Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego

Skład osobowy

prof. dr hab. inż. Elżbieta Boligłowa  

Kierownik Katedry
profesor zwyczajny

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
pokój nr: 426a
telefon: 12 662 44 00

dr hab. inż. Janina Gospodarek  profesor UR

Kierownik Studium Podyplomowego
profesor nadzwyczajny UR

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
pokój nr: 230
telefon: 12 662 42 04

dr inż. Joanna Dłużniewska  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
pokój nr: 426b
telefon: 12 662 44 00

dr inż. Katarzyna Gleń-Karolczyk  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
telefon: 12 662 44 00

dr hab. inż. Anna Gorczyca  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
telefon: 12 662 44 00

prof. dr hab. inż. Dariusz Ropek  

profesor nadzwyczajny

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
pokój nr: 129
telefon: 12 662 44 02

Elżbieta Wiśniewska  

starszy technik

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
telefon: 12 662 44 00

dr inż. Katarzyna Znój  

starszy specjalista

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
telefon: 12 662 44 00

 

HISTORIA

Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego powstała w 1995 roku. Zmiana profilu dydaktycznego i tworzenie nowych kierunków kształcenia na Wydziale Rolniczym - Akademii Rolniczej w Krakowie zadecydowały o powołaniu Zakładu Ochrony Środowiska Rolniczego, którego organizatorem i kierownikiem w latach 1995 – 2009 była prof. zw. dr hab. inż. Magdalena Jaworska. W początkowym okresie zostali zatrudnieni: dr inż. Maria Nadolnik, mgr inż. Dariusz Ropek, mgr inż. Joanna Dłużniewska, mgr inż. Anna Gorczyca i Elżbieta Wiśniewska. W 1996 roku do zespołu pracowników dołączyły dr hab. Elżbieta Boligłowa i mgr inż. Katarzyna Gleń, a w 1997 roku mgr inż. Janina Gospodarek i mgr inż. Katarzyna Znój. W wyniku rozwoju naukowego pracowników Zakład został przekształcony w Katedrę (2004 r.). Pod kierunkiem Prof. M. Jaworskiej tytuł doktora nauk rolniczych uzyskali: Dariusz Ropek (1996), Anna Gorczyca (2001), Janina Gospodarek (2001), Joanna Dłużniewska (2002). Z kolei pod kierunkiem prof. E. Boligłowy: Katarzyna Gleń (2002) i Katarzyna Znój (2008).

Tytuł doktora habilitowanego uzyskali - Dariusz Ropek (2006), Janina Gospodarek (2012), Anna Gorczyca (2015), tytuł profesora - Magdalena Jaworska (1997), Elżbieta Boligłowa (2003), Dariusz Ropek (2014).

Katedra jest jednostką aktywnie uczestniczącą w życiu Uczelni. Corocznie organizuje konferencję międzynarodową "Metal Ions in the Environment", prowadzi Koło Naukowe Rolników – Sekcji Ochrony Środowiska Rolniczego. Ponadto w Katedrze prowadzone są studia podyplomowe "Ochrona roślin w nowych technologiach rolniczych" oraz "Integrowana produkcja roślinna (od 2012 do nadal). Pracownicy Katedry współpracują z ośrodkami naukowymi w Polsce między innymi z SGGW, Uniwersytetem Śląskim, Instytutem Ochrony Roślin – PIB, Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach oraz z ośrodkami zagranicznymi w Austrii i Danii.

Od 1 września 2009 roku obowiązki Kierownika Katedry pełni prof. dr hab. Elżbieta Boligłowa. Obecna struktura zatrudnienia w Katedrze to: trzech profesorów, dwóch doktorów habilitowanych, dwóch - adiunktów, jeden doktor na stanowisku st. specjalisty, jeden pracownik techniczny, jeden pracownik emerytowany oraz trzech doktorantów.


 

KIERUNKI BADAŃ

 • Ocena oddziaływania czynników antropogenicznych i środowiska na agrofagi i organizmy pożyteczne.
 • Ocena oddziaływania czynników agrotechnicznych na występowanie i szkodliwość agrofagów roślin uprawnych.
 • Wpływ zanieczyszczenia środowiska na organizmy grzybowe i bezkręgowce.
 • Ocena występowania grzybów owadobójczych w glebie w zależności od jej użytkowania i właściwości.
 • Biologiczna ochrona roślin.
 • Wpływ wybranych czynników fizycznych i chemicznych w warunkach laboratoryjnych na mikrogrzyby, nicienie i wybrane rośliny.

Realizowane projekty badawcze 2005-2016:

 • „Znaczenie grzybów mikoryzowych i szkodliwość agrofagów wierzby wiciowej (Salix viminalis)” - kierownik prof. zw. dr hab. inż. Magdalena Jaworska
 • „Wykorzystanie hydrożeli do opracowania nowej formulacji preparatów zawierających owadobójcze grzyby i nicienie” - kierownik dr hab. Dariusz Ropek
 • „Zróżnicowanie czynników wpływających na występowanie chorób i szkodników roślin uprawnych oraz mikroflorę epifityczna w rejonie składowiska odpadów komunalnych w Tarnowie-Krzyżu” - kierownik dr hab. Dariusz Ropek
 • „Oddziaływanie metali ciężkich na rośliny żywicielskie, mszyce oraz ich drapieżniki. Porównanie sprawności systemów detoksykacyjnych organizmów” – wykonawca dr inż. Janina Gospodarek
 • „Wpływ ilości wysiewu i sposobu ochrony oraz uprawy w mieszankach z owsem na plonowanie wybranych odmian bobiku” – wykonawca dr hab. Dariusz Ropek, dr inż. Joanna Dłużniewska
 • „Oddziaływanie skażenia gleby substancjami ropopochodnymi w trakcie procesu bioremediacji na bezkręgowce glebowe” – kierownik dr inż. Janina Gospodarek
 • "Badania zasięgu kolonizacji środowiska i człowieka drobnoustrojami oportunistycznymi w strefie oddziaływania składowiska odpadów komunalnych w celu ograniczenia zagrożenia zdrowotnego"- kierownik dr hab. Dariusz Ropek
 • „Wpływ sposobu ochrony bobu (Vicia faba L., ssp. maior) na planowanie, jego entomofaunę i zdrowotność” – kierownik prof. dr hab. inż. Elżbieta Boligłowa
 • „Wpływ Antystresora Biogen SuperPlon na wzrost i rozwój grzybów fitopatogennych” - kierownik prof. dr hab. inż. Elżbieta Boligłowa
 • „Warzywa w tym uprawa ziół metodami ekologicznymi - badania w zakresie innowacyjnych metod ochrony przed szkodnikami, chorobami i chwastami w ekologicznej produkcji ziół i warzyw, w tym poprzez określenie zależności występujących chorób, szkodników i chwastów od występowania roślin sąsiadujących oraz dziko rosnących oraz ochrony naturalnych wrogów szkodników” - kierownik dr hab. inż. Janina Gospodarek
 • „Metody zaprawiania nasion metodami ekologicznymi: wpływ biopreparatów na plonowanie, zdrowotność i jakość surowców pozyskiwanych z roślin gryki (Fagopyrum esculentum Moench)” - wykonawca dr inż. Katarzyna Gleń-Karolczyk

Przedmioty dydaktyczne oferowane przez Katedrę:

 • Bioindykacja
 • Biologiczne skażenie środowiska
 • Biotechnologia w ochronie roślin
 • Biotechnologia w ochronie środowiska
 • Ekologiczne aspekty stosowania pestycydów
 • Fitozwiązki i mikroorganizmy dla biotechnologii
 • Integrowana ochrona roślin
 • Mikroskopia optyczna
 • Monitoring i diagnostyka agrofagów
 • Obrót środkami ochrony roślin
 • Ochrona bioróżnorodności
 • Ochrona roślin z podstawami przechowalnictwa
 • Plant Protection
 • Podstawy ochrony roślin
 • Precision Farming
 • Przechowywanie płodów rolnych
 • Techniki komputerowe w rolnictwie

oraz fakultety:

 • Aspekty ekonomiczne ochrony roślin
 • Biologiczne i biochemiczne aspekty odporności roślin
 • Biologia agrofagów
 • Biologiczna ochrona roślin
 • Biologiczne skażenie środowiska
 • Biomonitoring środowiska
 • Decision Suport Systems in Agriculture
 • Ekologia miasta
 • Mikologia
 • Ochrona roślin
 • Ochrona roślin w terenach cennych przyrodniczo
 • Pestycydy w środowisku
 • Rola zwierząt w środowisku
 • Życie owadów

 

OFERTA

 • doradztwo w ochronie roślin rolniczych przed chorobami i szkodnikami,
 • diagnostyka, ekspertyzy chorób i szkodników roślin uprawnych,
 • studia podyplomowe: Ochrona roślin w nowych technologiach rolniczych, Kwarantanna roślin, Nowe biotechnologie rolnicze
 • szkolenie w zakresie ekologicznej i integrowanej ochrony roślin,
 • komputerowe doradztwo z zakresu ochrony roślin,
 • dokumentacja fotograficzna chorób i szkodników

 

 


Lista publikacji


 

KONTAKT

Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego

al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel.: 12 662 44 00 fax: 12 662 43 99
e-mail: kosr@urk.edu.pl

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Rolniczo - Ekonomiczny
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 43 32
12 633 44 43
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR