Ekonomia

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Studia II stopnia - magisterskie

Rodzaj studiów: Studia na tym kierunku realizowane są w formie dwuletnich studiów magisterskich II stopnia. Studia magisterskie przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich kierunków Ekonomia oraz Zarządzanie. Trwają dwa lata i kończą się napisaniem pracy dyplomowej magisterskiej i złożeniem egzaminu dyplomowego. Absolwenci uzyskują tytuł magistra ekonomii.i.

Forma: Studia stacjonarne i niestacjonarne.

Specjalności:

Ekonomika gospodarki żywnościowej
Zarządzanie i marketing w agrobiznesie       
Handel i Usługi
Business Economics

Profil absolwenta: Absolwenci studiów magisterskich specjalność - Ekonomika gospodarki żywnościowej posiadają wszechstronną i poszerzoną w stosunku do studiów I stopnia wiedzę z zakresu ekonomii oraz gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Posiadają umiejętności wykorzystywania metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych, w tym zwłaszcza w gospodarce żywnościowej oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro- i makroekonomicznej w warunkach gospodarki rynkowej. Absolwenci posiadają umiejętności przygotowywania projektów, sporządzania planów biznesu i wniosków aplikacyjnych, potrafią świadczyć usługi doradcze oraz podejmować racjonalne decyzje związane z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem zasobów przez podmioty sektora prywatnego i publicznego w kraju i za granicą. Są oni przygotowani do podejmowania pracy w różnych sektorach, a w szczególności w sektorze gospodarki żywnościowej oraz do prowadzenia działalności gospodarczej.

Absolwenci specjalności Zarządzanie i marketing w agrobiznesie posiadają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu ekonomii oraz nauk o zarządzaniu, znają sposoby rozwiązywania różnych problemów dotyczących przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Posiadają umiejętności przeprowadzania analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania, a także organizowania pracy zespołowej, kierowania zespołami ludzkimi, negocjowania i przekonywania. Absolwenci są dobrze przygotowani do pracy na stanowiskach menedżerów średniego i wyższego szczebla, specjalistów ds. zarządzania, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnego biznesu.

Absolwenci specjalności Handel i usługi posiadają wiedzę z zakresu funkcjonowania współczesnego handlu i świadczenia usług zarówno w ujęciu makroekonomicznym, jak i na poziomie zarządzania przedsiębiorstwem. Rozumieją zjawiska zachodzące w gospodarce a także identyfikują zewnętrzne zjawiska i procesy, które mogą zostać wykorzystane do rozwoju i ekspansji firmy oraz bariery związane z  sytuacją makroekonomiczną. Potrafią diagnozować  mocne strony w działalności przedsiębiorstwa i przygotować je na wyzwania płynące z konkurencyjnego rynku. Znają sposoby rozwiązywania codziennych zadań w przedsiębiorstwie oraz instytucjach publicznych. Posiadają umiejętność organizowania pracy zespołowej, kierowania zespołami i negocjowania. Absolwenci są dobrze przygotowani do pracy w sektorze handlu i usług, w działach marketingu i sprzedaży przedsiębiorstw handlowych i usługowych oraz w instytucjach państwowych i samorządowych. Program studiów uwzględnia także zapotrzebowanie na wiedzę z zakresu e-marketingu i e-handlu.

 

Program kształcenia

Program studiów II stopnia na kierunku Ekonomia obejmuje trzy grupy przedmiotów:

Przedmioty podstawowe: wnioskowanie statystyczne, ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych, ekonomia menedżerska, makroekonomia, prawo gospodarcze, historia myśli ekonomicznej,

Przedmioty kierunkowe: ekonomia matematyczna, rynek kapitałowy i finansowy, gospodarowanie kapitałem ludzkim, ekonomia międzynarodowa,

Te dwie grupy przedmiotów są obowiązkowe dla wszystkich studentów, zaś przedmioty specjalnościowe są zróżnicowane w zależności od specjalności.

 

Program studiów II stopnia na kierunku Ekonomia obejmuje trzy grupy przedmiotów:
Przedmioty podstawowe: wnioskowanie statystyczne, ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych, ekonomia menedżerska, makroekonomia, prawo gospodarcze, historia myśli ekonomicznej,
Przedmioty kierunkowe: ekonomia matematyczna, rynek kapitałowy i finansowy, gospodarowanie kapitałem ludzkim, ekonomia międzynarodowa,

Te dwie grupy przedmiotów są obowiązkowe dla wszystkich studentów, zaś przedmioty specjalnościowe są zróżnicowane w zależności od specjalności.

Przedmioty specjalnościowe:

Specjalność Ekonomika gospodarki żywnościowej: rachunkowość zarządcza, interwencjonizm w gospodarce żywnościowej, inwestycje w gospodarce żywnościowej, strategie przedsiębiorstw, badania operacyjne, ekonomika przetwórstwa rolno-spożywczego, analiza rynków rolnych.

Specjalność Zarządzanie i marketing w agrobiznesie: rachunkowość zarządcza, koncepcje zarządzania, zarządzanie strategiczne, badania operacyjne, zarządzanie procesami, zarządzanie organizacją doradczą, marketing międzynarodowy.              

Specjalność Handel i usługi: ekonomia handlu, ekonomia usług, internacjonalizacja przedsiębiorstw handlowych, projektowanie działalności w handlu i usługach, controlling w handlu i usługach, rachunkowość zarządcza, e- commerce. 

W ofercie dydaktycznej znajdują się również przedmioty prowadzone w języku angielskim, co umożliwia studentom doskonalenie znajomości tego języka i ułatwia studiowanie w zagranicznych uczelniach w ramach prowadzonego przez nasza Uczelnię programu ERASMUS (1 semestr).

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK