Czerwiec 2024
Udostępnij:

Nabór studentek i studentów do udziału w projekcie "Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności"


Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ogłasza nabór do udziału w projekcie „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności" finansowanym z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Przedmiotem postępowania jest wybór osób lub zespołów do realizacji projektów, których celem jest wsparcie studentów i studentek w rozwoju ich kompetencji i umiejętności, aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności poprzez umożliwienie im uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach oraz które zostaną rekomendowane do przygotowania oferty uczelni w ramach ww. projektu.

Do udziału w naborze zapraszamy studentów i studentki Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • jest studentem/studentką studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Dopuszcza się realizację projektów przez zespoły międzyuczelniane przy założeniu, że Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie będzie odpowiedzialny za realizację projektu;
 • posiada udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 (poświadczoną w szczególności oświadczeniem lektora
  o poziomie znajomości języka obcego przez studenta/studentkę lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego);
 • posiada pozytywną opinię opiekuna merytorycznego lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności naukowej studenta lub studentki. Opinia powinna potwierdzać, że potencjał rozwojowy i dotychczasowe doświadczenie studenta lub studentki dają podstawy sądzić, iż może wygrywać konkursy, zawody międzynarodowe o najwyższej randze lub zdobyć wyróżnienia na konferencjach;
 • w przypadku zespołu studentów lub studentek – udział danej osoby w zespole jest niezbędny do osiągnięcia celów projektu.

Ponadto, studenci zobowiązani są do zapoznania się ze szczegółami Zaproszenia Ministra Naukia także do przekazania informacji dotyczącej ich sytuacji, np. statusu na rynku pracy, po zakończeniu udziału w projekcie (do 4 tygodni od zakończenia udziału) zgodnie z zakresem danych określonych w "Wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027".

Udział studenta, studentki lub studentów tworzących zespół powinien zostać poparty przez opiekuna merytorycznego/opiekuna koła naukowego, będącego pracownikiem Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, który zgłasza udział studenta, studentki lub studentów tworzących zespół w naborze, zobowiązuje się aktywnie uczestniczyć w realizacji zgłoszonego projektu oraz nadzorować jego postęp w przypadku otrzymania finansowania z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW).

Najważniejsze informacje dotyczące konkursu:

 • 80 000,00 zł finansowania dla projektów realizowanych przez 1 studentkę/studenta,
 • 500 000,00 zł finansowania dla projektów realizowanych przez zespół studentek lub studentów,
 • zaplanowane w projekcie działania muszą być zrealizowane i rozliczone do 31.12.2025 r. i nie mogą trwać dłużej niż 18 miesięcy.

Nabór prowadzony jest w oparciu o ww. Zaproszenie Ministra Nauki i trwa do dnia 14 czerwca 2024r. Komplet wypełnionych dokumentów  należy przesłać na adres: cawp@urk.edu.pl

 

Ocena dokumentacji nastąpi na podstawie kryteriów:

 1. formalnych: złożenie kompletnego wniosku w terminie oraz w sposób wskazany w ogłoszeniu o rekrutacji,
 2. merytorycznych: zgodność projektu z celami konkursu oraz aktywność studentki/studentki lub zespołu studenckiego w ramach działań realizowanych na Uczelni.

Lista osób/zespołów zakwalifikowanych do udziału w konkursie zostanie ogłoszona w terminie do 21.06.2024 r. na stronie Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami: Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, tel.  12 662 41 94. 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK