Sprawy socjalne - krok po kroku

W celu złożenia wniosku należy wykonać następujące czynności:

Krok 1 – zaloguj się do systemu USOSweb https://usosweb.ur.krakow.pl/ (dział dla studentów)
Krok 2 – wybierz zakładkę DLA WSZYSTKICH, następnie z listy po lewej stronie wybierz wnioski
Krok 3wypełnij oświadczenie o dochodach zgodnie ze zgromadzoną dokumentacją, zatwierdź i wydrukuj.
Krok 4 – wybierz rodzaj stypendium:
• stypendium socjalne,
• stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiek-cie innym niż dom studencki,
• stypendium specjalne dla niepełnosprawnych,
• zapomoga,

wpisz niezbędne dane (w przypadku stypendium w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie należy zaznaczyć taką opcję), zatwierdź i wydrukuj.

Krok 5złóż wniosek oraz wymagane dokumenty w dziekanacie w terminie wskazanym w regulaminie.

Rozpatrywanie wniosków

Kompletne wnioski rozpatrywane są raz w miesiącu w okresie trwania roku akademickiego od października do czerwca.

Wniosek niekompletny oraz niepozwalający na ustalenie sytuacji materialnej, nie może być rozpatrzony pozytywnie.

Świadczenia mogą zostać przyznane wyłącznie po uzupełnieniu wniosku.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w pierwszej instancji, w formie pisemnej, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia decyzji. Rektor lub odwoławcza komisja stypendialna podejmuje decyzję w terminie 30 dni kalendarzowych od daty złożenia odwołania. Decyzja rektora jest ostateczna. Od decyzji organu wyższej instancji – rektora lub odwoławczej komisji stypendialnej – przysługuje skarga do właściwego sądu administracyjnego. Szczegółowe informacje dotyczące domów studenckich, Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Rolniczego im.Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz instrukcje obsługi systemu USOSweb znajdują się na stronie https://pomocmaterialna.urk.edu.pl/.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Rolniczo - Ekonomiczny
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR