Rolnictwo

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Studia II stopnia - magisterskie

Rodzaj studiów: Na kierunku Rolnictwo studia II stopnia - magisterskie przeznaczone są dla osób posiadających tytuł inżyniera. Studia II stopnia kończą się wykonaniem pracy dyplomowej magisterskiej i złożeniem egzaminu dyplomowego, a absolwenci uzyskują tytuł magistra inżyniera na kierunku Rolnictwo. Studia trwają 1,5 roku (3 semestry).

Forma: Studia stacjonarne i niestacjonarne.

Specjalności:
studia stacjonarne: Agroekonomia, Agrobiologia, Doradztwo agrotechniczne, Rolnictwo ekologiczne 
studia niestacjonarne: Agroekonomia.

Profil absolwenta: Kierunek Rolnictwo zapewnia wszechstronne przygotowanie do pracy w szeroko pojętym rolnictwie, obejmującym produkcję roślinną, ochronę środowiska, biologię i ekonomikę rolnictwa, a także działy współpracujące. Studia II stopnia uprawniają absolwentów do podejmowania studiów III stopnia (doktoranckich).

Program kształcenia
Przedmioty wykładane w poszczególnych grupach w wymiarze 849 godzin (90 pkt. ECTS) na studiach stacjonarnych i 615 godzin na studiach niestacjonarnych są ściśle powiązane z wybraną specjalnością. Realizowane są te same specjalności, jak w trybie studiów I stopnia oraz 5 specjalizacji w ramach Agroekonomii, które obejmują: ekonomikę rolnictwa, produkcję roślinną, gospodarkę górską, rolnictwo ekologiczne oraz urządzanie terenów zielonych . Na studiach II stopnia przedmioty ogólne, podstawowe i kierunkowe obejmują m. in.: ekofilozofię, agrofizykę, analizę instrumentalną, agrobiotechnologię oraz postęp biologiczny i kształtowanie środowiska.

Absolwent specjalności Agroekonomia uzupełnia wiedzę i umiejętności w szerokim zakresie na jednej z kilku specjalizacji z technologii produkcji rolniczej, ochrony środowiska rolniczego, jak również ekonomii i zarządzania, co pozwala zrozumieć istotę produkcji rolniczej od strony biologicznej, technologicznej oraz ekonomicznej, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Absolwent posiada również znajomość wykorzystania technik komputerowych w zarządzaniu produkcją rolniczą. Przedmioty specjalnościowe realizowane w ramach różnych specjalizacji to m.in.: jakość surowców roślinnych i bezpieczeństwo żywności, modele wzrostu i rozwoju roślin, zasady dobrej praktyki rolniczej, ekonomika produkcji roślinnej, rachunkowość finansowa, taksacje rolnicze, konwersja i certyfikacja w rolnictwie ekologicznym, rośliny rolnicze i zioła w uprawie ekologicznej, niekonwencjonalne źródła energii, gospodarka na górskich użytkach zielonych, metody zakładania i urządzania terenów zielonych.

Po ukończeniu studiów na kierunku Rolnictwo, specjalność Agrobiologia absolwent dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu biologicznych podstaw produkcji roślinnej oraz biotechnologii roślin i mikrobiologii środowiskowej. Szczególną wagę przykłada się kształcenia w zakresie postępu biologicznego w rolnictwie i nowoczesnej hodowli roślin. Absolwenci poznają również sposoby poprawiania cech jakościowych żywności przy zachowaniu postępowania zgodnymi z różnymi systemami gospodarowania w rolnictwie. Wiedza i umiejętności absolwentów z zakresu technik biologii molekularnej i biotechnologii umożliwia również zatrudnienie w firmach i laboratoriach biotechnologicznych.

Program studiów II stopnia pozwala na pogłębienie wiedzy humanistycznej oraz zapewnia wybór fakultetów w językach obcych, umożliwiających oprócz opanowania wiedzy posługiwanie się językiem specjalistycznym z zakresu rolnictwa. Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem, w doradztwie rolniczym i przedsiębiorstwach zajmujących się agrobiznesem oraz w jednostkach naukowo-badawczych. Absolwenci kierunku Rolnictwo dysponują pogłębioną wiedzą technologiczną i techniczną z zakresu produkcji rolniczej oraz znajomością metod analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania, co umożliwia im samodzielne prowadzenie własnych gospodarstw rolnych i firm usługowych w obszarze okołorolniczym.

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Rolniczo - Ekonomiczny
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK