rolniczą oraz jego dostosowaniem do wymagań Unii Europejskiej. Liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 2448 i 1455 odpowiednio w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Program studiów kierunku Ochrona Środowiska realizowany jest głównie w oparciu o kadrę pracowników i bazę laboratoryjno-dydaktyczną Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego oraz innych wydziałów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, w tym głównie Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji. Program kształcenia obejmuje trzy grupy przedmiotów:
Grupa treści podstawowych: język obcy, ekonomia, technologie informacyjne, przedmioty humanistyczne, matematyka, fizyka, biologia, chemia i mikrobiologia.
Grupa treści kierunkowych to: hydrologia i ochrona wód, gospodarka wodno-ściekowa, chemia środowiska, środowiskowe funkcje użytków rolnych, zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój.
Grupa treści uzupełniających obejmuje przedmioty fakultatywne o nachyleniu przyrodniczym i technicznym. Obejmują one m.in. takie przedmioty jak: biologia molekularna i podstawy inżynierii genetycznej, wpływ produkcji roślinnej na środowisko, diagnostyka biotechnologiczna, ekologia mikroorganizmów, bioróżnorodność, biomonitoring środowiska, ocena stanu siedlisk przyrodniczych.

Studia przygotowują kadry dla firm zajmujących się wszechstronną działalnością związaną z ochroną środowiska, w tym działających w ochronie środowiska rolniczego i jego otoczeniu. Absolwenci mogą pracować w działach ochrony środowiska funkcjonujących przy zakładach przemysłowych, laboratoriach analiz środowiskowych, ochronie przyrody, miejskich i gminnych stacjach sanitarno-epidemiologicznych, w charakterze technologów w oczyszczalniach ścieków, specjalistów ds. utylizacji odpadów medycznych, weterynaryjnych, rolniczych i komunalnych. Będą mogli także podejmować efektywną współpracę ze specjalistami zajmującymi się planowaniem przestrzennym, różnorodną produkcją rolniczą oraz drobnym przemysłem i infrastrukturą techniczną. Program nauczania dostosowany jest do wymagań zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, zapewniającego zaspokojenie potrzeb gospodarczych, cywilizacyjnych i kulturowych z równoczesną dbałością o środowisko.

Ponad 30% punktów ECTS w programie studiów stanowią przedmioty do wyboru. Możliwość wyboru przedmiotów poza programem obowiązkowym pozwala studentom na zdobywanie wiedzy uwarunkowanej indywidualnymi zainteresowaniami. Program studiów zapewnia opanowanie przynajmniej jednego języka obcego oraz poznanie i umiejętność wykorzystania technik komputerowych.

Praktyka zawodowa
Ma na celu zapoznanie studentów z organizacją działań i stosowanych technologii w ochronie środowiska, między innymi w zakresie oczyszczania ścieków, uzdatniania wody, składowania i gospodarczego wykorzystania odpadów, a także ze specyfiką produkcji rolniczej i związanych z nią zagrożeń dla środowiska. Studenci mogą odbywać praktykę zawodową w instytucjach państwowych i prywatnych oraz w innych jednostkach związanych z kierunkiem studiów. Część praktyki może odbywać się za granicą. Praktyka zawodowa może być realizowana jednorazowo lub student może ją podzielić na 2-3 części.

Biotechnologia środowiska
Absolwenci tej specjalności uzyskują specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania i zastosowania biotechnologii w ochronie środowiska. Dotyczy to w szczególności wykorzystania roślin i mikroorganizmów do ochrony środowiska i usuwania z niego zanieczyszczeń.

Monitoring środowiska i zagrożenia ekosystemów
Absolwent tej specjalności potrafi rozpoznawać, monitorować i diagnozować zagrożenia środowiska, a także je przewidywać. Jest przygotowany do realizacji zadań z zakresu oceny stanu środowiska wymaganego do wywiązania się naszego kraju ze zobowiązań wspólnotowych.

Program studiów I stopnia Ochrony Środowiska oferuje ponad 120 godzin przedmiotów związanych z rolnictwem i zgodnie Rozporządzeniem MRiRW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z dnia 27 stycznia 2012 r.) nabywają one uprawnienia do przejmowania i prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK