Sprawy socjalne - informacje

Procedura przyznawania pomocy materialnej
dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia
na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym UR

Podstawa prawna:

 • Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2012 poz. 572 j.t. ze zm.), dalej zwana Ustawą PoSW,

Na stronie internetowej pomocmaterialna.urk.edu.pl Uniwersytetu Rolniczego publikowane są aktualne w danym roku akty prawne regulujące przyznawanie studentom pomocy materialnej

Termin składania wniosków:

Terminy składania poszczególnych wniosków regulują odpowiednie zarządzenia Rektora na dany rok akademicki.

Rodzaje pomocy materialnej na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym UR:

 • stypendium socjalne
 • stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie,
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • jednorazowa zapomoga,
 • inne formy wsparcia materialnego.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne, ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Stypendium socjalne przyznawane jest na wniosek studenta na podstawie miesięcznego dochodu netto na osobę w rodzinie, osiągniętego w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki.

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości

Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymywać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki niebędącym miejscem jego stałego zamieszkania, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszka-nia do Uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który:

 1. został przyjęty na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o którym mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów;
 2. został przyjęty na pierwszy rok studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia;
 3. w poprzednim roku studiów, student:
  • zaliczył terminowo tj. zgodnie z § 14 ust. 4 Regulaminu Studiów dwa semestry, w tym wszystkie przedmioty przewidziane planem studiów,
  • nie korzystał z warunkowego zaliczenia przedmiotu,
  • nie powtarzał roku studiów,
  • osiągnął w poprzednim roku średnią ważoną wszystkich ocen pozytywnych i negatywnych powy-żej 4,0,
  • posiada osiągnięcia naukowe lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,
  • w przypadku wykazania przez studenta wysokich osiągnięć naukowych, artystycznych lub sporto-wych stypendium może otrzymać również student ze średnią ocen poniżej 4,0.

Aby uzyskać stypendium rektora dla najlepszych studentów należy złożyć wniosek wydrukowany z systemu USOS oraz Zał. nr 1 - Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku do dziekanatu (pokój 223). W przypadku osiągnięć naukowych należy dołączyć wraz z dokumentami potwierdzający-mi osiągnięcia
Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest na semestr.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Studenci UR posiadający aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne mogą ubiegać się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest od miesiąca złożenia kompletnego wniosku do końca roku akademickiego, ale nie dłużej niż przez dziewięć miesięcy. W przypadku, gdy orzeczenie o niepełnosprawności zostało wydane na czas określony i wygasa w trakcie roku akademickiego, stypendium przyznawane i wypłacane jest do tego miesiąca włącznie, w którym orzeczenie wygaśnie. Wypłata stypendium następuje począwszy od miesiąca, w którym student złożył kompletny wniosek bez wyrówna-nia wstecz.

Zapomoga

Zapomogę przyznaje się na wniosek studenta z tytułu:

 • nieszczęśliwego wypadku,
 • poważnej udokumentowanej choroby studenta lub członka jego najbliższej rodziny,
 • śmierci członka najbliższej rodziny,
 • kradzieży,
 • klęski żywiołowej.

Student zobowiązany jest potwierdzić wystąpienie zdarzenia losowego. Do wniosku należy dołączyć odpowiednie zaświadczenia. Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim. Wniosek o zapomogę należy złożyć w terminie 3 miesięcy od daty zaistnienia sytuacji losowej. Z tytułu tego samego zdarzenia, student może otrzymać tylko jedną zapomogę.

Inne formy wsparcia materialnego

 • odroczenie terminu płatności za świadczone usługi edukacyjne,
 • rozłożenie czesnego na raty,
 • umorzenie czesnego,
 • inne.

Zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz tryb i warunki zwalniania z tych opłat reguluje Komunikat Rektora nr 9/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Rolniczo - Ekonomiczny
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR