Zakład Szczegółowej Uprawy Roślin

Skład osobowy

prof. dr hab. inż. Bogdan Kulig  

Kierownik Studium Podyplomowego-Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych
profesor nadzwyczajny

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
pokój nr: 407
telefon: 12 662 43 82
fax: 12 633 44 43

dr hab. inż. Robert Witkowicz  

Kierownik Studium Podyplomowego
adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
pokój nr: 228
telefon: 12 662 43 85

mgr inż. Barbara Czekaj  

specjalista

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
pokój nr: 407
telefon: 12 662 43 82
fax: 12 633 15 61

mgr inż. Marta Hennig  

starszy specjalista

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
telefon: 12 662 43 84

dr hab. inż. Agnieszka Klimek-Kopyra  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
telefon: 12 662 44 45
fax: 12 633 15 61

dr hab. inż. Marek Kołodziejczyk  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
pokój nr: 407
telefon: 12 662 43 82

dr inż. Anna Lorenc-Kozik  

starszy wykładowca

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
pokój nr: 421
telefon: 12 662 43 86

Łukasz Minior  

technik

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
telefon: 12 662 43 82

dr inż. Andrzej Oleksy  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
pokój nr: 407
telefon: 12 662 43 82

prof. dr hab. inż. Tadeusz Zając  

profesor zwyczajny

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
pokój nr: 407A
telefon: 12 662 44 34

 

HISTORIA

Zakład Szczegółowej Uprawy Roślin - wywodzi się z utworzonej na Studium Rolniczym Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Katedry Uprawy Roślin, kierownictwo jej w 1892 r. objął prof. Franciszek Czarnomski, a w 1898 r. prof. Stefan Jentys. W 1902 r. powołano II Katedrę Uprawy pod kierownictwem prof. Kazimierza Rogoyskiego. Po jego ustąpieniu w 1922 r. kierownictwo Zakładu przemianowanego na Katedrę Uprawy Roli i Roślin przejął prof. Jan Włodek (1923–1939). Następcami prof. Włodka byli kolejno: prof. Kazimierz Miczyński (1945–1946), dr Anatol Listowski (1947–1950), dr Jan Kiełpiński (1950–1952). W listopadzie 1951 roku z Katedry Uprawy Roli i Roślin wyodrębnione zostały trzy Katedry: Szczegółowej Uprawy Roślin, Ogólnej Uprawy Roli i Roślin oraz Uprawy Łąk i Pastwisk. Kierownictwo Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin objął prof. Roman Borkowski (1952–1960). Po Jego śmierci Katedrą kierowali kolejno: prof. Tadeusz Ruebenbauer (1960), prof. Julian Sawicki (1960–1971), prof. Edward Ziółek (1972–1992). W latach 1970–1981 działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna z zakresu szczegółowej uprawy roślin była prowadzona w ramach Instytutu Uprawy Roli i Roślin. Dyrektorem Instytutu był prof. dr hab. Jan Filipek, a jego zastępcą prof. dr hab. Edward Ziółek. W latach 1984–1992 w ramach Katedry funkcjonował Zespół Genetyki Żyta. Po jego rozwiązaniu zasoby genetyczne zostały przekazane do Zakładu Roślin Zbożowych IHAR w Krakowie. W 1993 r. Katedra została przemianowana na Zakład Szczegółowej Uprawy Roślin. Kierownikami Zakładu byli kolejno dr hab. Aleksander Szmigiel (1993–1994) oraz dr hab. Tadeusz Zając (1995–1999). W 1999 r. kierownictwo Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin  objął ponownie prof. dr hab. A. Szmigiel, pełniąc funkcję nieprzerwanie do 2011 roku. W dniu 1 września 2011 r. na mocy Zarządzenia Nr 12/2011 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie powołano Instytut Produkcji Roślinnej, którego Dyrektorem został mianowany prof. dr hab. A. Szmigiel, a w strukturze którego wyodrębniono:
 • Zakład Szczegółowej Uprawy Roślin(kierownik:  prof. dr hab. A. Szmigiel)
 • Zakład Łąkarstwa  (kierownik:  prof. dr hab. M. Kasperczyk)

Od września 2014 roku na kierownika ZSZUR został powołany prof. dr hab. Bogdan Kulig, pełniący również funkcję Dyrektora Instytutu Produkcji Roślinnej, a kierownikiem ZŁ  został mianowany dr hab. Wojciech Szewczyk.

Stacja Doświadczalna IPR w Prusach

W 1955 r. Uczelnia przejęła gospodarstwo w Prusach koło Krakowa, które do 1994 funkcjonowało jako Rolniczy Zakład Doświadczalny gospodarując na powierzchni 112 ha.  Od 1994 r. gospodarstwo to funkcjonowało w strukturach Stacji Doświadczalnej Katedry/Zakładu Szczegółowej Uprawy Roślin. Kierownikiem Stacji był kierownik Katedry/Zakładu. Taka sytuacja istniała do 2010 roku, w którym powołano Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne (ZR 33/2010) z siedzibą w Prusach, gospodarujące na polach zlokalizowanych w Prusach, Mydlnikach i Garlicy Murowanej nie wykorzystywanych przez katedralne i wydziałowe stacje doświadczalne. Instytut Produkcji Roślinnej – Zakład Szczegółowej Uprawy Roślin posiada wydzieloną Stację Doświadczalną z polem o powierzchni 12,6 ha do prowadzenia doświadczeń ścisłych oraz odpowiednią infrastrukturą badawczą (pomieszczenia, ciągniki, kombajny poletkowe, urządzenia i maszyny rolnicze). Corocznie prowadzone są doświadczenia obejmujące doskonalenie technologii uprawy roślin rolniczych i ocenę odmian (m.in. w ramach PDOiR) obejmujące łącznie ponad 1500 poletek doświadczalnych.

Pracownicy Zakład Łąkarstwa prowadzą badania w SD Prusy oraz własnej Stacji Doświadczalnej w Krynicy (Czarny Potok).


 

KIERUNKI BADAŃ

 • Doskonalenie technologii produkcji, plonowania i jakości ziarna różnych form i odmian roślin zbożowych (jęczmień, pszenica, owies, pszenżyto, żyto)
 • Ocena technologii uprawy, plonowania i jakość surowca roślinnego wybranych odmian roślin okopowych (ziemniak, topinambur, burak pastewny)
 • Doskonalenie technologii produkcji roślin strączkowych oraz zastosowanie szczepionek bakteryjnych (groch, soja, bobik)
 • Wykorzystanie potencjału energetycznego roślin (wierzba energetyczna) 
 • Doskonalenie agrotechniki oraz poprawa, jakości plonu roślin oleistych (rzepak ozimy, len oleisty, gorczyca biała, mak siewny, katran abisyński,)
 • Doskonalenie technologii uprawy alternatywnych roślin uprawnych (gryka, komosa ryżowa, amarantus)
 • Wykorzystanie alternatywnych nawozów w agrotechnice roślin uprawnych (nawozy produkowane na bazie popiołów z elektrociepłowni oraz o spowolnionym działaniu)
 • Analiza technologii produkcji cech morfologicznych i składu chemicznego, plonowania i jakości ziarna kukurydzy
 • Wpływ aplikacji biopreparatów na wzrost, rozwój oraz plonowanie roślin uprawnych
 • Ocena cech morfologicznych i właściwości fizjologicznych różnych odmian grochu siewnego
 • Wykorzystanie modeli deterministycznych w modelowaniu wzrostu i rozwoju roślin
Zrealizowane Projekty badawcze
 • 2007-2009 (N310 039 32/2145) Wpływ ilości  wysiewu i sposobu ochrony oraz uprawy w mieszankach z owsem na plonowanie  wybranych odmian bobiku
 • 2009-2012 (N310 151837 ) Produkcyjna i środowiskowa weryfikacja stosowania szczepionek bakteryjnych i nawozu mikroelementowego w uprawie grochu i jego mieszanek,  jako opcji technologicznych dla rolnictwa zrównoważonego
 • 2010-2013 (POIG) Zastosowanie biomasy do wytwarzania polimerowych materiałów przyjaznych środowisku
 • 2011-2014 (N N310 169139)   Wpływ nawożenia azotem i siarką na plonowanie oraz kształtowanie się wskaźników wegetacyjnych łanu wybranych odmian rzepaku ozimego w aspekcie doradztwa nawozowego i prognozowania plonu

 

OFERTA

Zakład Szczegółowej Uprawy Roślin realizuje na zlecenia we własnej Stacji Doświadczalnej (PRUSY k/Kocmyrzowa) doświadczenia polowe (nawozowe, odmianowe i inne) – wartość eksperymentu wg uzgodnienia z Kierownikiem Zakładu.
Ponadto Zakład Szczegółowej Uprawy Roślin:

 • prowadzi sprzedaż produktów rolniczych w atrakcyjnych cenach (ziemniaki, ziarno zbóż i nasiona roślin strączkowych)
 • świadczy usługi doradcze (po uzgodnieniu z pracownikiem – specjalistą w określonym obszarze)  w zakresie: ekologicznej, integrowanej i konwencjonalnej uprawy roślin rolniczych oraz nasiennictwa wybranych gatunków roślin

Analizy chemiczne:

 • oznaczanie zawartości białka ogólnego w surowcach roślinnych

Analizy biologiczne:

 • oznaczanie powierzchni asymilacyjnej liści i łanu
 • określenie indeksu zieleni łanu roślin uprawnych
 • oznaczenie indeksu zieloności liści (SPAD)

W zakresie dydaktyki - pracownicy Zakładu Szczegółowej Uprawy Roślin organizują i prowadzą studia podyplomowe:

 • Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych
 • Uprawa i wykorzystanie roślin zielarskich i alternatywnych
 • Menedżer produkcji oraz zapewnienia jakości surowców rolnych i wyrobów gotowych

 

PUBLIKACJE


Lista publikacji

 

KONTAKT

Zakład Szczegółowej Uprawy Roślin

al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel.: 12 662 43 82
e-mail: kszur@urk.edu.pl

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Rolniczo - Ekonomiczny
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 43 32
12 633 44 43
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR