Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr hab. inż. Andrzej Krasnodębski, prof. URK


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 123
telefon: 12 662 43 76
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

prof. dr hab. inż. Bogdan Klepacki


Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

prof. dr hab. inż. Janusz Żmija


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 215
telefon: 12 662 43 71
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr hab. inż. Marta Domagalska-Grędys, prof. URK


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 130
telefon: 12 662 44 40
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr hab. inż. Katarzyna Utnik-Banaś, prof. URK


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 139
telefon: 12 662 43 97
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr inż. Marta Czekaj, prof. URK


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 214
telefon: 12 662 43 71
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr inż. Renata Matysik-Pejas, prof. URK


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 122
telefon: 12 662 43 73
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr inż. Łukasz Satoła, prof. URK


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 207
telefon: 12 662 43 71
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr inż. Małgorzata Bogusz


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 141
telefon: 12 662 43 75
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr Kamila Daniek


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 214
telefon: 12 662 43 71
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr Chrystian Firlej


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 125
telefon: 12 662 43 72
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr Barbara Kiełbasa


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 141
telefon: 12 662 43 75
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr inż. Marcin Kopyra


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 124
telefon: 12 662 43 87
fax: 12 633 62 45
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr Arkadiusz Niedziółka


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 124
telefon: 12 662 43 87
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr Justyna Pijanowska


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 122
telefon: 12 662 43 73
fax: 12 662 43 71
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr inż. Monika Szafrańska


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 125
telefon: 12 662 43 72
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

mgr inż. Anna Goławska


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 215
telefon: 12 662 43 71
fax: 12 662 43 71
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

Mirosława Krzyworzeka


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 215
telefon: 12 662 43 71
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

 

Historia
 
Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym została powołana 1 września 2019 roku. Wcześniej badania w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami w agrobiznesie prowadzono w Zakładzie Agrobiznesu (do 2002 roku), który następnie został przekształcony w Katedrę Agrobiznesu. Z dniem 30 stycznia 2015 Katedra weszła w skład Instytutu Ekonomiki i Zarządzania Przedsiębiorstwami. Obecnie Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw zatrudnia 16 pracowników, w tym 3 z tytułem profesora, 2 pracowników z tytułem doktora habilitowanego, 9 doktorów oraz jednego magistra.

 

Cele i zakres działalności

Pracownicy Katedry Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw realizują cele naukowe, dydaktyczne i praktyczne, w których można wyodrębnić wiele tzw. specjalności badawczych. Są to m.in.:

 • Podstawowe teorie zarządzania,
 • Zarządzanie publiczne,
 • Zarządzanie strategiczne,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • Zarządzanie produkcją,
 • Marketing,
 • Zarządzanie jakością,
 • Logistyka,
 • Zarządzanie projektami,
 • Finanse przedsiębiorstw,
 • Zarządzanie zasobami niematerialnymi,
 • Rynki finansowe,
 • Finanse publiczne,
 • Finanse i bankowość,
 • Marketing bankowy.

Celem prowadzonej działalności badawczej i upowszechnieniowej jest opracowanie i promocja skutecznych metod i narzędzi zarządzania przedsiębiorstwami z sektora agrobiznesu we współczesnej gospodarce narodowej. Ze względu na złożoność zagadnienia, badania naukowe prowadzone są w gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolnych, a także przedsiębiorstwach przetwórstwa i dystrybucji żywności. Działalność badawcza wiąże się także z analizą uwarunkowań w rozwoju działalności okołorolniczej i pozarolniczej na obszarach wiejskich.


 

Działalność naukowo-badawcza

W ramach działalności naukowo-badawczej pracowników Katedry Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw podejmowane są zagadnienia związane przede wszystkim z analizą procesów zarządzania na różnych etapach łańcucha żywnościowego oraz różnych poziomach i gałęziach sektora agrobiznesu. Działalność naukowa skupiona jest na powiązaniu badań naukowych z procesami przeobrażeń strukturalnych w agrobiznesie, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Prowadzone są liczne projekty i szkolenia, opracowywane są ekspertyzy dla różnych podmiotów sektora agrobiznesu, a także strategie rozwoju obszarów wiejskich na zlecenie samorządów i instytucji. Wyniki prowadzonych badań prezentowane są na konferencjach z zakresu zarządzania, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Aktualne kierunki badań naukowych w Katedrze Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw obejmują m.in. takie zagadnienia jak:

 • Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem agrobiznesu; w tym prawo, finanse, bankowość;
 • Zarządzanie małą firmą; nowoczesne metody organizacji i zarządzania;
 • Zarządzanie i ekonomika w działalności różnych sektorów agrobiznesu;
 • Marketingowa koncepcja prowadzenia działalności w agrobiznesie;
 • Zarządzanie strategiczne i procesowe;
 • Marketing bankowy i zarządzanie finansami przedsiębiorstw,
 • Finansowe uwarunkowania realizacji inwestycji komunalnych,
 • Komunikacja biznesowa, zarządzanie zasobami ludzkimi, relacje w organizacji i doradztwo;
 • Rozwijanie przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich (turystyka i agroturystyka);
 • Finansowe instrumenty realizacji zadań prośrodowiskowych,
 • Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem,
 • Przedsiębiorczość akademicka.

 

Działalność dydaktyczna

Pracownicy Katedry Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw prowadzą zajęcia dydaktyczne z zakresu zarządzania, organizacji produkcji, marketingu, finansów, zarządzania projektami, przedsiębiorczości i komunikacji biznesowej, w tym także dotyczące zarządzania wiedzą i zasobami ludzkimi. Celem jest przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu zarządzania i ekonomii, reguł zarządzania organizacjami i funkcji kierowniczych, a także funkcjonowania sfery agrobiznesu i jego uczestników.

Przekazywana wiedza dotyczy gospodarki żywnościowej i struktury agrobiznesu, a także funkcjonowania łańcucha żywnościowego i metod marketingu, zwłaszcza w zakresie produktów rolno-spożywczych. Z punktu widzenia kształcenia kadr w sektorze agrobiznesu, niezbędne jest dostarczenie studentom wiedzy z zakresu podstawowych praw i zależności zachodzących w teorii zachowania konsumenta oraz procesów przebiegających w łańcuchu żywnościowym. Oprócz szerokiej wiedzy z zakresu nauk o organizacji, zarządzaniu, pracownicy prowadzą zajęcia obejmujące zagadnienia przedsiębiorczości i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w tym zrównoważonego zarządzania przedsiębiorstwami.


 

Studia podyplomowe „Ekonomika gospodarstwa rolnego”

Studia podyplomowe 'Ekonomika gospodarstwa rolnego'

 

Dwusemestralne studia podyplomowe dla doradców rolniczych pochodzących z makroregionu, składającego się z województw: świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego i opolskiego.

Studia realizowane w ramach poddziałania 2.3 „Wsparcie dla szkolenia doradców” w ramach działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w celu kompleksowej organizacji i przeprowadzenia bezpłatnych studiów podyplomowych z zakresu nauk rolniczych dla doradców rolniczych. Studia podyplomowe współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Opis kwalifikacji
Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz. U. poz. 1791). Proponowany program studiów obejmuje 240 godzin, w tym 196 godzin z dziedziny nauk społecznych (w dyscyplinach ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości) oraz 44 godziny z dziedziny nauk rolniczych (w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo oraz zootechnika i rybactwo). Udział godzin zajęć z dziedziny nauk społecznych – 82%, a godzin z dziedziny nauk rolniczych – 18%. W programie oprócz wykładów przewidziano ćwiczenia audytoryjne, specjalistyczne (projektowe) oraz zajęcia warsztatowe.

Kierownik studiów podyplomowych:
dr inż. Marta Czekaj, Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw,
Al. Mickiewicza 21, marta.czekaj[a]aurk.edu.pl; 12 662 43 71

Sekretarz studiów podyplomowych:
dr inż. Marcin Kopyra, Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw,
Al. Mickiewicza 21, marcin.kopyra[a]urk.edu.pl; 12 662 43 87

Link do strony Studia podyplomowe Ekonomika gospodarstwa Rolnego: https://podyplomowe.urk.edu.pl/index/site/7758.


 

Współpraca z otoczeniem

Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw utrzymuje stałą współpracę naukową z katedrami organizacji i zarządzania uczelni w kraju i za granicą, m.in. Słowacja, Czechy, Niemcy, Austria, Węgry, Szwecja, Turcja, Litwa oraz jednostkami administracji państwowej, tj. urzędy wojewódzkie, urzędy gmin, ośrodki doradztwa rolniczego, ARiMR, KOWR, MRiRW, Centrum Doradztwa Rolniczego, Izby Rolnicze. Pracownicy uczestniczą w stażach naukowych w kraju i za granicą oraz biorą udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych. Katedra jest organizatorem oraz współorganizatorem konferencji krajowych i międzynarodowych dotyczących tematyki agrobiznesu. Pracownicy są członkami różnych organizacji naukowych m.in. PAN, PTE, SERIA, SITR, TNOIK, PTZ, MSDR.


 

Koło naukowe „Laboratorium przedsiębiorczości”

Na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym działa Koło Naukowe Ekonomistów, w ramach którego w 2017 roku uruchomiono działalność nowej Sekcji: Laboratorium Przedsiębiorczości. Opiekunem sekcji jest dr Justyna Pijanowska z Katedry Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw (justyna.pijanowska[a]urk.edu.pl). W ramach działalności Sekcji prowadzone są badania naukowe dotyczące funkcjonowania mikro i małych przedsiębiorstw, e-commerce, strategii marketingowych, przedsiębiorczości studenckiej (start-up) i wiele innych. Członkowie Koła Naukowego prezentują wyniki swoich badań na Sesjach Kół Naukowych i Konferencjach.

Adres mail: kne.wre[a]urk.edu.pl
WWW: https://wre.urk.edu.pl/index/site/4828
Zapraszamy na profil Koła Naukowego Ekonomistów na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/138160776652018/
Teams: „Koło Naukowe Ekonomistów na WR-E UR”, link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0f68b23144a54467967144da9dfc103a%40thread.tacv2/conversations?groupId=139e928d-232f-48be-b114-05fd7f3c0a0b&tenantId=128fe9d3-f95e-4a5f-8391-f1c6365e7278


 

Strategia rozwoju

Ogólna koncepcja rozwoju Katedry Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw odnosi się do powiązania tematyki badawczej z procesami przeobrażeń strukturalnych w polskim agrobiznesie. Pracownicy Katedry swoje badania naukowe oraz prowadzoną dydaktykę ukierunkowują na m.in.:

 • Ekonomikę i organizację produkcji rolnej, w tym poprawa skuteczności i efektywności produkcji,
 • Aktywizację terenów wiejskich, z uwzględnieniem wielofunkcyjnego rozwoju tych obszarów,
 • Racjonalizację produkcji pod kątem optymalnego wykorzystania zasobów ludzkich, kapitału i ziemi,
 • Strategiczne i marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwami, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw,
 • Promowanie i stymulowanie postaw przedsiębiorczych i innowacyjności,
 • Opracowanie strategii rozwoju sektora żywnościowego w perspektywie zmian na rynkach w Europie i na świecie,
 • Rozwój obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem stymulowania rozwoju kapitału społecznego na obszarach wiejskich,
 • Modelowanie skutecznych strategii zarządzania finansami przedsiębiorstw i jednostek samorządowych,
 • Opracowywanie strategii racjonalizacji procesów zachodzących w łańcuchu żywnościowym i skracanie łańcuchów dostaw żywności na rynek,
 • Pogłębienie współpracy z praktyką, przede wszystkim z przedsiębiorstwami i instytucjami sektora agrobiznesu.

W procesie rozwojowym kadry naukowej niezbędnym elementem jest realizacja badań naukowych, przygotowywanie rozpraw doktorskich, habilitacyjnych oraz opracowanie i publikowanie prac naukowych. Rozwój naukowy oparty jest głównie na badaniach własnych oraz pozyskiwanych grantach i projektach badawczych. Ogromną wagę przywiązuje się do unowocześniania procesu dydaktycznego, rozwoju studenckiego koła naukowego, wyjazdów pracowników na staże zagraniczne oraz współpracę z gospodarką - w obszarze szeroko pojętego agrobiznesu i przedsiębiorczości.


 

Prace dyplomowe

W Katedrze Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw prowadzone są prace dyplomowe z tematyki związanej z zarządzaniem w sektorze agrobiznesu, w tym m.in. ekonomiki produkcji rolniczej, marketingu produktów rolnych, finansów jednostek samorządowych, komunikacji biznesowej, bakowości, a także przedsiębiorczości rolniczej i pozarolniczej.

Przykładowe zakresy tematyczne:

 • Prof. dr hab. inż. Janusz Żmija: Ekonomika produkcji rolniczej, Marketing produktów rono-spożywczych,
 • Dr hab. inż. Andrzej Krasnodębski, prof. UR: Planowanie organizacji i finansowania przedsiębiorstw,
 • Dr hab. inż. Katarzyna Utnik-Banaś, prof. UR: Ekonomika produkcji rolniczej, Ekonomika jakości bioproduktów;
 • Dr hab. inż. Marta Domagalska-Grędys: Współpraca w gospodarce, Sieci relacji między podmiotami rynkowymi, Ekonomia konfliktu;
 • Dr hab. inż. Jerzy Cieślik: Efekty produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw rolnych utrzymujących zwierzęta ras rodzimych, Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, Możliwości sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w krótkich kanałach dystrybucji;
 • Dr inż. Renata Matysik-Pejas: Zachowania konsumentów na rynku produktów żywnościowych (np. mleczarskich, itp.), Nowe zjawiska i tendencje w zachowaniach konsumentów (np. etnocentryzm konsumencki, presumpcja, zakup żywności lokalnej, itp.).
 • Dr inż. Łukasz Satoła: Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Usługi użyteczności publicznej, Gospodarka komunalna;
 • Dr inż. Monika Szafrańska: Marketing bankowy, System bankowy, Wiedza ekonomiczna;
 • Dr inż. Marta Czekaj: Wzorce konsumpcji żywności;
 • Dr Justyna Pijanowska: Rynek ziemi rolnej w UE oraz w Polsce, Rolnik a przedsiębiorca, Sukcesja jednoosobowej działalności gospodarczej, Ustawodawstwo dotyczące alternatywnych źródeł dochodów rodzin rolniczych (agroturystyka, rolniczy handel detaliczny, odnawialne źródła energii), Rolnictwo ekologiczne;
 • Dr Arkadiusz Niedziółka: Turystyka wiejska, Agroturystyka, Usługi turystyczno-rekreacyjne na obszarach wiejskich;
 • Dr inż. Małgorzata Bogusz: Innowacje w turystyce wiejskiej i agroturystyce, Sieciowanie produktów turystyki wiejskiej, Dochodowość gospodarstw agroturystycznych, Turystyka zrównoważona;
 • Dr Barbara Kiełbasa: Funkcje zarządzania a komunikacja, Procesy zarządzania wiedzą i informacją w przedsiębiorstwie sektora agrobiznesu, Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna, Komunikacja marketingowa w firmie, Narzędzia i metody analizy strategicznej i planowania na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa;
 • Dr inż. Marcin Kopyra: Ekonomika produkcji zwierzęcej, Marketing produktów pochodzenia zwierzęcego, Ekonomika produkcji pasz, Alternatywne źródła dochodu w rolnictwie,

 

Działalność publikacyjna

Wyniki badań są upowszechniane w formie publikacji naukowych, monografii, podręczników, skryptów, ekspertyz, opracowań dla praktyki gospodarczej, a także prezentowane są na konferencjach naukowych, krajowych i zagranicznych, oraz na konkursach i szkoleniach rolników i kadry inżynieryjno-technicznej.

Wybrane publikacje pracowników Katedry Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw:

1.    Pijanowska J., Pijanowski J.M., Uruszczak M., Sorys S., Musiał K. 2019. Bawaria i jej modelowe rozwiązania z zakresu gospodarowania przestrzenią i dziedzictwem kulturowym wsi. Wydawnictwo Benedyktynów w Tyńcu, ss. 192.
2.    Knapik W., Kiełbasa B. 2019: Komunikacja społeczna w ujęciu interdyscyplinarnym, komunikacja biznesowa. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-64758-83-6, ss. 175.
3.    Satoła Ł., Standar A., Kozera A. 2019. Financial Autonomy of Local Government Units: Evidence from Polish Rural Municipalities. w: Lex Localis-Journal of Local Self-Government, vol. 17, nr 2, s. 321-342.
4.    Domagalska-Grędys M. 2018. Marketing usług: przewodnik do ćwiczeń. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, ss. 132.
5.    Matysik-Pejas R., Szafrańska M., Krasnodębski A. 2018. Symptoms of Smart Shopping in Purchasing Behaviour of Food Products Consumers. Proceedings of International Scientific Days 2018: Towards Productive, Sustainable and Resilient Global Agriculture and Food Systems, ISBN: 978-80-7598-180-6, Wolters Kluwer ČR, Prague, s. 407-421.
6.    Kiełbasa B., Kalinowski S. 2018. Knowledge and Information in the Processes of Managing the Organization Case Study. Proceedings of International Scientific Days 2018: Towards Productive, Sustainable and Resilient Global Agriculture and Food Systems, ISBN: 978-80-7598-180-6, Wolters Kluwer ČR, Prague, s. 815-829.
7.    Satoła Ł. 2018. Local Offer of Public Services in the Perception of Municipalities’ Residents. Proceedings of International Scientific Days 2018: Towards Productive, Sustainable and Resilient Global Agriculture and Food Systems, ISBN: 978-80-7598-180-6, Wolters Kluwer ČR, Prague, s. 1403-1413.
8.    Wojcieszak M., Bogusz M. 2018. Agri-Environment and Climate Action as an Instrument to Protect the of Poland‘s Landscape. Proceedings of International Scientific Days 2018: Towards Productive, Sustainable and Resilient Global Agriculture and Food Systems, ISBN: 978-80-7598-180-6, Wolters Kluwer ČR, Prague, s. 1824-1836.
9.    Piecuch J., Płonka A., Kiełbasa B., Pisulewski A., Rachwał A. 2018. Broker Innowacji w rolnictwie – metodologia. Discovery R&D Center, ss. 28.
10.    Czekaj M., Żmija J. 2017. Zarządzanie i ekonomika w usługach weterynaryjnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ss. 187.
11.    Horska E., Krasnodębski A., Matysik-Pejas R. 2017. Global food product development. Consumer trends and new product opportunities in the food sector. Ed.: Klaus G. Grunert, s.199-220, ISBN 978-90-8686-307-5, Doi: 10.3920/978-90-8686-852-0.
12.    Matysik-Pejas R. 2017. Success factors in new product development in the food sector. Consumer trends and new product opportunities un the food sector. Ed.: Klaus G. Grunert. s. 221-230, ISBN 978-90-8686-307-5, Doi: 10.3920/978-90-8686-852-0.
13.    Niedziółka A. 2017. Stan i czynniki rozwoju usług agroturystycznych w powiecie nowotarskim w perspektywie wsparcia agroturystyki z programów Unii Europejskiej w latach 2014-2020. Stowarzyszenie Naukowe Instytut Gospodarki i Rynku, ss. 170.
14.    Niedziółka A. 2017. Tourism segmentation in rural tourism and agritourism in metropolitan areas. Metropolitan Commuter Belt Tourism. Ed. M.J. Sznajder. New Directions in Tourism Analysis. Routledge Taylot & Francis Group. London and New York, s. 294-303.
15.    Niedziółka A. 2017. Zarządzanie strategiczne i marketingowe w turystyce kulturowej na obszarach wiejskich powiatu nowotarskiego. Turystyka i Rozwój Regionalny, nr 8, Red. M. Ratajczak, Wyd. SGGW, s. 73-82.
16.    Pijanowska J. 2017. Rolnik czy przedsiębiorca? Ubezpieczenie społeczne w kontekście prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na terenach wiejskich. Kształtowanie relacji w biznesie i administracji - dobre praktyki. Red. K. Włodarczyk, P. Zwiech. Szczecin 2017, Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. ISBN 978-83-7867- 728-4, s. 149-160.
17.    Roman M., Niedziółka A. 2017. Agroturystyka jako forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Wydawnictwo SGGW w Warszawie, ss. 116.
18.    Tej J., Krasnodębski A. 2017. Strieborna Ekonomika v manazmente malej obce. Vedecka Mozaika. A. Suhanyiova-L. Suhanyi (Ed.), s. 232-242.
19.    Pijanowska J. 2017. Rolnik czy przedsiębiorca? Ubezpieczenie społeczne w kontekście prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na terenach wiejskich. Kształtowanie relacji w biznesie i administracji - dobre praktyki. Red. K. Włodarczyk, P. Zwiech. Szczecin 2017, Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. ISBN 978-83-7867- 728-4, s. 149-160.
20.    Roman M., Niedziółka A. 2017. Agroturystyka jako forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Wydawnictwo SGGW w Warszawie, ss. 116.
21.    Domagalska-Grędys M. 2016. Mikro-konteksty kształtowania zmian relacji w sieci grup producentów rolnych. Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem. Uwarunkowania. Trendy. Perspektywy, red. nauk. Sroka W., Wyd. Tonik, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora”, Toruń, s. 293-308.
22.    Bogusz M., Kowalska M., Matysik-Pejas R. 2016. EU funds in the aspect of sustainable development of tourism in Poland (in:) Management of sustainable development in rural areas: at local and regional scales. Monograph Ed.: P. Bórawski, I. Żuchowski, E.J. Szymańska, Wyd. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce, s. 197-204.
23.    Brzozowska A., Kalinichenko A., Niedziółka A. 2016. Transformation of IT in Logistics Management in Rural Areas. Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, ISBN 978-83-65179-63-0, ss. 129.
24.    Nowakowska-Grunt J., Parzonko A.J., Kiełbasa B. 2016. Determinants of managing networks of organizations in rural areas. Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, ISBN 978-83-65179-67-8, ss. 145.
25.    Niedziółka A., Perchał A. 2016. Działalność promocyjna stowarzyszeń agroturystycznych na przykładzie Małopolski. Turystyka wiejska. Zagadnienia ekonomiczne i marketingowe. Red. A. Jęczmyk, J. Uglis, M. Maćkowiak , Wyd. Wieś Jutra, t. I, s. 165-171,
26.    Utnik-Banaś K. 2016. Efektywność produkcji żywca kurcząt brojlerów w okresie przemian gospodarczych w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie. Rozprawy, vol. 534, nr 411, ss. 177.
27.    Szafrańska, M., Żmija J. 2016. Edukacja finansowa społeczeństwa jako element realizacji strategii odpowiedzialnego biznesu przez banki komercyjne w Polsce. W: Społeczna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój w naukach o zarządzaniu. Aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Red. J. Ejdys, Wyd: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności, Toruń, s. 82-98.
28.    Żmija J. 2016. Studia rolnicze w rozwoju gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich. Wkład krakowskiego środowiska akademickiego w rozwój studiów rolniczych w Polsce, 125 lat kształcenia rolniczego w Krakowie. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Kraków, s. 57-68.
29.    Matysik-Pejas R., Krasnodębski A., Satoła Ł. 2015. Regional diversification of innovation activity of food industry in Poland. Proceedings from IX International Conference on Applied Business Research ICABR, Mendel Univ. in Brno, ss. 663-673.
30.    Niedziółka A. 2015. Polityka zatrudnienia w Polsce i formy umów o pracę. Wybrane aspekty polityki społecznej w Polsce. Podręcznik dla studentów kierunków społecznych, ekonomicznych i rolniczych. Wydawnictwo UR, s. 27-44.
31.    Satoła Ł. 2015. Kondycja finansowa gmin w warunkach zmiennej koniunktury gospodarczej. Jorunal of Agribusiness and Rural Development, nr 1(35).
32.    Satoła Ł., Matysik-Pejas R., Krasnodębski A. 2015. The diversification of municipal infrastructure in Poland. Proceedings from IX International Conference on Applied Business Research ICABR, Mendel University in Brno, ss. 948-957.
33.    Szafrańska M., Żmija J. 2015. Podstawy rynków finansowych i bankowości. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ss. 192.
34.    Tej J., Krasnodębski A. 2015. Miestny a regionalny rozvoj - polske redecko-odborne literarne pramene ako zdroj konfrontacie pohladov na miestny rozvoj. Vececka Mozaika, Presovska Univerzita v Presove, s. 153-163.
35.    Żmija J., Czekaj M. 2015. Znaczenie rolniczych gospodarstw rolnych jako miejsca zamieszkania i źródła zaspokojenia potrzeb materialnych mieszkańców wsi oraz ich znaczenie społeczne i kulturowe. Rozdział w monografii: Ekonomiczne i prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa światowego. Red. M. Podstawka, Warszawa, s. 46-62.
36.    Żmija J., Czekaj M. 2015. Gospodarka rolna na obszarach o rozdrobnionej strukturze agrarnej. Farming activities on areas of a dispersed agrarian structure. Badania naukowe w procesie kształtowania polskiej wizji Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej. III Kongres Nauk Rolniczych. Red. E.K. Chyłek, M. Pietras. Warszawa 2015, s. 37-42.
37.    Żmija J., Szafrańska M. 2015. Społeczne aspekty funkcjonowania rodzinnych gospodarstw rolnych w Polsce. Ekonomiczne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państw Unii Europejskiej. (Red.) A. Chlebik, s. 31-40, ISBN 978-83-63503- 65-9.
38.    Kowalska M. (red.), Kowalska M., Knapik W., Bogusz M., Kiełbasa B., Niedziółka A., Piotrowska A., Satoła Ł. 2015. Rozwój lokalny obszarów wiejskich w perspektywie społeczno-ekonomicznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego oraz Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych, ss. 168.
39.    The role of cross-border heterogeneity, location specificity and distance related variables: lessons learnt from V4 marketers in Africa / E. Horska, F.O. Ondieki Mwaura, A. Krasnodębski [In:] International business from the central European perspective. University of Zagreb, 2014. ISBN 978-953-6025-89-3, s. 129-144.
40.    Wojewodzic T., Satoła Ł., Cymanow P. 2014. Kompendium wiedzy o pisaniu i obronie prac dyplomowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, ss. 107.
41.    Horská E., Paluchová J., Benda Prokeinová R., Galova J., Kádeková Z., Krasnodębski A., Maitah M., Matysik-Pejas R., Nagyová L. , Omarkulova M., Přibyl M., Smutka L., Szabó Z., Wach K. 2014. International marketing: within and beyond visegrad borders. Wydawnictwo Episteme, ISBN 978-83-7759-039-3, ss. 311.
42.    Horská E., Yespolov C. I., Galova J., Krasnodębski A., Kornalska E., Witold T. 2013. Sustainability in Business and Society: Global Challenges - Local Solutions. Wydawnictwo Episteme, ISBN 978-83-7759-015-7.
43.    Satoła Ł. 2013. Przemiany gospodarki i infrastruktury komunalnej w Małopolsce w latach 2002-2010 (w:) Samorządowa gmina w nowoczesnym państwie / A. Musiał (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, ISBN 978-83-7378-791-9, ss. 103-116.
44.    Cieślik E., Cieślik J. 2012. Food Quality and Safety .Food sciences & business studies: globalregional-local approach. Nitra: Slovak University of Agriculture, s. 143-160.
45.    Cieślik J., Krasnodębski A., Matysik-Pejas R., Żmija J. 2012. Traditional and regional food products in the EU and Poland. Food science and business studies: global - regional - local approach. Red. E. Horska, Nitra, s. 185-206.
46.    Domagalska-Grędys M. 2012. Rozwój gospodarstw rolnych poprzez działania grupowe producentów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, Rozprawy, z. 363, Kraków, ss. 360.
47.    Matysik-Pejas R., Krasnodębski A., Szafrańska M. 2012. Innovative food products and their influence on consumer, Chapter 11 In: Food sciences & business studies. Nitra: Slovak University of Agriculture. ISBN 978-80-552-0815-2, s. 207-224.
48.    Szafrańska M., Matysik-Pejas R. 2012. Financial literacy in SME business activity in Poland (in:) SME’s Management in the 21st Century Challenges and Solutions, red. Csaba Balint Illes, Częstochowa University of Technology, s. 67-80.
49.    Cieślik J. 2012. Produkcja i przetwórstwo mleka w regionie o rozdrobnionym rolnictwie (studium na przykładzie Małopolski). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Rozprawy nr 468, z. 345, ss. 261.
50.    Domagalska-Grędys M. 2011. Entreprise development though marketing activities on convenience food market. S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska (in:) Fundamentals of Management in Modern Small and Medium-Sized Enterprises, A Series of Monographs Politechnika Łódzka, nr 1959, s. 289-303.

 

Lista publikacji


 

Kontakt

 
Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
 
adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
telefon: 12 662 43 71
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Rolniczo - Ekonomiczny
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK