Sprawy socjalne - dokumenty

Niezbędne dokumenty


Stypendium socjalne

Oświadczenie o dochodach:

 • oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku w roku akademickim 2018/2019 (Zał. nr 1 - Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku),
 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodzie uzyskanym w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki - 2017 (student oraz wszyscy pełnoletni członkowie rodziny, dochód rodziców - na osobnych drukach);
 • student, którego członek rodziny rozliczał się w formie zryczałtowanej musi dostarczyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za 2017 rok dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
  a) formie opłacanego podatku,
  b) wysokości przychodu,
  c) stawce podatku,
  d) wysokości opłaconego podatku.
  Dochód z działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym podajemy wg dochodu wskazanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
 • oświadczenia studenta oraz wszystkich pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu - Zał. nr 8 - Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu
 • osoby ubezpieczone w ZUS (osoby pracujące, bezrobotni, prowadzący działalność gospodarczą) - zaświadczenie o wysokości odprowadzonych w 2017 r. składek na ubezpieczenie zdrowotne;
 • osoby ubezpieczone w KRUS - zaświadczenie o składkach oraz zaświadczenie o wysokości wypłaco-nych zasiłków chorobowych w 2017 r.;
 • zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy,
 • oświadczenia studenta oraz wszystkich pełnoletnich członków rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego; Zał. nr 11 - Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
 • skrócony odpis aktu urodzenia niepełnoletniego rodzeństwa/dziecka;
 • aktualne zaświadczenia ze szkoły lub uczelni w przypadku posiadania rodzeństwa/dziecka pobierające-go naukę do 26 roku życia,
 • zaświadczenie z Urzędu Pracy bezrobotnych członków rodziny, (jeżeli osoba bezrobotna pobiera zasiłek w zaświadczeniu powinna być podana miesięczna kwota netto pobieranego świadczenia);
 • alimenty należy udokumentować aktualnymi orzeczeniami Sądu oraz przekazami lub przelewami pie-niężnymi dokumentującymi wysokość alimentów;
 • w przypadku, gdy dochód netto na członka rodziny jest mniejszy niż 150,00 zł/m-c należy dostarczyć potwierdzenie korzystania z pomocy społecznej, otrzymywania świadczeń rodzinnych itp.

Dokumenty wymienione powyżej, konieczne są do wypełnienia oświadczenia o dochodach, natomiast ze względu na indywidualny charakter sytuacji materialnej niektórych studentów, pracownik dziekanatu może zażądać dodatkowych zaświadczeń potwierdzających dochód oraz warunki bytowe studenta.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Stypendium dla niepełnosprawnych

Zapomoga

 • oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku w roku akademickim 2018/2019 (Zał. nr 1 - Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku),
 • dokumenty dochodowe,
 • oświadczenie o dochodach USOS,
 • stosowne zaświadczenia potwierdzające zdarzenie: zgon - kserokopia aktu zgonu;; choroba - aktualne zaświadczenie od lekarza w oryginale oraz kserokopia dokumentacji medycznej; powódź, pożar - zaświadczenie ze Straży Pożarnej, z Urzędu Gminy; kradzież, wypadek - zaświadczenia z Policji, w przypadku wypadku dodatkowo dokumentacja medyczna.

Wzory dokumentów

https://pomocmaterialna.urk.edu.pl/index/site/3314

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Rolniczo - Ekonomiczny
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR