Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
telefon: 12 662 43 41
fax: 12 662 43 41
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr hab. inż. Agnieszka Baran, prof. URK


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 246
telefon: 12 662 43 50
fax: 12 662 43 41
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

prof. dr hab. inż. Jacek Antonkiewicz


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 228
telefon: 12 662 49 08
fax: 12 662 43 41
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
Więcej

prof. dr hab. inż. Barbara Filipek-Mazur


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 335
telefon: 12 662 43 44
fax: 12 662 43 41
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

prof. dr hab. inż. Krzysztof Gondek


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 339
telefon: 12 662 43 46
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

prof. dr hab. inż. Michał Kopeć


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 339
telefon: 12 662 43 46
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr hab. inż. Monika Mierzwa-Hersztek, prof. URK


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 337
telefon: 12 662 49 05
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr hab. inż. Marcin Niemiec, prof. URK


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 344
telefon: 12 662 43 47
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr hab. inż. Jerzy Wieczorek, prof. URK


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 348
telefon: 12 662 43 45
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr inż. Tomasz Czech, prof. URK


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 347
telefon: 12 662 41 93
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr inż. Monika Komorowska


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 344
telefon: 12 662 43 47
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr Olga Gorczyca


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 342
telefon: 12 662 43 41
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

mgr Jacek Babula


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 341
telefon: 12 662 43 43
fax: 12 662 43 41
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

mgr inż. Małgorzata Bołdak


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
telefon: 12 662 43 50
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

mgr Iwona Spałek


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 342
telefon: 12 662 43 41
fax: 12 662 43 41
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

mgr inż. Katarzyna Szczurowska


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 348
telefon: 12 662 43 49
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

 

HISTORIA

Katedra Chemii Rolnej jest jedną z najstarszych katedr Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, utworzonych w 1890 r. na Studium Rolniczym, powołanym wówczas przy Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierownictwo Katedry objął prof. Emil Godlewski i kierował nią przez blisko 30 lat, do przejścia na emeryturę. Był dyrektorem Studium Rolniczego w okresie 1893-1916 i członkiem Akademii Umiejętności. Uniwersytet za zasługi dla Studium Rolniczego nadał mu tytuł doktora Honoris causa. Dzięki staraniom prof. E. Godlewskiego wzniesiono i oddano w 1911 r., specjalnie na potrzeby Studium, budynek przy al. Mickiewicza 21, obecne Collegium Godlewskiego. W nim Katedra otrzymała część pomieszczeń II piętra. Następcą prof. E. Godlewskiego został jego uczeń i wieloletni współpracownik – prof. Władysław Vorbrodt. Był absolwentem Studium Rolniczego Wydziału Filozoficznego UJ. Na tym Wydziale doktoryzował się i habilitował z chemii rolnej i fizjologii roślin. Kierował Katedrą przez 20 lat, do wybuchu II wojny światowej. Był prodziekanem i dziekanem Wydziału Rolniczego UJ. W czasie okupacji, w 1943 r., zorganizowano tajne studia na Wydziale Rolniczym UJ, podjęto także zajęcia dydaktyczne z chemii rolnej, którą wykładał Tadeusz Lityński ówczesny docent Katedry. Ćwiczenia z tego przedmiotu prowadzono w laboratoriach Stacji Chemiczno-Rolniczej, której kierownikiem był doc. T. Lityński. Po wojnie kierownictwo Katedry objął prof. Tadeusz Lityński, współpracownik prof. Vorbrodta. Ukończył chemię na Wydziale filozoficznym UJ, na którym również doktoryzował się. Habilitował się z zakresu fitochemii na Wydziale Rolniczym UJ. Katedrą kierował przez ponad 25 lat, do przejścia na emeryturę w 1971 r. Był członkiem Polskiej Akademii Umiejętności oraz Polskiej Akademii Nauk. Akademia Rolnicza nadała mu tytuł doktora Honoris causa. Był dziekanem Wydziału Rolniczego UJ i prorektorem WSR. W 1970 r. Katedra Chemii Rolnej, jako Zespół, weszła w skład Instytutu Gleboznawstwa, Chemii Rolnej i Mikrobiologii. W pierwszym roku jego dyrektorem był prof. T. Lityński, a gdy przeszedł na emeryturę, został nim prof. Eugeniusz Gorlach, będący równocześnie kierownikiem Zespołu Chemii Rolnej. Stanowisko to zajmował przez 10 lat, do czasu przywrócenia struktury katedralnej. Prof. E. Gorlach był wieloletnim współpracownikiem prof. T. Lityńskiego, absolwentem Wydziału Rolniczego UJ, na którym również doktoryzował się i habilitował z zakresu chemii rolnej. Był prodziekanem Wydziału Rolniczego AR. W tym czasie Katedra uzyskała nowe pomieszczenia, m.in. nowo wybudowaną, większą niż dotychczasowa, halę wegetacyjną w Chełmie. Po rozwiązaniu Instytutu w 1981 r. kierownikiem Katedry Chemii Rolnej został prof. Kazimierz Mazur, także wieloletni współpracownik prof. T. Lityńskiego. Jest absolwentem Wydziału Rolniczego, na którym doktoryzował się i habilitował z zakresu chemii rolnej. Był prodziekanem i dziekanem Wydziału Rolniczego oraz prorektorem AR. Katedrą kierował do czasu przejścia na emeryturę w 2001 r. Następnie od 2001 roku kierownikiem Katedry była prof. Czesława Jasiewicz. Jest absolwentką Wydziału Rolniczego. Doktoryzowała się na Uniwersytecie w Kijowie, a habilitowała na Wydziale Rolniczym AR w Krakowie. Pani Profesor była prodziekanem i dziekanem Wydziału Rolniczego oraz prorektorem AR. Od 2009 roku kierownikiem Katedry jest prof. Florian Gambuś. Jest On absolwentem Wydziału Rolniczego AR w Krakowie, na którym doktoryzował się (1986 r.) i habilitował (1993 r.). W latach 2005-2020 był On Prodziekanem ds. Studiów Stacjonarnych i ds. Nauki na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym oraz Prorektorem Uniwersytetu Rolniczego ds. Organizacji i Współpracy z Gospodarką i ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. We wrześniu 2009 r. dokonano zmiany nazwy Katedry na: Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej.

 

KIERUNKI BADAŃ

 • wpływ nawożenia mineralnego o różnej intensywności na plony i ich jakość oraz na dynamikę makro-
  i mikroelementów w glebie,
 • skutki długotrwałego nawożenia mineralnego użytków zielonych,
 • skażenie gleb i roślin metalami ciężkimi,
 • utylizacja produktów odpadowych przemysłu oraz osadów z biologicznej oczyszczalni ścieków przemysłowych
  i komunalnych,
 • badania nad wykorzystaniem metod biologicznych do oczyszczania gleb chemicznie zanieczyszczonych,
 • ocena możliwości przyrodniczego zagospodarowania osadów dennych,
 • wykorzystanie odpadów różnego pochodzenia do rekultywacji zagospodarowania terenów poprzemysłowych,
 • monitoring i ocena jakości produktów rolno-spożywczych dostępnych z gospodarstw konwencjonalnych
  i ekologicznych,
 • ekotoksykologiczna ocena różnych materiałów środowiskowych (gleba, osady denne, osady ściekowe, woda) przy wykorzystaniu testów bezpośredniego kontaktu.

 

OFERTA

 1. Oferta laboratoryjna
 2. Laboratoria Katedry Chemii Rolnej i Środowiskowej wyposażone są w aparaty niezbędne do wykonywania analiz chemicznych z zakresu oznaczania pierwiastków (makroelementy, pierwiastki śladowe) i związków organicznych (WWA) w próbkach środowiskowych oraz nawozach. Wykaz aparatury:
  • Spektrometr emisyjny JY 238 ULTRACE, firmy Jobin-Yvon,
  • Spektrofotometr UV-Vis, DU 640, z matrycą diodową, firmy Beckman Instruments,
  • Analizator rtęci, typ AMA-254, firmy Altec Ltd.,
  • Analizator całkowitego węgla organicznego TOC oraz azotu ogólnego TN, typ TOC 1200, firmy Thermo Elektron,
  • Analizator azotu, typ Kjeltec 1026 System II, firmy Tecator,
  • Chromatograf gazowy z detektorem masowym typu pułapka jonowa, wyposażony w dodatkowe detektory FID i ECD firmy VARIAN,
  • Piec mikrofalowy, typ mls1200 Pyro Asching, firmy Milestone,
  • Zestaw mikrofalowy MARS.
 3. Doradztwo nawozowe
 4. Ekspertyzy w zakresie oceny chemicznego zanieczyszczenia środowiska glebowego
 5. Stacja doświadczalna w Czarnym Potoku

 

 


Repozytorium URK


 

KONTAKT

Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej

al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel./fax: 12 662 43 41
e-mail: kchris@urk.edu.pl

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK