Katedra Mikrobiologii i Biomonitoringu

SKŁAD OSOBOWY kATEDRY

  

KIEROWNIK KATEDRY

prof. zw. dr hab. inż. Elżbieta Boligłowa

profesor zwyczajny


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków  

pokój nr: 426A 

telefon: 12 662 44 00 

e-mail: elzbieta.boliglowa@urk.edu.pl


  

SEKRETARIAT

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków 

telefon:12 662 44 00 ,12 662 40 96 

pokój nr: 447 

e-mail: kosr@ur.krakow.pl lub km@urk.edu.pl


 

PRACOWNICY NAUKOWO-DYDAKTYCZNI

  

prof. dr hab. inż. Janina Gospodarek

Kierownik Studiów Podyplomowych – Integrowana Produkcja Rolnicza 

profesor nadzwyczajny UR 


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków  

pokój nr: 230  

telefon: 12 662 42 04  

e-mail: janina.gospodarek@urk.edu.pl 

 


 

 

prof. dr hab. inż. Dariusz Ropek 

profesor nadzwyczajny 


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków  

pokój nr: 129  

telefon: 12 662 44 02  

e-mail: dariusz.ropek@urk.edu.pl


 

dr hab. inż. Maria Chmiel profesor UR 

profesor nadzwyczajny UR 


adres: al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków  

pokój nr: 236  

telefon: 12 662 40 96  

e-mail: maria.chmiel@urk.edu.pl 


 

dr hab. inż. Krzysztof Frączek profesor UR

profesor nadzwyczajny UR 


adres: al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków  

pokój nr: 215B 

telefon: 12 662 41 85  

e-mail: krzysztof.fraczek@urk.edu.pl 


 

dr hab. inż. Anna Gorczyca profesor UR

profesor nadzwyczajny UR 


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków  

pokój nr: 426 

telefon: 12 662 44 00  

e-mail: anna.gorczyca@urk.edu.pl 


 

dr hab. inż. Anna Lenart-Boroń profesor UR 

profesor nadzwyczajny UR 


adres: al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków  

pokój nr: 212  

telefon: 12 662 40 96  

e-mail: anna.lenart-boron@urk.edu.pl 


 

dr hab. inż. Katarzyna Wolny-Koładka profesor UR 

profesor nadzwyczajny UR 


adres: al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków  

pokój nr: 212  

telefon: 12 662 40 96  

e-mail: katarzyna.wolny@urk.edu.pl 


 

dr hab. inż. Katarzyna Gleń-Karolczyk profesor UR

adiunkt naukowo-dydaktyczny 


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków  

pokój nr: 426B 

telefon: 12 662 44 00  

e-mail: katarzyna.glen-karolczyk@urk.edu.pl 


 

dr inż. Joanna Dłużniewska 

adiunkt naukowo-dydaktyczny 


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków  

pokój nr: 426B 

telefon: 12 662 44 00  

e-mail: joanna.dluzniewska@urk.edu.pl 


 

dr inż. Jacek Grzyb 

adiunkt naukowo-dydaktyczny 


adres: al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków  

pokój nr: 215A  

telefon: 12 662 41 81  

e-mail: jacek.grzyb@urk.edu.pl 


 

dr inż. Marek Ostafin 

adiunkt naukowo-dydaktyczny 


adres: al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków  

pokój nr: 217  

telefon: 12 662 40 96  

e-mail: marek.ostafin@urk.edu.pl 


 

dr Iwona Paśmionka 

adiunkt naukowo-dydaktyczny


adres: al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków  

pokój nr: 214  

telefon: 12 662 40 96  

e-mail: iwona.pasmionka@urk.edu.pl


  

dr inż. Karol Bulski 

asystent naukowo-dydaktyczny 


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków  

pokój nr: 214 

telefon: 12 662 40 96  

e-mail: karol.bulski@urk.edu.pl 


 

Emerytowani Profesorowie

 

Prof. zw. dr hab. inż. Magdalena Jaworska 

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, 

pokój nr: 427

 

Prof. dr hab. inż. Wiesław Barabasz 

adres: al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków  

pokój nr: 218

 

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

  

dr inż. Katarzyna Znój 

starszy specjalista 


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków  

pokój nr: 447

telefon: 12 662 44 00  

e-mail: katarzyna.znoj@urk.edu.pl 


 

mgr Danuta Albińska 

specjalista 


adres: al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków  

pokój nr: 216 

telefon: 12 662 40 96  

e-mail: danuta.albinska@urk.edu.pl


 

mgr inż. Iwona Hryniewicz 

specjalista 


adres: al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków  

pokój nr: 239 

telefon: 12 662 40 96  

e-mail: iwona.hryniewicz@urk.edu.pl 


 

Elżbieta Wiśniewska 

starszy technik 


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków  

pokój nr: 447 

telefon: 12 662 44 00  

e-mail: elzbieta.wisniewska@urk.edu.pl 


 

Halina Odrzywołek 

laborant


adres: al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków  

pokój: 211 

telefon: 12 662 40 96  


 

Doktoranci

Mgr inż. Natalia Kwiecień

Mgr inż. Ewelina Matras

 

HISTORIA

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 30/2019 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dokonano zmian w strukturze organizacyjnej Wydziałów. Od 1 września 2019 r. na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym przekształcono Katedrę Mikrobiologii oraz Katedrę Ochrony Środowiska Rolniczego w Katedrę Mikrobiologii i Biomonitoringu.

Historia Katedry Mikrobiologii

Zajęcia z zakresu mikrobiologii rolniczej były prowadzone już w Studium Rolniczym przy Wydziale Filozoficznym UJ w Krakowie. Pierwszymi wykładowcami byli: prof. dr Leopold Adametz (1891-1895) prowadzący wykłady z zakresu mikrobiologii mleka i gleby; prof. dr Walerian Klecki (1895-1898) - z zakresu mikrobiologii mleczarstwa (serowarstwa); prof. dr Emil Godlewski (1891-1919) - z zakresu nitryfikacji; prof. dr Adam Prażmowski (1913-1920) - z zakresu mikrobiologii gleby; prof. dr Julian Nowak (1902-1912) - z zakresu weterynarii.

Samodzielny Zakład Mikrobiologii został powołany w roku 1936. Pierwszym kierownikiem Zakładu był doc. dr Stefan Śnieszko (1936-1939), kolejnymi: dr Irena Lipska (1945), prof. dr Julian Nowak (1946), prof. dr Zygmunt Jaworski (1946-1949), prof. dr Roman Prawocheński (1949-1951), prof. dr Bolesław Smyk (1951-1953). W 1953 roku z chwilą powstania Wyższej Szkoły Rolniczej powołano Katedrę Mikrobiologii Rolnej, której kierownikiem do chwili przejścia na emeryturę w 1993 r. był prof. dr Bolesław Smyk, a następnie prof. dr hab. Edward Różycki (1993-1996). Od 1996 r. do 2014 r. Katedrą kierował prof. dr hab. Wiesław Barabasz. W latach 2014-2019 kierownikiem Katedry była dr hab. Maria Chmiel, prof. UR.

Spośród pracowników Katedry Mikrobiologii stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskali: S. Śnieszko, J. Karaskiewicz, A. Miłkowska, L. van To (Wietnam), E. Różycki i W. Barabasz. Z kolei tytuł profesora otrzymali: B. Smyk, E. Różycki oraz W. Barabasz.

Historia Katedry Ochrony Środowiska Rolniczego

Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego powstała w 1995 roku. Zmiana profilu dydaktycznego i tworzenie nowych kierunków kształcenia na Wydziale Rolniczym - Akademii Rolniczej w Krakowie zadecydowały o powołaniu Zakładu Ochrony Środowiska Rolniczego, którego organizatorem i kierownikiem w latach 1995 – 2009 była prof. zw. dr hab. inż. Magdalena Jaworska. W początkowym okresie zostali zatrudnieni: dr inż. Maria Nadolnik, mgr inż. Dariusz Ropek, mgr inż. Joanna Dłużniewska, mgr inż. Anna Gorczyca

i Elżbieta Wiśniewska. W 1996 roku do zespołu pracowników dołączyły dr hab. Elżbieta Boligłowa i mgr inż. Katarzyna Gleń, a w 1997 roku mgr inż. Janina Gospodarek i mgr inż. Katarzyna Znój. W wyniku rozwoju naukowego pracowników Zakład został przekształcony w Katedrę (2004 r.). Pod kierunkiem Prof. M. Jaworskiej tytuł doktora nauk rolniczych uzyskali: Dariusz Ropek (1996), Anna Gorczyca (2001), Janina Gospodarek (2001), Joanna Dłużniewska (2002). Z kolei pod kierunkiem prof. E. Boligłowy: Katarzyna Gleń (2002)
i Katarzyna Znój (2008).

Tytuł profesora uzyskali: Magdalena Jaworska(1997), Elżbieta Boligłowa (2003), Dariusz Ropek (2014). Stopień doktora habilitowanego otrzymali: Janina Gospodarek (2012), Anna Gorczyca (2015), Katarzyna Gleń-Karolczyk (2019).

W latach 1996-2009 organizowano konferencje międzynarodowe "Metal Ions in the Environment". W Katedrze funkcjonuje Sekcja Ochrony Środowiska Rolniczego w ramach Koła Naukowego Rolników. Prowadzone są studia podyplomowe "Integrowana produkcja roślinna (od 2012 do nadal). Pracownicy Katedry współpracują z ośrodkami naukowymi
w Polsce między innymi z SGGW, Uniwersytetem Śląskim, Instytutem Ochrony Roślin – PIB, Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach oraz z ośrodkami zagranicznymi w Austrii i Danii. Od 1 września 2009 roku obowiązki Kierownika Katedry pełniła prof. zw. dr hab. Elżbieta Boligłowa.

Po połączeniu wyżej wymienionych jednostek z dniem 1 września 2019 r. powstała Katedra Mikrobiologii i Biomonitoringu, którą kieruje prof. zw. dr hab. Elżbieta Boligłowa.

Obecnie w Katedrze pracuje dwóch profesorów zwyczajnych, sześciu doktorów habilitowanych na stanowisku profesora UR, jeden doktor habilitowany, pięciu doktorów, jeden doktor na stanowisku st. specjalisty oraz czterech pracowników technicznych.


KIERUNKI BADAŃ

 • rola czynników mikrobiologicznych w kształtowaniu i zwiększaniu produktywności biologicznej agrosystemów polowych, leśnych i trawiastych,
 • problem zmęczenia gleby,
 • ekologia, biochemia oraz fizjologia mikroorganizmów występujących w środowiskach naturalnych (gleba, woda, powietrze) oraz w pomieszczeniach inwentarskich,
 • biologiczne wiązanie azotu przez drobnoustroje,
 • produkcja przez drobnoustroje glebowe substancji biologicznie czynnych, w szczególności mykotoksyn, nitrozoamin oraz antybiotyków,
 • mikroflora powietrza,
 • mikroflora fyllosfery oraz ryzosfery,
 • oddziaływanie na środowisko uciążliwych obiektów komunalnych (składowiska odpadów oraz oczyszczalnie ścieków),
 • oddziaływanie substancji toksycznych (m.in. metali ciężkich oraz pestycydów) na drobnoustroje glebowe,
 • prace zmierzające do opracowania biopaliw II generacji,
 • bioremediacja gruntów skażonych substancjami ropopochodnymi.
 • ocena oddziaływania czynników antropogenicznych i środowiska na agrofagi
   i organizmy pożyteczne,
 • wpływ zanieczyszczenia środowiska na organizmy grzybowe i bezkręgowce,
 • ocena występowania grzybów owadobójczych w glebie w zależności od jej użytkowania i właściwości,
 • biologiczna ochrona roślin,
 • wpływ wybranych czynników fizycznych i chemicznych w warunkach laboratoryjnych na mikrogrzyby, nicienie i wybrane rośliny.


OFERTA

Laboratoria Katedry Mikrobiologii są wyposażone w sprzęt niezbędny do wykonywania analiz i badań przedstawionych w zakładce „Kierunki badań”:

 • biofermentor BIOTRON LiFlux GX,
 • chromatograf cieczowy MERCK-HITACHI z detektorami UV oraz fluorescencyjnym,
 • spektrofotometr SHIMADZU UV-1201V,
 • dezintegrator ultradźwiękowy,
 • zestaw do filtracji podciśnieniowej,
 • impaktor kaskadowy (6-stopniowy) typu Andersen,
 • impaktory 1-stopniowe: MAS-100 (MERCK) oraz SAS-90 (PBI),
 • pyłomierz DustTrak (TSI),
 • komora laminarna klasy II (BIOHAZARD),
 • cieplarki oraz cieplarko-chłodziarki umożliwiające inkubację drobnoustrojów
  w zakresie temperatur od 4° - 60°C,
 • cieplarka do hodowli beztlenowców,
 • doradztwo w ochronie roślin rolniczych przed chorobami i szkodnikami,
 • diagnostyka, ekspertyzy chorób i szkodników roślin uprawnych,
 • studia podyplomowe: Integrowana Produkcja Rolnicza,
 • komputerowe doradztwo z zakresu ochrony roślin,
 • dokumentacja fotograficzna chorób i szkodników

Realizowane projekty badawcze 2005-2016:

 • „Znaczenie grzybów mikoryzowych i szkodliwość agrofagów wierzby wiciowej (Salix viminalis)” - kierownik prof. zw. dr hab. inż. Magdalena Jaworska
 • „Wykorzystanie hydrożeli do opracowania nowej formulacji preparatów zawierających owadobójcze grzyby i nicienie” - kierownik dr hab. Dariusz Ropek
 • „Zróżnicowanie czynników wpływających na występowanie chorób i szkodników roślin uprawnych oraz mikroflorę epifityczna w rejonie składowiska odpadów komunalnych w Tarnowie-Krzyżu” - kierownik dr hab. Dariusz Ropek
 • „Oddziaływanie metali ciężkich na rośliny żywicielskie, mszyce oraz ich drapieżniki. Porównanie sprawności systemów detoksykacyjnych organizmów” – wykonawca dr inż. Janina Gospodarek
 • „Wpływ ilości wysiewu i sposobu ochrony oraz uprawy w mieszankach z owsem na plonowanie wybranych odmian bobiku” – wykonawca dr hab. Dariusz Ropek, dr inż. Joanna Dłużniewska
 • „Oddziaływanie skażenia gleby substancjami ropopochodnymi w trakcie procesu bioremediacji na bezkręgowce glebowe” – kierownik dr inż. Janina Gospodarek
 • "Badania zasięgu kolonizacji środowiska i człowieka drobnoustrojami oportunistycznymi w strefie oddziaływania składowiska odpadów komunalnych w celu ograniczenia zagrożenia zdrowotnego" - kierownik dr hab. Dariusz Ropek
 • „Wpływ sposobu ochrony bobu (Vicia faba L., ssp. maior) na planowanie, jego entomofaunę i zdrowotność” – kierownik prof. dr hab. inż. Elżbieta Boligłowa
 • „Wpływ Antystresora Biogen SuperPlon na wzrost i rozwój grzybów fitopatogennych” - kierownik prof. dr hab. inż. Elżbieta Boligłowa
 • „Warzywa w tym uprawa ziół metodami ekologicznymi - badania w zakresie innowacyjnych metod ochrony przed szkodnikami, chorobami i chwastami w ekologicznej produkcji ziół i warzyw, w tym poprzez określenie zależności występujących chorób, szkodników i chwastów od występowania roślin sąsiadujących oraz dziko rosnących oraz ochrony naturalnych wrogów szkodników” - kierownik dr hab. inż. Janina Gospodarek
 • „Metody zaprawiania nasion metodami ekologicznymi: wpływ biopreparatów na plonowanie, zdrowotność i jakość surowców pozyskiwanych z roślin gryki (Fagopyrum esculentum Moench)” - wykonawca dr inż. Katarzyna Gleń-Karolczyk

Publikacje i patenty


KONTAKT

Katedra Mikrobiologii i Biomonitoringu

al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel.: (12) 662 4400 , (12) 662 4096
e-mail: km@urk.edu.pl lub kosr@urk.edu.pl

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Rolniczo - Ekonomiczny
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 43 32
12 633 44 43
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR