Zakład Zarządzania i Marketingu

Skład osobowy

dr hab. inż. Marta Domagalska-Grędys  

Kierownik Zakładu
adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
pokój nr: 130
telefon: 12 662 44 40

dr inż. Marta Czekaj  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
pokój nr: 214
telefon: 12 662 43 71

mgr Chrystian Firlej  

asystent naukowo-dydaktyczny


dr inż. Marcin Kopyra  

asystent naukowo-dydaktyczny

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
pokój nr: 124
telefon: 12 662 43 87
fax: 12 633 62 45

dr Arkadiusz Niedziółka  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
pokój nr: 124
telefon: 12 662 43 87

dr Justyna Pijanowska  

asystent naukowo-dydaktyczny

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
pokój nr: 122
telefon: 12 662 43 73
fax: 12 662 43 71

 

HISTORIA

Instytut Ekonomiki i Zarządzania Przedsiębiorstwami został powołany z dniem 1 lipca 1994 roku. Do 15 lipca 2002 roku funkcjonował jako Zakład Agrobiznesu, który przekształcony został w Katedrę Agrobiznesu natomiast od 01.09.2009 roku zmianie uległa nazwa katedry na Katedrę Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie. Zarządzeniem Rektora UR z dniem 30 stycznia 2015 Katedra została przekształcona w Instytut Ekonomiki i Zarządzania Przedsiębiorstwami. W ramach Instytutu działają dwa Zakłady: Zakład Zarządzania i Marketingu oraz Zakład Ekonomiki i Finansów Przedsiębiorstw.

Pracownicy Instytutu opracowali i wydali 12 książek naukowych, podręczników i skryptów. W zakresie popularyzacji nauki opracowali i przeprowadzili liczne szkolenia terenowe dla kadry inżynieryjno-technicznej, występowali z wykładami w lokalnych i ogólnopolskich programach telewizyjnych i radiowych.Do 2001 roku Instytut posiadał laboratorium komputerowe, które wyposażono w ramach współpracy zagranicznej w programie TEMPUS i Land O'Lakes.

Instytut utrzymuje stałą współpracę naukową z katedrami ekonomicznymi uczelni rolniczych w kraju i za granicą /Słowacja, Czechy, Niemcy, Austria/ oraz jednostkami administracji państwowej / urzędy wojewódzkie, urzędy gmin, ODR-y, Izby Rolnicze itp/.Pracownicy uczestniczą w licznych stażach naukowych, zagranicznych oraz biorą udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych. Instytut jest organizatorem oraz współorganizatorem licznych konferencji krajowych i międzynarodowych. Pracownicy są członkami różnych organizacji naukowych m in. PTE, SERIA, SITR, TNOIK, PTZ. MSDR.

Wyniki badań przedstawiane są w formie publikacji naukowych, ekspertyz, opracowań dla praktyki gospodarczej, prezentowane są na konferencjach naukowych, krajowych i zagranicznych, na zajęciach dydaktycznych oraz na konkursach i szkoleniach rolników i kadry inżynieryjno- technicznej.

Ogólna koncepcja rozwoju Instytutu wiąże się z koniecznością powiązania tematyki badawczej z procesami przeobrażeń strukturalnych w polskim agrobiznesie w aspekcie integracji z UE. Metodyka badań rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oparta jest na wzorcach stosowanych w krajach UE, poszczególne kategorie ekonomiczne definiowane są wg wymagań UE. Instytut swoje badania naukowe oraz kształcenie ukierunkowuje na:

 • ekonomikę i organizację Agrobiznesu,
 • aktywizację terenów wiejskich obszaru Małopolski, z uwzględnieniem wielofunkcyjnego jej rozwoju,
 • racjonalizację produkcji pod kątem optymalnego wykorzystania zasobów siły roboczej, kapitału i ziemi,
 • zarządzanie (strategiczne i marketingowe) firmami, w tym małymi i średnimi przedsiębiorstwami na obszarach wiejskich.

W procesie rozwojowym kadry naukowej niezbędnym elementem jest umożliwienie realizacji badań naukowych, wykonanie rozpraw doktorskich, habilitacyjnych oraz opracowanie i publikowanie prac naukowych. Publikacje prezentowane są w czasopismach i wydawnictwach naukowych, wydaniach książkowych, zeszytach naukowych akademii rolniczych o zasięgu krajowym i zagranicznym oraz referowane są na licznych konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych.

Plany rozwojowe Instytutu związane są z rozwojem młodej kadry naukowej oraz habilitacjami starszych pracowników naukowych.

Rozwój naukowy oparty jest głównie o badania własne oraz pozyskiwane granty. Ogromną wagę przywiązuje się do unowocześniania procesu dydaktycznego, rozwoju studenckich kół naukowych, naukowych staży zagranicznych oraz współpracy z gospodarką narodową zwłaszcza w obszarze szeroko pojętego Agrobiznesu.


 

KIERUNKI BADAŃ

 • ekonomika i organizacja produkcji rolniczej;
 • przemysł rolno-spożywczy jako stymulator rozwoju agrobiznesu;
 • różne formy przedsiębiorczości na wsi;
 • alternatywne źródła dochodów w rolnictwie;
 • ekonomiczna efektywność przedsięwzięć inwestycyjnych;
 • marketingowa koncepcja prowadzenia działalności w agrobiznesie;
 • organizacja i zarządzanie firmą, przedsiębiorstwem;
 • marketing w gospodarce żywnościowej;
 • rozwój regionalny w tym produkcji rolniczej;
 • finanse i bankowość;
 • turystyka i agroturystyka na obszarach wiejskich.

 

OFERTA

Instytut Ekonomiki i Zarządzania Przedsiębiorstwami oferuje dla odbiorców zewnętrznych między innymi

 • oferty szkoleniowe, kursy
 • prace dyplomowe dla potrzeb praktyki podmiotów gospodarczych Agrobiznesu
 • opracowywanie ekspertyz ekonomiczno-organizacyjnych dla firm Agrobiznesu
 • opracowywanie strategii rozwojowych firm oraz strategii rozwoju obszarów wiejskich

 

 


Lista publikacji


 

KONTAKT

Zakład Zarządzania i Marketingu

al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel.: 12 662 43 71
e-mail: iezip@urk.edu.pl

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Rolniczo - Ekonomiczny
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 43 32
12 633 44 43
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR