Katedra Statystyki i Ekonometrii

Skład osobowy

dr hab. Jacek Strojny  

Kierownik Katedry
adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
pokój nr: 202
telefon: 12 662 43 78

dr Elżbieta Badach  

specjalista

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
pokój nr: 204
telefon: 12 662 44 27

dr hab. Jadwiga Bożek  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
pokój nr: 201
telefon: 12 662 43 80

dr inż. Wiesław Grygierzec  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
pokój nr: 233
telefon: 12 662 44 41

dr inż. Monika Jaworska  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
pokój nr: 204
telefon: 12 662 44 27

dr Sławomir Lisek  

asystent naukowo-dydaktyczny

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
pokój nr: 233
telefon: 12 662 44 41

dr hab. Lidia Luty  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
pokój nr: 205
telefon: 12 662 44 26

Edyta Siekierska  

starszy technik

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
pokój nr: 220
telefon: 12 662 43 81

dr inż. Janina Szewczyk  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
pokój nr: 203
telefon: 12 662 43 79

dr Monika Zioło  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
pokój nr: 205
telefon: 12 662 44 26

 

HISTORIA

Katedra Statystyki i Ekonometrii  została utworzona jesienią 1956 r. przy Wydziale Rolnym ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie pod nazwą Katedra Statystyki Matematycznej.

Jej pierwszym kierownikiem był prof. dr hab. Stefan Schmidt. W 1960 r. kierownictwo Katedry przejął, pracujący w niej od 1957 r., doc. dr hab. Jan Pociej.
W 1972 r. Katedra Statystyki Matematycznej przemianowana na Zakład,  weszła w skład Instytutu Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa Wydziału Rolniczego Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie.

W roku 1992 kierownictwo Zakładu Statystyki Matematycznej AR w Krakowie obejmuje prof. dr hab. Karol Kukuła, który pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego.

W 2003 roku Zakład  przemianowano na Katedrę Statystyki Matematycznej. W 2015 roku katedra zmieniła nazwę na Katedrę Statystyki i Ekonometrii.

Obecnie w Katedrze Statystyki i Ekonometrii zatrudnieni są: 1 profesor zwyczajny,  2 dr. hab., 9 adiunktów z tytułem doktora, 1 starszy wykładowca i 2 pracowników naukowo-technicznych. Pracownicy Katedry Statystyki i Ekonometrii angażowani są w proces dydaktyczny na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym UR im. Hugona Kołłątaja Krakowie  - w ramach studiów stacjonarnych, zaocznych inżynierskich i magisterskich realizują takie przedmioty jak : matematyka, statystyka matematyczna, informatyka, ekonometria, badania operacyjne , wnioskowanie statystyczne, ekonomia matematyczna oraz prognozowanie i symulacje. Dotychczas w Katedrze wykonano kilkaset prac dyplomowych i magisterskich.

Katedra prowadzi współpracę naukową z wieloma ośrodkami uczelni zagranicznych i krajowych, intensywnie rozwija działalność w sferze konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.


 

KIERUNKI BADAŃ

Wśród podejmowanych problemów badawczych w Katedrze Statystyki i Ekonometrii  wyróżnić należy:

 • Wielowymiarowa analiza porównawcza  i jej zastosowanie w sferze gospodarki żywnościowej, w tym  zastosowanie metod taksonomicznych w badaniu   zróżnicowania  przestrzennego  struktury agrarnej w Polsce w ujęciu dynamicznym, porównanie metody eliminacji wektorów z metodą klasyfikacji rozmytej pod względem jakości grupowania i przydatności w badaniach struktur w ujęciu dynamicznym.
 • Przestrzenne zróżnicowanie poziomu wyposażenia technicznego rolnictwa polskiego, w tym porównanie województw ze względu na poziom wyposażenia technicznego rolnictwa w Polsce, porównanie powiatów województwa małopolskiego pod względem poziomu wyposażenia gospodarstw rolnych w ciągniki i maszyny rolnicze w roku 2010.
 • Eksport a dynamika produkcji rolnej, w tym analiza charakteru zależności między eksportem towarów opartych na surowcach rolnych a produkcją sektora agrobiznesu w krajach UE, tendencje w zakresie kształtowania się eksportu produktów rolnych aktualnych krajów członkowskich UE, ze szczególnym uwzględnieniem w nim miejsca Polski, tempo zmian obserwowanych procesów dla poszczególnych państw, modelowanie procesu wpływu eksportu na produkcję rolną, wyznaczenie homogenicznych grup badanych krajów.
 • Wybrane problemy ochrony środowiska w świetle wielowymiarowej analizy porównawczej, w tym regionalne zróżnicowanie stopnia zanieczyszczenia środowiska w Polsce w powiązaniu z gospodarką odpadami, struktura oraz dynamika produkcji energii odnawialnej w państwach UE.
 • Optymalne sterowanie i programowanie dynamiczne losowymi procesami    ewolucyjnymi, w tym sterowanie optymalne oraz próby jego scharakteryzowania dla stochastycznego równania dyfuzyjnego w przypadku nieskończenie wymiarowego procesu Winera oraz współczynnika dyfuzji zależnego od sterowania, jak i gradientu funkcji sterowanej w przypadku niewypukłego zbioru sterowań dopuszczalnych, sterowanie zależne od zmiennej przestrzennej, czyli tzw. distributed parameter control.
 • Przemiany demograficzne w Polsce w ujęciu przestrzennym,  w tym przebieg wybranych procesów demograficznych w powiatach województwa małopolskiego, wyznaczenie homogenicznych grup powiatów województwa na podstawie wskaźników rozwoju demograficznego, przebieg wybranych zjawisk demograficznych w ujęciu czasowym dla reprezentantów wyodrębnionych grup, opracowanie modeli  tendencji rozwojowych wybranych zjawisk demograficznych.
 • Rolnictwo ekologiczne w Polsce, w tym dynamika liczby i powierzchni gospodarstw ekologicznych oraz liczby przetwórni ekologicznych w Polsce, regionalne zróżnicowanie Polski pod względem wybranych cech charakteryzujących rozwój rolnictwa ekologicznego, zmiany struktury obszarowej gospodarstw ekologicznych w Polsce z zastosowaniem mierników taksonomicznych, struktura upraw rolnictwa ekologicznego wybranych krajów UE w latach 2004-2012.
 • Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw w świetle wielowymiarowej analizy porównawczej, w tym  stworzenie optymalnego syntetycznego miernika sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, jak i grupy przedsiębiorstw, w oparciu o metody wielowymiarowej analizy porównawczej oraz stworzenie syntetycznego miernika wpływu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na społeczność lokalną, w której działa przedsiębiorstwo.
 • Badania modelowe wpływu migracji na dynamikę wzrostu i starzenie biologiczne populacji,  w tym uzależnienie prawdopodobieństwa migracji od wieku osobniczego.
 • Wielowymiarowa analiza statystyczna bankowości spółdzielczej, w tym znajomość instrumentów finansowych przez klientów banków, wykorzystanie produktów  i usług bankowości elektronicznej oferowanej przez banki spółdzielcze.
 • Stan świadomości ekologicznej mieszkańców Polski południowo-wschodniej oraz państw ościennych.

 

OFERTA

Ekspertyzy, doradztwo oraz prowadzenie kursów, szkoleń, studiów podyplomowych obejmujące takie dyscypliny naukowe jak: statystyka matematyczna, ekonometria, badania operacyjne, wnioskowanie statystyczne, prognozowanie i symulacje i statystyczna analiza wielowymiarowa.

 

 


Lista publikacji


 

KONTAKT

Katedra Statystyki i Ekonometrii

al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel.: 12 662 43 81
e-mail: ksm@urk.edu.pl

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Rolniczo - Ekonomiczny
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 43 32
12 633 44 43
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR