Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Studia II stopnia - magisterskie

Rodzaj studiów: Na kierunku Jakość i bezpieczeństwo środowiska studia II stopnia - magisterskie przeznaczone są dla osób posiadających stopień licencjata na kierunku Ochrona Środowiska lub pokrewnych. Studia II stopnia kończą się napisaniem pracy dyplomowej magisterskiej i złożeniem egzaminu dyplomowego, a absolwenci uzyskują tytuł magistra inżyniera na kierunku Jakość i bezpieczeństwo środowiska. Studia II stopnia trwają 4 semestry i rozpoczynają się w semestrze zimowym, po studiach licencjackich.

Forma: Studia stacjonarne i niestacjonarne.

Specjalności:
Zarządzanie środowiskiem   
Analityka środowiska

Profil absolwenta: Absolwent kierunku Jakość i bezpieczeństwo środowiska II stopnia ma zaawansowaną wiedzę zakresu nauk przyrodniczych i rolniczych oraz związanych z ochrona środowiska, systemu prawnego ochrony środowiska, uwarunkowań środowiskowych inwestycji oraz instrumentów finansowych w ochronie środowiska. Zna zasady, sposoby oraz dobre praktyki w zakresie wdrażania, utrzymywania i doskonalenia systemów zarządzania środowiskiem i jakością badań oraz prowadzenia audytów. Ponadto posiada znajomość nowoczesnych technologii stosownych w gospodarce obiegowej. Ma zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresie oceny jakości poszczególnych elementów środowiska z wykorzystaniem nowoczesnych metod analizy instrumentalnej (specjalność Analityka Środowiska). Absolwent posiada umiejętność szacowania ryzyka zdrowotnego i ekologicznego, podejmowania decyzji w sytuacjach podwyższonego ryzyka oraz wprowadzania działań zapobiegawczych. Zdobyta wiedza pozwala mu na zrównoważone i bezpieczne gospodarowanie na tenarach chronionych oraz kryzysowych (specjalność Zarządzanie środowiskiem). Potrafi opracowywać i zarządzać dokumentacją środowiskową i laboratoryjną oraz szacować efektywność działań prośrodowiskowych różnych organizacji. Absolwent zna język obcy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk o środowisku oraz zarządzania. Ponadto ma zaawansowaną wiedzę z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz zasad tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej oraz kierowania zespołem ludzkim. Absolwent II stopnia jest również przygotowany do kontynuacji nauki na studiach III stopnia (doktoranckich)

Program kształcenia  
Na II stopniu studiów stacjonarnych liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 1158 (specj. Analityka środowiska) i 1153 (stacj. Zarządzanie środowiskiem) oraz w trybie niestacjonarnym: 725 (specj. Analityka środowiska) i 708 (specj. Zarządzanie środowiskiem). W programie studiów 30% punktów ECTS stanowią fakultety, czyli przedmioty wybierane przez studenta zgodnie z jego zainteresowaniami. Program studiów kierunku Jakość i bezpieczeństwo środowiska na II stopniu realizowany jest głównie w oparciu o kadrę pracowników i bazę laboratoryjno-dydaktyczną Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego. W przedmiotach specjalistycznych kadra Wydziału będzie wspomagana przez przedstawicieli i specjalistów z instytucji administracyjnych, kontrolnych i przedsiębiorstw.

Program kształcenia obejmuje cztery grupy przedmiotów:

Przedmioty podstawowe: język nowożytny B2+, wychowanie fizyczne, podstawy bezpieczeństwa państwa, kultura, sztuka i tradycja regionu, fakultet społeczny fakultet humanistyczny.  
Przedmioty kierunkowe: problemy antropopresji współczesnego świata, audyty i normy środowiskowe, polityka ekologiczna państwa, gospodarka obiegowa, substancje szkodliwe i odpady niebezpieczne, ryzyko w środowisku, statystyka.

Przedmioty specjalistyczne:       
Specjalność Zarządzanie środowiskiem:       
retardacja zużycia zasobów środowiska, planowanie przestrzenne, gospodarowanie na obszarach chronionych, gospodarowanie na obszarach kryzysowych, finansowe instrumenty realizacji zadań prośrodowiskowych, edukacja ekologiczna i udział społeczeństwa w ochronie środowiska, staż administracyjny.
Specjalność Analityka środowiskowa
analiza instrumentalna, modelowanie procesów w środowisku ekotoksykologia, laboratorium akredytowane i dobre praktyki laboratoryjne, metody badań środowiskowych, bioinżynieria środowiska, staż laboratoryjny.

Grupa treści uzupełniających, do których należą: przedmioty fakultatywne, seminaria, w tym seminarium dyplomowe oraz praktyka dyplomowa. Przykładowe zajęcia fakultatywne do wybory obejmują następujące przedmioty: biochemia gleby, monitoring i diagnostyka agrofagów, biologiczne skażenie środowiska, nawożenie a jakość produktu i środowiska, detoksykacja substancji niebezpiecznych, ślad ekologiczny, Dobra Praktyka Produkcyjna i Higieniczna, ekonomika środowiska, postawy zarządzania, system informacji ekologicznej, zrównoważony rozwój organizacji, programy gospodarki środowiskiem w gminie, komunikacja społeczna i doradztwo, socjotechnika w kształtowaniu środowiska.

Perspektywy zatrudnienia  
Absolwent kierunku Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowiskach związanych z zarządzaniem i monitoringiem jakości środowiska w przedsiębiorstwach, w administracji rządowej i samorządowej oraz instytucjach urzędowej kontroli. Perspektywy zawodowe Absolwenta koncentrują się także na stanowiskach pracy w laboratoriach branżowych, badawczych oraz jednostkach kontrolno-pomiarowych zajmujących się analizą chemiczną i biologiczną próbek środowiskowych, żywności oraz oceną ich jakości. Zdobyta wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne Absolwenta pozwalają również na prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej związanej z szeroko pojętą tematyką ochrony środowiska.

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Rolniczo - Ekonomiczny
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK