Ochrona Środowiska

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Studia II stopnia - magisterskie

Rodzaj studiów: Kierunek Ochrona Środowiska - studia II stopnia - magisterskie przeznaczone są dla osób posiadających stopień inżyniera na kierunku Ochrona Środowiska lub pokrewnych. Studia II stopnia kończą się napisaniem pracy dyplomowej magisterskiej i złożeniem egzaminu dyplomowego, a absolwenci uzyskują tytuł magistra inżyniera (po studiach inżynierskich 3 semestralnych) na kierunku Ochrona Środowiska.

Zgodnie z przepisami studia II stopnia na kierunku Ochrona Środowiska trwają 1,5 roku (3 semestry rozpoczynające się w semestrze letnim) po studiach inżynierskich.

Forma: Studia stacjonarne i niestacjonarne.

Specjalności:
Zagrożenia i ochrona ekosystemów
Monitoring ekologiczny środowiska
Environment protection (studia w j. angielskim)

Profil absolwenta: Absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę rozszerzoną i bardziej specjalistyczną z zakresu nauk przyrodniczych i nauk o środowisku, w stosunku do absolwenta I stopnia studiów na tym kierunku. Wiedzę tę i umiejętności student zdobywa w trakcie trwania specjalizacyjnych przedmiotów z zakresu statystyki, modelowania i planowania, zagadnień prawnych dotyczących ochrony i użytkowania środowiska. Absolwent potrafi rozpoznawać, monitorować i diagnozować zagrożenia środowiska, a także je przewidywać. Jest przygotowany pod względem teoretycznym i praktycznym do pracy na samodzielnych stanowiskach inżynierskich i menedżerskich w przedsiębiorstwach związanych z ochroną środowiska w zakresie sterowania i zarządzania środowiskiem, jednostkach naukowo-badawczych, placówkach edukacyjnych i firmach konsultingowych oraz w jednostkach opracowujących strategie gospodarowania na obszarach wiejskich i cennych przyrodniczo. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy wymagającej wykonywania ekspertyz w dziedzinie ochrony środowiska. Ma odpowiednie kwalifikacje do pracy w charakterze organizatora ochrony środowiska w administracji samorządowej i rządowej oraz propagatora idei ochrony środowiska. Absolwent studiów II stopnia kierunku Ochrona środowiska rozumie problematykę z zakresu ochrony środowiska, w takim stopniu, aby współpracować ze specjalistami z innych dziedzin nauk: z inżynierami, prawnikami, ekonomistami, dziennikarzami i politykami. Absolwent II stopnia jest przygotowany do kontynuacji nauki w szkole doktorskiej.

Program kształcenia
Program kształcenia obejmuje treści kierunkowe i specjalnościowe:
Grupa treści kierunkowych: planowanie przestrzenne, polityka ochrony środowiska, analiza instrumentalna, zaawansowane metody statystyczne, modelowanie procesów w środowisku, metody badań środowiskowych, ekotoksykologia.
Grupy treści specjalnościowych: zróżnicowane zgodnie z rodzajem specjalności: zagrożenia i ochrona ekosystemów, monitoring ekologiczny środowiska.

Program studiów II stopnia (881 godzin w trybie stacjonarnym i 558 w trybie niestacjonarnym) poszerza wiedzę studentów z zakresu nauk przyrodniczych, nauk o środowisku i nauk technicznych oraz rolniczych. Struktura semestrów pozwala na bezkonfliktowy wyjazd w ramach programów wymiany studentów np. ERASMUS. Ukończenie studiów II stopnia, umożliwi uzyskanie samodzielności w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną środowiska, w tym także rolniczych, i umiejętności organizowania oraz kierowania pracą zespołową. Studia II stopnia przygotują specjalistów do programowania, organizowania oraz kontroli działalności dotyczącej ochrony środowiska w ujęciu lokalnym, regionalnym i krajowym oraz do prowadzenia badań naukowych w tym zakresie. Absolwenci będą również przygotowani do pracy w szkolnictwie, po uzupełnieniu odpowiedniego wykształcenia, oraz do kontynuacji nauki na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Environment protection
W ramach kierunku Ochrona Środowiska organizowane są stacjonarne studia II stopnia - magisterskie na specjalności Environment Protection. Studia trwają 3 semestry (90 ECTS). Zajęcia prowadzone są w języku angielskim, a warunkiem przyjęcia kandydatów jest dobra znajomość tego języka w mowie i piśmie oraz ukończenie studiów inżynierskich w zakresie ochrony środowiska, ogrodnictwa, biologii, technologii żywności, agronomii lub innych pokrewnych dziedzin. Program studiów obejmuje zarówno przedmioty obowiązkowe takie jak np.: analiza instrumentalna, planowanie przestrzenne, ochrona bioróżnorodności, jak również moduły tematyczne do wyboru, dotyczące m.in. wpływu człowieka na jakość gleby i wody, ekologii mikroorganizmów, alternatywnych źródeł energii, ekologicznych systemów uprawy i produkcji żywności, wielofunkcyjnego rozwoju wsi wraz z aspektami ekonomicznymi tych procesów. Około 1/3 godzin w planie studiów stanowią przedmioty wybierane przez studentów oraz seminaria magisterskie. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów.

Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej magisterskiej i złożeniem egzaminu dyplomowego i uzyskaniem tytułu magistra inżyniera kierunku Ochrony Środowiska. W suplemencie zamieszczona zostanie informacja, że studia odbywały się w języku angielskim. Ma to istotne znaczenie dla zwiększenia możliwości zatrudnienia przyszłych absolwentów w instytucjach Unii Europejskiej.

Informacja o specjalności znajduje się na stronie uczelni - LINK

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK