Katedra Statystyki i Polityki Społecznej
adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr hab. inż. Dagmara Zuzek, prof. URK


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 201
telefon: 12 662 43 80
fax: 12 662 43 52
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr hab. Wioletta Knapik, prof. URK


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 128
telefon: 12 662 44 19
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr hab. Lidia Luty, prof. URK


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 205
telefon: 12 662 44 26
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr hab. Joanna Łukasik, prof. URK


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 203
telefon: 12 662 43 79
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr hab. Jacek Strojny, prof. URK


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 202
telefon: 12 662 43 78
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr Elżbieta Badach


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 204
telefon: 12 662 44 27
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr inż. Wiesław Grygierzec


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 233
telefon: 12 662 44 41
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr inż. Monika Jaworska


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 204
telefon: 12 662 44 27
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr Magdalena Kowalska


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 127
telefon: 12 662 44 38
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr Sławomir Lisek


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 140
telefon: 12 662 43 74
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr inż. Jacek Puchała


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 126 (wejście od str. parkingu)
telefon: 12 662 43 31 (28)
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr inż. Janina Szewczyk


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 203
telefon: 12 662 43 79
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr Monika Zioło


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 205
telefon: 12 662 44 26
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

mgr Katarzyna Kukuła


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 220
telefon: 12 662 43 81
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

mgr Agnieszka Tworzyk


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 128
telefon: 12 662 44 19
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

licencjat Edyta Siekierska


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 220
telefon: 12 662 43 81
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

Historia

Katedra Statystyki i Polityki Społecznej powstała w dniu 1 września 2019 roku w wyniku połączenia Katedry Statystyki i Ekonometrii z Zakładem Polityki Społecznej i Doradztwa.

Historia Katedry Statystyki i Ekonometrii

Katedra Statystyki i Ekonometrii sięga korzeniami 1956 roku. W tym roku jesienią przy Wydziale Rolnym ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie została utworzona Katedra Statystyki Matematycznej. Pierwszym jej kierownikiem był prof. dr hab. Stefan Schmidt. W 1960 r. kierownictwo Katedry przejął, pracujący w niej od 1957 r. doc. dr hab. Jan Pociej. W 1972 r. Katedra Statystyki Matematycznej przemianowana została na Zakład i weszła w skład Instytutu Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa Wydziału Rolniczego. W roku 1992 kierownictwo Zakładu Statystyki Matematycznej Akademii Rolniczej w Krakowie objął prof. dr hab. Karol Kukuła. W 2003 roku Zakład przemianowano na Katedrę Statystyki Matematycznej. W 2015 roku jednostka zmieniła nazwę na Katedrę Statystyki i Ekonometrii. W kadencji Profesora Karola Kukuły do 30 września 2018 roku w Katedrze powstały 3 habilitacje: dr hab. Jacek Strojny (2011 rok), dr hab. Jadwiga Bożek (2014 rok) oraz dr hab. Lidia Luty (2018 rok). Od października 2018 roku kierownictwo Katedry objął dr hab. Jacek Strojny. Obecnie w Katedrze Statystyki i Ekonometrii zatrudnionych jest: 3 doktorów habilitowanych, 5 pracowników ze stopniem doktora i 3 pracowników naukowo-technicznych. Pracownicy Katedry Statystyki i Ekonometrii realizują program dydaktyczny na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym UR im. Hugona Kołłątaja Krakowie w ramach studiów stacjonarnych, zaocznych inżynierskich i magisterskich. Prowadzą zajęcia z takich przedmiotów jak: matematyka, statystyka matematyczna, informatyka, ekonometria, badania operacyjne, wnioskowanie statystyczne, ekonomia matematyczna oraz prognozowanie i symulacje. Dotychczas w Katedrze wykonano kilkaset prac dyplomowych i magisterskich. Katedra prowadzi współpracę naukową z wieloma ośrodkami uczelni krajowych , zagranicznych, organizuje konferencje naukowe o zasięgu krajowym i międzynarodowym (Litwa, Słowacja, Białoruś, USA).


Kierunki badań

 • Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w sferze gospodarki żywnościowej, w tym zastosowanie metod taksonomicznych w badaniu zróżnicowania przestrzennego struktury agrarnej w Polsce w ujęciu dynamicznym, porównanie metody eliminacji wektorów z metodą klasyfikacji rozmytej pod względem jakości grupowania i przydatności w badaniach struktur w ujęciu dynamicznym.
 • Przestrzenne zróżnicowanie poziomu wyposażenia technicznego rolnictwa polskiego, w tym porównania regionalne ze względu na poziom wyposażenia technicznego rolnictwa w Polsce.
 • Eksport a dynamika produkcji rolnej, w tym analiza charakteru zależności między eksportem towarów opartych na surowcach rolnych a produkcją sektora agrobiznesu w krajach UE, tendencje w zakresie kształtowania się eksportu produktów rolnych.
 • Wybrane problemy ochrony środowiska w świetle wielowymiarowej analizy porównawczej, w tym regionalne zróżnicowanie stopnia zanieczyszczenia środowiska w Polsce w powiązaniu z gospodarką odpadami, struktura oraz dynamika produkcji energii odnawialnej w państwach UE.
 • Optymalne sterowanie i programowanie dynamiczne losowymi procesami ewolucyjnymi, w tym sterowanie optymalne oraz próby jego scharakteryzowania dla stochastycznego równania dyfuzyjnego.
 • Przemiany demograficzne w Polsce w ujęciu przestrzennym, w tym przebieg wybranych procesów demograficznych w ujęciu regionalnym, przebieg wybranych zjawisk demograficznych w ujęciu czasowym, opracowanie modeli tendencji rozwojowych wybranych zjawisk demograficznych.
 • Rolnictwo ekologiczne w Polsce, w tym dynamika liczby i powierzchni gospodarstw ekologicznych oraz liczby przetwórni ekologicznych w Polsce, regionalne zróżnicowanie Polski pod względem wybranych cech charakteryzujących rozwój rolnictwa ekologicznego, zmiany struktury obszarowej gospodarstw ekologicznych w Polsce z zastosowaniem mierników taksonomicznych, struktura upraw rolnictwa ekologicznego wybranych krajów UE.
 • Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw w świetle wielowymiarowej analizy porównawczej, w tym tworzenie optymalnego syntetycznego miernika sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, jak i grupy przedsiębiorstw, w oparciu o metody wielowymiarowej analizy porównawczej oraz budowa syntetycznego miernika wpływu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na społeczność lokalną, w której działa przedsiębiorstwo.
 • Badania modelowe wpływu migracji na dynamikę wzrostu i starzenie biologiczne populacji, w tym uzależnienie prawdopodobieństwa migracji od wieku osobniczego.
 • Wielowymiarowa analiza statystyczna bankowości spółdzielczej, w tym znajomość instrumentów finansowych przez klientów banków, wykorzystanie produktów i usług bankowości elektronicznej oferowanej przez banki spółdzielcze.
 • Stan świadomości ekologicznej mieszkańców Polski południowo-wschodniej oraz państw ościennych.

Oferta

Ekspertyzy, doradztwo oraz prowadzenie kursów, szkoleń, studiów podyplomowych obejmujące takie dyscypliny naukowe, jak: statystyka matematyczna, ekonometria, badania operacyjne, wnioskowanie statystyczne, prognozowanie i symulacje i statystyczna analiza wielowymiarowa.


Zakład Polityki Społecznej i Doradztwa

Historia

Początki Katedry (Zakładu) sięgają 1984 roku, kiedy to zostaje powołane studium podyplomowe z doradztwa rolniczego. W 1992 roku następuje przekształcenie Zakładu Upowszechniania Postępu w Zakład Doradztwa Rolniczego (Zgodnie ze statutem Uczelni Zakład Doradztwa Rolniczego był pozawydziałową jednostką organizacyjną Uczelni podległą Prorektorowi ds. nauki. Do podstawowych zadań Zakładu należało prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotu „Doradztwo rolnicze”, organizacja i prowadzenie badań naukowych nad procesami i metodami upowszechniania postępu oraz promocja i popularyzacja wyników badań naukowych pracowników Uczelni). W 1999 roku zmiana nazwy Zakładu Doradztwa Rolniczego i Promocji na Zakład Doradztwa Rolniczego i nowelizacja regulaminu Zakładu. W 2000 roku Zakład Rolnictwa Światowego opuszcza pomieszczenia usytuowane w budynku przy ul. św. Marka i przenosi się na ulicę Czystą 21. kierownikiem Zakładu zostaje dr inż. Józef Kania. W 2004 roku Zakład Rolnictwa Światowego zmienia nazwę na Katedrę Rolnictwa Światowego i Doradztwa i włączony w strukturę dotychczasowej jednostki ogólnouczelnianej – Zakładu Doradztwa Rolniczego kierownikiem Katedry zostaje Prof. dr hab. Czesław Nowak. W dniu 1.09.2009 r. powołano Instytut Ekonomiczno-Społeczny w strukturze którego wyodrębniono 4 Zakłady w tym: Zakład Rolnictwa Światowego i Doradztwa . Dyrektorem Instytutu został dr hab. Wiesław Musiał, prof. UR , a kierownikiem Zakładu jest dr hab. Józef Kania, prof. UR. W marcu 2012 roku. w wyniku połączenia Zakładu Socjologii i Rozwoju Wsi oraz Zakładu Rolnictwa Światowego i Doradztwa powstaje Zakład Rozwoju Obszarów Wiejskich i Doradztwa. W 2014 roku p.o. Kierownika zakładu pełni dr hab. Mirosław Kłusek. W styczniu 2015 roku Zakład Rozwoju Obszarów Wiejskich i Doradztwa zostaje przekształcony w Zakład Polityki Społecznej i Doradztwa kierownikiem Zakładu zostaje dr hab. Wioletta Knapik. Obecnie w Zakładzie Polityki Społecznej i Doradztwa zatrudnieni są: 1 profesor, 1 doktor habilitowany, 3 pracowników ze stopniem doktora i 2 pracowników naukowo-technicznych.


Kierunki badań

Główne kierunki:

I. Przemiany strukturalne w rolnictwie polskim i światowym ze szczególnym uwzględnieniem krajów Unii Europejskiej:

• analiza procesów zachodzących w UE-15 i UE-12, czyli poszukiwanie odpowiedzi na pytania, w jakim stopniu UE-15, a w jakim nowe kraje członkowskie muszą borykać się z konsekwencjami dysproporcji podziału środków WPR do roku 2013. Inne zagadnienia w tym problemie to cechy polaryzacji gospodarstw w Polsce i krajach UE – podobieństwa i różnice oraz konsekwencje dla struktury dochodów rodzin rolniczych;
• analiza trendów zachodzących w rolnictwie krajów transformacji gospodarczej Europy Środkowo-Wschodniej;
• ocena instytucji w procesie przemian strukturalnych i społeczno-ekonomicznych na polskiej wsi i w rolnictwie w świetle wsparcia UE (we współpracy z IRWIR PAN).

II. Restrukturyzacja doradztwa rolniczego na świecie ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa rolniczego w Polsce obejmująca:

• procesy komercjalizacji i prywatyzacji publicznego doradztwa rolniczego;
• kierunki rozwoju doradztwa rolniczego na świecie;
• rolę doradztwa rolniczego w Systemach Wiedzy i Informacji Rolniczej;
• potrzeby rolników jako podstawa doskonalenia pracy doradczej.

III. Efektywność wdrażania instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej i polityki strukturalnej UE. Program badań dotyczy analizy Wspólnej Polityki Rolnej, określenia konsekwencji w polityce rolnej dla procesu integracji Polski ze strukturami UE. Obejmuje:

• efekty doradztwa rolniczego we wdrażaniu instrumentów WPR w Polsce;
• rolę programów UE w rozwoju obszarów wiejskich;
• efekty wdrażania instrumentów polityki strukturalnej na obszarach wiejskich;
• ocenę procesów dostosowawczych w rolnictwie i gospodarce żywnościowej do wymogów UE;
• ocenę stopnia zaspokajania potrzeb doradczych ludności obszarów wiejskich przez doradców ODR wobec konkurencyjności firm konsultingowych.

IV. Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania i efekty procesów przemian strukturalnych:
• ocena realizacji strategii rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin i regionów;
• doświadczenia z okresu transformacji systemowej w Polsce po 1989 roku;
• rola kredytu w rozwoju społeczno-gospodarczym obszarów wiejskich w XX wieku;
• kierunki migracji na obszarach wiejskich;
• postawy społeczności wiejskiej wobec wyzwań współczesności;
• zarządzanie lokalną gospodarką turystyczną;
• rola kapitału społecznego, ludzkiego i kulturowego w rozwoju społeczno-gospodarczym obszarów wiejskich;
• skala i kierunki działań adaptacyjnych podejmowanych wśród rolników Małopolski;
• stan i perspektywy rozwoju pozarolniczej przedsiębiorczości mieszkańców w małopolskich gminach;
• świadomość ekologiczna mieszkańców małopolskich gmin;
• znaczenie agroturystyki jako kierunku rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich.


Oferta

1.1. STUDIA PODYPLOMOWE:

Studia podyplomowe nt. „Zarządzanie kryzysowe w rolnictwie i na obszarach wiejskich”. W roku akademickim 2017/2018 planowana jest I edycja.

Studia podyplomowe „Zarządzanie kryzysowe w rolnictwie i na obszarach wiejskich” organizowane przez Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie we współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Krakowie i ekspertami zewnętrznymi. Studia podyplomowe skierowane są głównie do pracowników administracji rządowej i samorządowej, wydziałów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, centrów powiadamiania ratunkowego, członków zespołów zarządzania kryzysowego, właścicieli i operatorów obiektów zakwalifikowanych do infrastruktury krytycznej i innych zainteresowanych osób.

Studia podyplomowe oferują wiedzę, narzędzia informatyczne (programy komputerowe) oraz kwalifikacje w zakresie identyfikacji zagrożeń, ich prewencji, a także ograniczaniu zagrożeń naturalnych oraz spowodowanych nieracjonalnym gospodarowaniem zasobami, likwidowaniu skutków zagrożeń oraz katastrof dzięki efektywnemu zarządzaniu sytuacją kryzysową.

Rekrutacja na I edycję studiów podyplomowych „Zarządzanie kryzysowe w rolnictwie i na obszarach wiejskich" (rok akademicki 2017/2018) została rozpoczęta i będzie prowadzona do 6. października 2017 r. Planowany termin rozpoczęcia zajęć: 14-15 października 2017 r.

Studium Wiedzy o Unii Europejskiej „Agro-Unia” organizowane we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. W roku akademickim 2017/2018 planowana jest XV edycja.

Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni , w tym zwłaszcza uczelni nierolniczych (studia magisterskie, inżynierskie lub licencjackie), zamierzających nabyć kwalifikacje rolnicze oraz korzystać ze środków Unii Europejskiej. Dają one szanse nabycia wiedzy i umiejętności w zakresie procedur ubiegania się o wsparcie finansowe dla rolników w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jak np.: Dopłaty bezpośrednie, Ułatwianie startu młodym rolnikom, Modernizacja gospodarstw rolnych, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej i innych.

Studia dają również uczestnikom możliwość poznania specyfiki sektora żywnościowego, zasad Wspólnej Polityki Rolnej, instytucjonalnego wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich, technologii produkcji rolniczej oraz organizacji i ekonomiki gospodarstw rolniczych.

Świadectwo ukończenia tych Studiów Podyplomowych spełnia wymogi dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych przydatnych do prowadzenia działalności rolniczej (zgodnie z Załącznikiem do Rozporządzenia MRiRW z dnia 17.01.2012 poz. 109 p. 4).

Szczegółowe dane dostępne na stronie: https://podyplomowe.urk.edu.pl/index/site/3434

 

1.2. SZKOLENIA, WYKŁADY, EKSPERTYZY I DORADZTWO dla praktyki rolniczej:

• Komunikowanie w doradztwie;
• Nowoczesne metody i techniki w doradztwie;
• Trendy w rozwoju doradztwa i systemach doradztwa rolniczego na świecie;
• Zarządzanie organizacją doradczą;
• Przywództwo (leadership) w rozwoju obszarów wiejskich;
• Zarządzanie projektami europejskimi;
• Wspólna Polityka Rolna UE – przeszłość i przyszłość;
• Dopłaty bezpośrednie w rolnictwie i ich znaczenie;
• Rola i znaczenie doradztwa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości pozarolniczej na obszarach wiejskich;
• Aktualizacja strategii rozwoju jednostek terytorialnych;
• Badania badań potrzeb mieszkańców społeczności lokalnych dla przygotowania planu strategicznego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz planów doradczych;
• Przeprowadzanie badań celowych zleconych przez instytucje zewnętrzne i firmy z wykorzystaniem metod ankietowej i wywiadu;
• Innowacyjne formy turystyki kwalifikowanej i rekreacyjnej;
• Podejmowanie i prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego;
• Kwerenda archiwalna i analiza dokumentów archiwalnych potwierdzających prawo własności w zakresie ustalania stanu prawnego nieruchomości ziemskich i miejskich;
• Opracowywanie broszur, ulotek i informacji dla mieszkańców wsi nt. dostępnych funduszy unijnych nakierowanych na rozwój obszarów wiejskich;
• Badania obaw lokalnych społeczności i przygotowanie wskazówek dla wywołania zmiany postaw społecznych.

 

1.3. CZASOPISMA:

„Wieś i Doradztwo” jest kwartalnikiem, redagowanym i wydawanym od 1995 r. przez Zarząd Małopolskiego Stowarzyszenia Doradztwa Rolniczego oraz Zakład Polityki Społecznej i Doradztwa (IES) Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Czasopismo skierowane jest głównie dla doradców, administracji rolnej i przedsiębiorców. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje zagadnienia z zakresu metodyki doradztwa, agrobiznesu, marketingu, ekologii, ekonomiki i organizacji gospodarstw, technologii produkcji, wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, dziedzictwa kulturowego, reportaże o konkretnych sukcesach w doradztwie itp.

W czasopiśmie są przewidziane następujące działy:
• Doradztwo i edukacja • Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich
• Dziedzictwo kulturowe / Kultura i medycyna
• Ekonomia / Ekonomika i organizacja gospodarstw
• Ekologia i ochrona krajobrazu
• Technologia produkcji
• Kronika MSDR

 

Informacje dla autorów:

1. Materiał do publikacji nie powinien przekraczać 10-15 stron maszynopisu (tekst, tabele, ilustracje, wykresy). Artykuł należy przygotować w edytorze tekstu Word, w formacie: czcionka Times New Roman 12 pkt, odstęp 1,5 wiersza, marginesy 2,5 cm z lewej i prawej strony). Wykresy należy dołączać jako osobne pliki (Excel), fotografie należy dołączać jako osobne pliki JPG/TIFF.

2. Układ tekstu powinien być następujący:

 • imię i nazwisko autora(ów),
 • nazwa instytucji / uczelni / organizacji, jaką autor reprezentuje,
 • tytuł artykułu (dużymi literami),
 • tekst wraz z tabelami i wykresami oraz spisem cytowanej literatury,
 • krótkie streszczenie artykułu (10-12 wierszy).

3. Spis literatury powinien być sporządzony alfabetycznie w następującym układzie: nazwisko autora, skrót imienia autora, rok wydania, tytuł dzieła, wydawca, miejsce wydania, numery stron, do których odwołuje się autor artykułu; przykład: Kowalski J. 2013. Metody doradztwa rolniczego dla młodych rolników, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 143.

4. Tekst powinien zawierać odsyłacze do literatury w formie np. Kowalski [2014].

5. W przypadku prezentowania wyników badań wcześniej publikowanych w czasopismach naukowych należy podać informację, np. opracowano na podstawie... lub artykuł prezentowany na konferencji...

Artykuł przygotowany według powyższych zasad należy przesłać pocztą elektroniczną na adres podany niżej. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów, ograniczenia ilości liczby, tabel i wykresów w ramach opracowania redakcyjnego.

Egzemplarze archiwalne dostępne są na stronie www.msdr.edu.pl

Adres redakcji:
Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego
ul. Czysta 21, pokój 124, 31-121 Kraków
tel. +48 12 662 43 31
e-mail: zdr@urk.edu.pl

 

WAŻNIEJSZE INSTYTUCJE I ORGANIZACJE WSPÓŁPRACUJĄCE Z ZAKŁADEM:

• Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego (www.msdr.edu.pl)
• Centrum Doradztwa Rolniczego (www.cdr.gov.pl)
• Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział Kraków (www.cdr.gov.pl/krakow)
• Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział Radom (www.cdr.gov.pl/radom)
• Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział Poznań (www.cdr.gov.pl/poznan)
• Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego
• Małopolski ODR w Karniowicach (http://www.modr.pl/)
• Świętokrzyski ODR (http://www.sodr.pl/)
• Śląski ODR (http://www.czwa.odr.net.pl/)
• Małopolska Izba Rolnicza (www.mir.krakow.pl)
• Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl)
• Agencja Rynku Rolnego (http://www.arr.gov.pl/)
• Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (http://www.irwirpan.waw.pl/)
• Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie (http://www.izoo.krakow.pl/)
• IUNG Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (http://www.iung.pulawy.pl/)
• Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych (http://www.sggw.pl/)
• Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania (www.pcz.pl/)
• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie (www.pwsztar.edu.pl/)
• Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (www.ar.lublin.pl)
• Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (http://puls.edu.pl/)
• Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (http://www.zut.edu.pl/)
• Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (http://www.up.wroc.pl/)
• Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (http://www.uwm.edu.pl/)
• Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (http://www.utp.edu.pl/)
• Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze, Słowacja (http://cms.uniag.sk/)
• Państwowa Połtawska Akademia Rolnicza w Połtawie, Ukraina (http://pdaa.edu.ua)
• Stowarzyszenie “Zielony Krzyż” (http://www.gcs.org.ua/pol/about)PublikacjeRealizowane projekty

Projekt „Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych (GROWiD)”Kontakt

Katedra Statystyki i Polityki Społecznej
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel.: 12 662 43 77 fax: 12 662 43 81
e-mail: ksm@urk.edu.pl

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK