Biogospodarka

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Studia I stopnia - inżynierskie

Rodzaj studiów: Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 7 semestrów (w tym 8 tygodni praktyki zawodowej w trybie stacjonarnym, a 6 tygodni w trybie niestacjonarnym). Studia kończą się wykonaniem pracy inżynierskiej i egzaminem dyplomowym, a absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera na kierunku Biogospodarka.

Forma: Studia stacjonarne i niestacjonarne.

Specjalności: Studenci wybierają specjalność (kryterium średnia ocen): Bezpieczeństwo biosanitarne, Bioinżynieria produkcji pierwotnej, Ekonomika zrównoważonego rozwoju

Profil absolwenta: Absolwent kierunku Biogospodarka wyróżnia się nie tylko inżynierskim, ale i interdyscyplinarnym wykształceniem pozwalającym na dużą elastyczność na rynku pracy. Oznacza to możliwość zatrudnienia w różnych sektorach wchodzących w skład biogospodarki, np.: rolno-spożywczym, energetycznym jak i administracji publicznej. Zdobyty zakres wiadomości i umiejętności umożliwi podjęcie pracy w przedsiębiorstwach wprowadzających i wykorzystujących innowacyjne technologie zarówno w produkcji pierwotnej jak i wtórnej, bioenergetyce, ochronnie i kształtowaniu środowiska. Absolwent może także podejmować pracę w laboratoriach analitycznych, badawczych, diagnostycznych zajmujących się analizą biologiczną i chemiczną oraz oceną jakości. Absolwent jest przygotowany również do uruchomienia i prowadzenie działalności gospodarczej, szczególnie na terenach wiejskich.

Program kształcenia
Absolwent studiów I stopnia na kierunku Biogospodarka wykazuje się ogólną wiedzą przyrodniczą oraz wiedzą specjalistyczną z zakresu: agronomii i inżynierii środowiska, a w szczególności: - znajomością zasad obowiązujących w produkcji pierwotnej prowadzonej w różnych systemach rolniczych z uwzględnieniem zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych, - znajomością zasad bezpieczeństwa biosanitarnego, - znajomością zasad produkcji i recyklingu bioproduktów, - znajomością zasad funkcjonowania rynków i konkurencji w biogospodarce. Studia I stopnia, na kierunku Biogospodarka trwają 7 semestrów (w tym 8 tygodni praktyki zawodowej) i obejmują 2428 godzin dydaktycznych. Studia kończą się wykonaniem pracy inżynierskiej i egzaminem z przedmiotów kierunkowych, a absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera. Program studiów kierunku Biogospodarka realizowany jest głównie w oparciu o kadrę pracowników i bazę laboratoryjno-dydaktyczną Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego oraz innych wydziałów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Program kształcenia obejmuje trzy grupy przedmiotów:

Grupa treści ogólnych: fakultet humanistyczny, ochrona własności intelektualnej, język nowożytny, wychowanie fizyczne, technologie informacyjne.

Grupa treści podstawowych: botanika i taksonomia, ekonomia, matematyka, zoologia, statystyka matematyczna, fizyka, chemia, mikrobiologia, genetyka, biochemia, fizjologia roślin.

Grupa treści kierunkowych: podstawy ekologii i ochrony przyrody, podstawy biotechnologii, geologia i gleboznawstwo, ekonomika jakości bioproduktów, prawo w biogospodarce, podstawy produkcji pierwotnej, podstawy żywienia roślin, doskonalenie roślin i nasiennictwa, prognozowanie i modelowanie w produkcji pierwotnej, podstawy grafiki inżynierskiej, ochrona roślin, czynniki środowiskowe i biologia stresów, analiza laboratoryjna i diagnostyka mikrobiologiczna, gospodarka odpadami, biologia molekularna, zarządzanie kapitałem ludzkim, pozyskiwanie wsparcia finansowego, podstawy rachunkowości.

Studia I stopnia przygotowują kadry dla firm funkcjonujących w różnych sektorach biogospodarki, np.: rolno-spożywczym, energetycznym jak i administracji publicznej. Zdobyty zakres wiadomości i umiejętności umożliwi podjęcie pracy w przedsiębiorstwach wprowadzających i wykorzystujących innowacyjne technologie zarówno w produkcji pierwotnej jak i wtórnej, bioenergetyce, ochronnie i kształtowaniu środowiska. Absolwent może także podejmować pracę w laboratoriach analitycznych, badawczych, diagnostycznych zajmujących się analizą biologiczną i chemiczną oraz oceną jakości. Zdobyta wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne pozwalają również na uruchomienie i prowadzenie przez Absolwenta działalności gospodarczej, szczególnie na terenach wiejskich. Program nauczania dostosowany jest do wymagań zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, zapewniającego zaspokojenie potrzeb gospodarczych, cywilizacyjnych i kulturowych z równoczesną dbałością o środowisko.

Ponad 30% godzin w programie studiów stanowią fakultety/moduły do wyboru. Możliwość wyboru przedmiotów poza programem obowiązkowym pozwala studentom na zdobywanie wiedzy uwarunkowanej indywidualnymi zainteresowaniami. Program studiów zapewnia opanowanie przynajmniej jednego języka obcego oraz poznanie i umiejętność wykorzystania technik komputerowych.

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK