Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw

SKŁAD OSOBOWY kATEDRY

 

KIEROWNIK KATEDRY

 

dr hab. inż. Andrzej Krasnodębski, profesor UR   

Prodziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego kierunków Zarządzanie i Ekonomia 

profesor nadzwyczajny UR 


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
pokój nr: 123
telefon: 12 662 43 76
e-mail:  rrkrasno@cyf-kr.edu.pl


  

SEKRETARIAT 

e-mail: ieizp@urk.edu.pl 

 

mgr inż. Anna Goławska

specjalista 


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków 

pokój nr: 215 

telefon: 12 662 43 71 

e-mail: anna.golawska@urk.edu.pl 


  

Mirosława Krzyworzeka 

specjalista 


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków 

pokój nr: 215 

telefon: 12 662 43 71 

e-mail: miroslawa.krzyworzeka@urk.edu.pl 


 

 dr inż. Renata Matysik-Pejas  

 specjalista 


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków 

pokój nr: 122 

telefon: 12 662 43 73 

e-mail: renata.matysik-pejas@urk.edu.pl 


 

PRACOWNICY NAUKOWO-DYDAKTYCZNI

  

prof. dr hab. inż. Janusz Żmija   

profesor zwyczajny 

Dyrektor Europejskiego Centrum Badawczego Drobnych Gospodarstw Rolnych  


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków 

pokój nr: 215 

telefon: 12 662 43 71 

e-mail: rrzmija@cyf-kr.edu.pl 


  

dr hab. inż. Katarzyna Utnik-Banaś profesor UR

profesor nadzwyczajny UR 


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków 

pokój nr: 139 

telefon: 12 662 43 97 

e-mail: katarzyna.utnik-banas@urk.edu.pl 


  

dr hab. inż. Jerzy Cieślik   

adiunkt naukowo-dydaktyczny 


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków 

pokój nr: 131

telefon: 12 662 44 39 

e-mail: jerzy.cieslik@urk.edu.pl 


  

dr hab. inż. Marta Domagalska-Grędys

adiunkt naukowo-dydaktyczny 


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków 

pokój nr: 130 

telefon: 12 662 44 40 

e-mail: marta.domagalska-gredys@urk.edu.pl 


 

dr inż. Małgorzata Bogusz

adiunkt naukowo-dydaktyczny 


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków 

pokój nr: 141 

telefon: 12 662 43 75 

e-mail: malgorzata.bogusz@urk.edu.pl 


  

dr inż. Marta Czekaj   

adiunkt naukowo-dydaktyczny 


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków 

pokój nr: 214 

telefon: 12 662 43 71 

e-mail: marta.czekaj@urk.edu.pl 


 

dr Barbara Kiełbasa

adiunkt naukowo-dydaktyczny 


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków 

pokój nr: 141 

telefon: 12 662 43 75 

e-mail: barbara.kielbasa@urk.edu.pl 


 

dr Arkadiusz Niedziółka

adiunkt naukowo-dydaktyczny


 adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków

 pokój nr: 124

 telefon: 12 662 43 87 

e-mail: arkadiusz.niedziolka@urk.edu.pl 


  

dr inż. Łukasz Satoła

adiunkt naukowo-dydaktyczny 


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków 

pokój nr: 207 

telefon: 12 662 43 71 

e-mail: lukasz.satola@urk.edu.pl 


  

dr inż. Monika Szafrańska

adiunkt naukowo-dydaktyczny 


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków 

pokój nr: 125 

telefon: 12 662 43 72 

e-mail: monika.szafranska@urk.edu.pl 


 

dr inż. Marcin Kopyra

asystent naukowo-dydaktyczny 


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków 

pokój nr: 124 

telefon: 12 662 43 87 

e-mail: marcin.kopyra@urk.edu.pl 


 

dr Justyna Pijanowska

asystent naukowo-dydaktyczny 


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków 

pokój nr: 122 

telefon: 12 662 43 73 

e-mail: justyna.pijanowska@urk.edu.pl 


  

Mgr Chrystian Firlej 

asystent naukowo-dydaktyczny 


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków 

pokój nr: 125 

telefon: 12 662 43 72 

e-mail: chrystian.firlej@urk.edu.pl 


  

Doktoranci

 

Mgr inż. Izabella Majewska

 

HISTORIA

Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw została powołana z dniem 1 lipca 1994 roku. Do 15 lipca 2002 roku funkcjonowała jako Zakład Agrobiznesu, który przekształcony został w Katedrę Agrobiznesu natomiast od 01.09.2009 roku zmianie uległa nazwa katedry na Katedrę Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie. Z dniem 1 września 2019 roku  Zarządzeniem Rektora UR z dniem 30 stycznia 2015 Katedra została przekształcona w Instytut Ekonomiki i Zarządzania Przedsiębiorstwami a następnie od września 2019 roku  funkcjonuje pod nazwą Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw.

Pracownicy Katedry opracowali i wydali 16 książek naukowych, podręczników i skryptów. W zakresie popularyzacji nauki opracowali i przeprowadzili liczne szkolenia terenowe dla kadry inżynieryjno-technicznej, występowali z wykładami w lokalnych i ogólnopolskich programach telewizyjnych i radiowych. Do 2001 roku Katedra posiadała laboratorium komputerowe, które wyposażono w ramach współpracy zagranicznej w programie TEMPUS i Land O'Lakes.
Katedra utrzymuje stałą współpracę naukową z katedrami ekonomicznymi uczelni rolniczych w kraju i za granicą /Słowacja, Czechy, Niemcy, Austria/ oraz jednostkami administracji państwowej / urzędy wojewódzkie, urzędy gmin, ODR-y, Izby Rolnicze itp/.Pracownicy uczestniczą w licznych stażach naukowych, zagranicznych oraz biorą udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych. Katedra jest organizatorem oraz współorganizatorem licznych konferencji krajowych i międzynarodowych. Pracownicy są członkami różnych organizacji naukowych m in. PTE, SERIA, SITR, TNOIK, PTZ. MSDR.
Wyniki badań przedstawiane są w formie publikacji naukowych, ekspertyz, opracowań dla praktyki gospodarczej, prezentowane są na konferencjach naukowych, krajowych i zagranicznych, na zajęciach dydaktycznych oraz na konkursach i szkoleniach rolników i kadry inżynieryjno- technicznej.

Ogólna koncepcja rozwoju Instytutu wiąże się z koniecznością powiązania tematyki badawczej z procesami przeobrażeń strukturalnych w polskim agrobiznesie w aspekcie integracji z UE. Metodyka badań rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oparta jest na wzorcach stosowanych w krajach UE, poszczególne kategorie ekonomiczne definiowane są wg wymagań UE. Katedra swoje badania naukowe oraz kształcenie ukierunkowuje na:

•    ekonomikę i organizację Agrobiznesu,
•    aktywizację terenów wiejskich obszaru Małopolski, z uwzględnieniem wielofunkcyjnego jej rozwoju,
•    racjonalizację produkcji pod kątem optymalnego wykorzystania zasobów siły roboczej, kapitału i ziemi,
•    zarządzanie (strategiczne i marketingowe) firmami, w tym małymi i średnimi przedsiębiorstwami na obszarach wiejskich.

W procesie rozwojowym kadry naukowej niezbędnym elementem jest umożliwienie realizacji badań naukowych, wykonanie rozpraw doktorskich, habilitacyjnych oraz opracowanie i publikowanie prac naukowych. Publikacje prezentowane są w czasopismach i wydawnictwach naukowych, wydaniach książkowych, zeszytach naukowych akademii rolniczych o zasięgu krajowym i zagranicznym oraz referowane są na licznych konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych.

Plany rozwojowe Katedry związane są z rozwojem młodej kadry naukowej oraz habilitacjami starszych pracowników naukowych.
Rozwój naukowy oparty jest głównie o badania własne oraz pozyskiwane granty. Ogromną wagę przywiązuje się do unowocześniania procesu dydaktycznego, rozwoju studenckich kół naukowych, naukowych staży zagranicznych oraz współpracy z gospodarką narodową zwłaszcza w obszarze szeroko pojętego Agrobiznesu.

 


 


Lista publikacji


KONTAKT
 
Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
 
adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
telefon: 12 662 43 71
e-mail: ieizp@urk.edu.pl
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Rolniczo - Ekonomiczny
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 43 32
12 633 44 43
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR