Zakład Polityki Społecznej i Doradztwa

Skład osobowy

dr hab. Wioletta Knapik  

Kierownik Zakładu
adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
pokój nr: 139
telefon: 12 662 43 74

dr inż. Małgorzata Bogusz  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
pokój nr: 141
telefon: 12 662 43 75

dr inż. Anna Janicka  

asystent naukowo-dydaktyczny


dr Barbara Kiełbasa  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
pokój nr: 119
telefon: 12 662 44 04

dr Magdalena Kowalska  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
pokój nr: 127
telefon: 12 662 44 38

mgr Katarzyna Kukuła  

specjalista

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
pokój nr: 140
telefon: 12 662 43 74(75)

prof. dr hab. inż. Czesław Nowak  

profesor nadzwyczajny

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
pokój nr: 121
telefon: 12 662 44 04

dr inż. Jacek Puchała  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
pokój nr: 126 (wejście od str. parkingu)
telefon: 12 662 43 31 (28)

mgr Agnieszka Tworzyk  

specjalista

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
pokój nr: 141
telefon: 12 662 43 74

 

HISTORIA

Zakład Rozwoju Obszarów Wiejskich i Doradztwa powstał z połączenia Zakładu Rolnictwa Światowego i Doradztwa oraz Zakładu Socjologii i Rozwoju Wsi zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 2 marca 2012 r. (nr 11/2012).


 

KIERUNKI BADAŃ

Główne kierunki:

I. Przemiany strukturalne w rolnictwie polskim i światowym ze szczególnym uwzględnieniem krajów Unii Europejskiej:

 • analiza procesów zachodzących w UE-15 i UE-12, czyli poszukiwanie odpowiedzi na pytania, w jakim stopniu UE-15, a w jakim nowe kraje członkowskie muszą borykać się z konsekwencjami dysproporcji podziału środków WPR do roku 2013. Inne zagadnienia w tym problemie to cechy polaryzacji gospodarstw w Polsce i krajach UE – podobieństwa i różnice oraz  konsekwencje dla struktury dochodów rodzin rolniczych;
 • analiza trendów zachodzących w rolnictwie krajów transformacji gospodarczej Europy Środkowo-Wschodniej;
 • ocena instytucji w procesie przemian strukturalnych i społeczno-ekonomicznych na polskiej wsi i w rolnictwie w świetle wsparcia UE (we współpracy z IRWIR PAN).

II. Restrukturyzacja doradztwa rolniczego na świecie ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa rolniczego w Polsce obejmująca:

 • procesy komercjalizacji i prywatyzacji publicznego doradztwa rolniczego;
 • kierunki rozwoju doradztwa rolniczego na świecie;
 • rolę doradztwa rolniczego w Systemach Wiedzy i Informacji Rolniczej;
 • potrzeby rolników jako podstawa doskonalenia pracy doradczej.

III. Efektywność wdrażania instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej i polityki strukturalnej UE. Program badań dotyczy analizy Wspólnej Polityki Rolnej, określenia konsekwencji w polityce rolnej dla procesu integracji Polski ze strukturami UE. Obejmuje:

 • efekty doradztwa rolniczego we wdrażaniu instrumentów WPR w Polsce;
 • rolę programów UE w rozwoju obszarów wiejskich;
 • efekty wdrażania instrumentów polityki strukturalnej na obszarach wiejskich;
 • ocenę procesów dostosowawczych w rolnictwie i gospodarce żywnościowej do wymogów UE;
 • ocenę stopnia zaspokajania potrzeb doradczych ludności obszarów wiejskich przez doradców ODR wobec konkurencyjności firm konsultingowych.

IV. Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania i efekty procesów przemian strukturalnych:

 • ocena realizacji strategii rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin i regionów;
 • doświadczenia z okresu transformacji systemowej w Polsce po 1989 roku;
 • rola kredytu w rozwoju społeczno-gospodarczym obszarów wiejskich w XX wieku;
 • kierunki migracji na obszarach wiejskich;
 • postawy społeczności wiejskiej wobec wyzwań współczesności;
 • zarządzanie lokalną gospodarką turystyczną;
 • rola kapitału społecznego, ludzkiego i kulturowego w rozwoju społeczno-gospodarczym obszarów wiejskich;
 • skala i kierunki działań adaptacyjnych podejmowanych wśród rolników Małopolski;
 • stan i perspektywy rozwoju pozarolniczej przedsiębiorczości mieszkańców w małopolskich gminach;
 • świadomość ekologiczna mieszkańców małopolskich gmin;
 • znaczenie agroturystyki jako kierunku rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich.

 

OFERTA

1.1. STUDIA PODYPLOMOWE:

Studia podyplomowe nt. „Zarządzanie kryzysowe w rolnictwie i na obszarach wiejskich”. W roku akademickim 2017/2018 planowana jest I edycja.

Studia podyplomowe „Zarządzanie kryzysowe w rolnictwie i na obszarach wiejskich” organizowane przez Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie we współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Krakowie i ekspertami zewnętrznymi. Studia podyplomowe skierowane są głównie do pracowników administracji rządowej i samorządowej, wydziałów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, centrów powiadamiania ratunkowego, członków zespołów zarządzania kryzysowego, właścicieli i operatorów obiektów zakwalifikowanych do infrastruktury krytycznej i innych zainteresowanych osób.

Studia podyplomowe oferują wiedzę, narzędzia informatyczne (programy komputerowe) oraz kwalifikacje w zakresie identyfikacji zagrożeń, ich prewencji, a także ograniczaniu zagrożeń naturalnych oraz spowodowanych nieracjonalnym gospodarowaniem zasobami, likwidowaniu skutków zagrożeń oraz katastrof dzięki efektywnemu zarządzaniu sytuacją kryzysową.

Rekrutacja na I edycję studiów podyplomowych „Zarządzanie kryzysowe w rolnictwie i na obszarach wiejskich" (rok akademicki 2017/2018) została rozpoczęta i będzie prowadzona do 6. października 2017 r. Planowany termin rozpoczęcia zajęć: 14-15 października 2017 r.

Szczegółowe dane dostępne na stronie: http://wre.ur.krakow.pl/index/site/3939

Studium Wiedzy o Unii Europejskiej „Agro-Unia” organizowane we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. W roku akademickim 2017/2018 planowana jest XV edycja.

Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni , w tym zwłaszcza uczelni nierolniczych (studia magisterskie, inżynierskie lub licencjackie), zamierzających nabyć kwalifikacje rolnicze oraz korzystać ze środków Unii Europejskiej. Dają one szanse nabycia wiedzy i umiejętności w zakresie procedur ubiegania się o wsparcie finansowe dla rolników w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jak np.: Dopłaty bezpośrednie, Ułatwianie startu młodym rolnikom, Modernizacja gospodarstw rolnych, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej i innych.

Studia dają również uczestnikom możliwość poznania specyfiki sektora żywnościowego, zasad Wspólnej Polityki Rolnej, instytucjonalnego wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich, technologii produkcji rolniczej oraz organizacji i ekonomiki gospodarstw rolniczych.

Świadectwo ukończenia tych Studiów Podyplomowych spełnia wymogi dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych przydatnych do prowadzenia działalności rolniczej (zgodnie z Załącznikiem do Rozporządzenia MRiRW z dnia 17.01.2012 poz. 109 p. 4).

Szczegółowe dane dostępne na stronie: https://podyplomowe.urk.edu.pl/index/site/3434

1.2. SZKOLENIA, WYKŁADY, EKSPERTYZY I DORADZTWOdla praktyki rolniczej:

 • Komunikowanie w doradztwie;
 • Nowoczesne metody i techniki w doradztwie;
 • Trendy w rozwoju doradztwa i systemach doradztwa rolniczego na świecie;
 • Zarządzanie organizacją doradczą;
 • Przywództwo (leadership) w rozwoju obszarów wiejskich;
 • Zarządzanie projektami europejskimi;
 • Wspólna Polityka Rolna UE – przeszłość i przyszłość;
 • Dopłaty bezpośrednie w rolnictwie i ich znaczenie;
 • Rola i znaczenie doradztwa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości pozarolniczej na obszarach wiejskich;
 • Aktualizacja strategii rozwoju jednostek terytorialnych;
 • Badania badań potrzeb mieszkańców społeczności lokalnych dla przygotowania planu strategicznego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz planów doradczych;
 • Przeprowadzanie badań celowych zleconych przez instytucje zewnętrzne i firmy z wykorzystaniem metod ankietowej i wywiadu;
 • Innowacyjne formy turystyki kwalifikowanej i rekreacyjnej;
 • Podejmowanie i prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego;
 • Kwerenda archiwalna i analiza dokumentów archiwalnych potwierdzających prawo własności w zakresie ustalania stanu prawnego nieruchomości ziemskich i miejskich;
 • Opracowywanie broszur, ulotek i informacji dla mieszkańców wsi nt. dostępnych funduszy unijnych nakierowanych na rozwój obszarów wiejskich;
 • Badania obaw lokalnych społeczności i przygotowanie wskazówek dla wywołania zmiany postaw społecznych.

1.3. CZASOPISMA:

„Wieś i Doradztwo” jest kwartalnikiem, redagowanym i wydawanym od 1995 r. przez Zarząd Małopolskiego Stowarzyszenia Doradztwa Rolniczego oraz Zakład Polityki Społecznej i Doradztwa (IES) Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Czasopismo skierowane jest głównie dla doradców, administracji rolnej i przedsiębiorców. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje zagadnienia z zakresu metodyki doradztwa, agrobiznesu, marketingu, ekologii, ekonomiki i organizacji gospodarstw, technologii produkcji, wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, dziedzictwa kulturowego, reportaże o konkretnych sukcesach w doradztwie itp.

W czasopiśmie są przewidziane następujące działy:

 • Doradztwo i edukacja
 • Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich
 • Dziedzictwo kulturowe / Kultura i medycyna
 • Ekonomia / Ekonomika i organizacja gospodarstw
 • Ekologia i ochrona krajobrazu
 • Technologia produkcji
 • Kronika MSDR

Informacje dla autorów:

 1. Materiał do publikacji nie powinien przekraczać 10-15 stron maszynopisu (tekst, tabele, ilustracje, wykresy). Artykuł należy przygotować w edytorze tekstu Word, w formacie: czcionka Times New Roman 12 pkt, odstęp 1,5 wiersza, marginesy 2,5 cm z lewej i prawej strony). Wykresy należy dołączać jako osobne pliki (Excel), fotografie należy dołączać jako osobne pliki JPG/TIFF.
 2. Układ tekstu powinien być następujący:
  • imię i nazwisko autora(ów),
  • nazwa instytucji / uczelni / organizacji, jaką autor reprezentuje,
  • tytuł artykułu (dużymi literami),
  • tekst wraz z tabelami i wykresami oraz spisem cytowanej literatury,
  • krótkie streszczenie artykułu (10-12 wierszy).
 3. Spis literatury powinien być sporządzony alfabetycznie w następującym układzie: nazwisko autora, skrót imienia autora, rok wydania, tytuł dzieła, wydawca, miejsce wydania, numery stron, do których odwołuje się autor artykułu;

  przykład: Kowalski J. 2013. Metody doradztwa rolniczego dla młodych rolników, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 143.
 4. Tekst powinien zawierać odsyłacze do literatury w formie np. Kowalski [2014].
 5. W przypadku prezentowania wyników badań wcześniej publikowanych w czasopismach naukowych należy podać informację, np. opracowano na podstawie.... lub artykuł prezentowany na konferencji...

Artykuł przygotowany według powyższych zasad należy przesłać pocztą elektroniczną na adres podany niżej. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów, ograniczenia ilości liczby, tabel i wykresów w ramach opracowania redakcyjnego.

Egzemplarze archiwalne dostępne są na stronie www.msdr.edu.pl

Adres redakcji:
Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego
ul. Czysta 21, pokój 124, 31-121 Kraków
tel. +48 12 662 43 31
e-mail: zdr@urk.edu.pl

 

WAŻNIEJSZE INSTYTUCJE I ORGANIZACJE WSPÓŁPRACUJĄCE Z ZAKŁADEM:

 • Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego (www.msdr.edu.pl)
 • Centrum Doradztwa Rolniczego (www.cdr.gov.pl)
 • Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział Kraków (www.cdr.gov.pl/krakow)
 • Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział Radom (www.cdr.gov.pl/radom)
 • Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział Poznań (www.cdr.gov.pl/poznan)
 • Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego
 • Małopolski ODR w Karniowicach (http://www.modr.pl/)
 • Świętokrzyski ODR (http://www.sodr.pl/)
 • Śląski ODR (http://www.czwa.odr.net.pl/)
 • Małopolska Izba Rolnicza (www.mir.krakow.pl)
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl)
 • Agencja Rynku Rolnego (http://www.arr.gov.pl/)
 • Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (http://www.irwirpan.waw.pl/)
 • Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie (http://www.izoo.krakow.pl/)
 • IUNG Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (http://www.iung.pulawy.pl/)
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych (http://www.sggw.pl/)
 • Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania (www.pcz.pl/)
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie (www.pwsztar.edu.pl/)
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (www.ar.lublin.pl)
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (http://puls.edu.pl/)
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (http://www.zut.edu.pl/)
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (http://www.up.wroc.pl/)
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (http://www.uwm.edu.pl/)
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (http://www.utp.edu.pl/)
 • Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze, Słowacja (http://cms.uniag.sk/)
 • Państwowa Połtawska Akademia Rolnicza w Poltawie, Ukraina (http://pdaa.edu.ua)
 • Stowarzyszenie “Zielony Krzyż” (http://www.gcs.org.ua/pol/about)

 

 


Publikacje za lata 2009-2011

Publikacje za lata 2013-2016


 

KONTAKT

Zakład Polityki Społecznej i Doradztwa

al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel: +48 12 662 43 74, +48 12 662 43 28
e-mail: zpsid@urk.edu.pl

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Rolniczo - Ekonomiczny
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 43 32
12 633 44 43
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR