Biogospodarka

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Studia II stopnia - magisterskie

Rodzaj studiów: studia II stopnia - magisterskie na kierunku Biogospodarka przeznaczone są dla osób posiadających tytuł inżyniera. Studia II stopnia kończą się wykonaniem pracy dyplomowej magisterskiej i złożeniem egzaminu dyplomowego, a absolwenci uzyskują tytuł magistra inżyniera na kierunku Biogospodarka. Studia trwają 1,5 roku (3 semestry).

Forma: Studia stacjonarne.

Specjalności: Inżynieria surowców i bioproduktów, Bezpieczeństwo produkcji pierwotnej, Towaroznawstwo i systemy jakości

Profil absolwenta: Absolwent kierunku Biogospodarka wyróżnia się nie tylko inżynierskim, ale i interdyscyplinarnym wykształceniem pozwalającym na dużą elastyczność na rynku pracy. Oznacza to możliwość zatrudnienia w różnych sektorach wchodzących w skład biogospodarki, np.: rolno-spożywczym, energetycznym jak i administracji publicznej. Zdobyty zakres wiadomości i umiejętności umożliwi podjęcie pracy w przedsiębiorstwach wprowadzających i wykorzystujących innowacyjne technologie zarówno w produkcji pierwotnej jak i wtórnej, bioenergetyce, ochronnie i kształtowaniu środowiska oraz wytwarzania bioproduktów. Absolwent może także podejmować pracę w laboratoriach analitycznych, badawczych, diagnostycznych zajmujących się analizą biologiczną i chemiczną materiału roślinnego, surowców, odpadów i bioproduków oraz oceną ich jakości. Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach naukowo – badawczych oraz jest przygotowany do uruchomienia i prowadzenia innowacyjnej działalności gospodarczej, szczególnie na terenach wiejskich.

Program kształcenia
Absolwent studiów II stopnia na kierunku Biogospodarka wykazuje się ogólną wiedzą przyrodniczą oraz wiedzą specjalistyczną z zakresu: agronomii, a w szczególności:
- szczegółową znajomością zasad obowiązujących w produkcji pierwotnej z uwzględnieniem zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych,
- szczegółową znajomością zasad ochrony zdrowia roślin,
- szczegółową znajomością zasad produkcji i transformacji bioproduktów,
- szczegółową znajomością zasad funkcjonowania rynków i konkurencji w biogospodarce,
- znajomością zasad funkcjonowania sektora doradczego oraz komercjalizującego wiedzę.

Studia drugiego stopnia, na kierunku Biogospodarka trwają 3 semestry (w tym 4 tygodnie praktyki zawodowej) i obejmują 899 godzin dydaktycznych. Studia kończą się wykonaniem pracy magisterskiej, a absolwenci uzyskują tytuł zawodowy magistra.

Program studiów kierunku Biogospodarka realizowany jest głównie w oparciu o kadrę pracowników i bazę laboratoryjno-dydaktyczną Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego oraz innych wydziałów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Program kształcenia obejmuje trzy grupy przedmiotów:

Grupa treści podstawowych: ekofilozofia, biofizyka, analiza instrumentalna, fakultet humanistyczny i społeczny, język nowożytny, wychowanie fizyczne oraz bezpieczeństwo narodowe.

Grupa treści kierunkowych: postęp biologiczny, metodyka badań naukowych, bioekonomia, zarządzanie przedsiębiorstwem, rynek surowców i bioproduktów, biotechnologia w środowisku, metodyka doradztwa, bezpieczeństwo żywności i systemy jakości, komercjalizacja i transfer wiedzy oraz modelowanie matematyczne procesów przyrodniczych.

Studia drugiego stopnia przygotowują kadry dla firm funkcjonujących w różnych sektorach biogospodarki, np.: rolno-spożywczym, energetycznym jak i administracji publicznej. Zdobyty zakres wiadomości i umiejętności umożliwi podjęcie pracy w przedsiębiorstwach wprowadzających i wykorzystujących innowacyjne technologie zarówno w produkcji pierwotnej jak i wtórnej, bioenergetyce, ochronnie i kształtowaniu środowiska. Absolwent może także podejmować pracę w laboratoriach analitycznych, badawczych, diagnostycznych zajmujących się analizą biologiczną i chemiczną oraz oceną jakości. Zdobyta wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne pozwalają również na uruchomienie i prowadzenie przez Absolwenta działalności gospodarczej, szczególnie na terenach wiejskich. Program nauczania dostosowany jest do wymagań zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, zapewniającego zaspokojenie potrzeb gospodarczych, cywilizacyjnych i kulturowych z równoczesną dbałością o środowisko.

Ponad 30% godzin w programie studiów stanowią fakultety/moduły do wyboru. Możliwość wyboru przedmiotów poza programem obowiązkowym pozwala studentom na zdobywanie wiedzy uwarunkowanej indywidualnymi zainteresowaniami. Program studiów zapewnia opanowanie przynajmniej jednego języka obcego oraz poznanie i umiejętność wykorzystania technik komputerowych.

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Rolniczo - Ekonomiczny
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK