Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Studia I stopnia - inżynierskie

Rodzaj studiów: Kształcenie na kierunku Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska odbywa się w formie dwustopniowej. Studia I stopnia trwają 7 semestrów. Studia kończą się wykonaniem pracy inżynierskiej i egzaminem dyplomowym, a absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera na kierunku Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska.

Forma: Studia stacjonarne i niestacjonarne.

Profil absolwenta: Absolwent kierunku Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska ma szeroką ogólną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych oraz technicznych dotyczącą ochrony i kształtowania środowiska. Posiada szczegółową wiedzę z zakresu fizycznych, chemicznych i biologicznych zagrożeń dla jakości i bezpieczeństwa środowiska oraz procedur, metod i technik ich minimalizowania. Ma wiedzę ekonomiczną i prawną w zakresie ochrony środowiska oraz zna zasady zarządzania jakością i bezpieczeństwem środowiska zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi regulacjami prawnymi, wskazuje również instytucje odpowiedzialne za monitoring i kontrolę jakości środowiska. Absolwent nabywa umiejętności związanych z identyfikacją zagrożeń w środowisku, oceną jakości poszczególnych elementów środowiska; projektowaniem i podejmowaniem działań na rzecz technologii zapewniających jakości i bezpieczeństwo środowiska; oceną oddziaływania na środowisko; menedżerskich w zakresie systemów zarządzania (jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem zdrowotnym żywności); pracy zespołowej w zakresie rozwiązywania problemów i doskonalenia organizacji. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają mu na zrównoważone i bezpieczne zarządzanie zasobami środowiska oraz kształtowanie ich jakości. Ponadto absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym, specjalistycznym z zakresu nauk o środowisku na poziomie zaawansowania B2 oraz potrafi wykorzystywać najnowsze techniki IT do pozyskiwania informacji o środowisku oraz przetwarzania danych, ich analizy oraz graficznej prezentacji. Program studiów ułatwia absolwentom zatrudnienie zgodne z uzyskanym wykształceniem oraz umożliwia prowadzenie indywidualnej przedsiębiorczości. Absolwent jest również przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Program kształcenia
Na I stopniu kształcenia liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 2370 i 1419 odpowiednio w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. W programie studiów około 30% punktów ECTS stanowią fakultety, czyli przedmioty wybierane przez studenta zgodnie z jego zainteresowaniami. W czasie studiów I stopnia duży nacisk kładzie się na szkolenie praktyczne, inżynierskie. Program studiów kierunku Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska realizowany jest głównie w oparciu o kadrę pracowników i bazę laboratoryjno-dydaktyczną Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego. W przedmiotach ściśle specjalistycznych kadra Wydziału będzie wspomagana przez pracowników innych wydziałów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, w tym głównie Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji oraz przedstawicieli i specjalistów z instytucji administracyjnych, kontrolnych i przedsiębiorstw.

Program kształcenia obejmuje trzy grupy przedmiotów:

Grupa treści podstawowych: język obcy, ekonomia, technologie informatyczne, przedmioty humanistyczne, matematyka, fizyka, chemia, biochemia z elementami fizjologii, biologia, mikrobiologia, ochrona własności intelektualnej.

Grupa treści kierunkowych: metrologia i próbobiorstwo, prawo i ekonomia w ochronie środowiska, ekologia i ochrona przyrody, środowiskowe funkcje rolnictwa i leśnictwa geologia, gospodarowanie na terenach rolniczych, bezpieczeństwo surowcowe Polski, chemia środowiska, geologia, geomorfologia i gleboznawstwo, ochrona i jakość gleb, ochrona i jakość wód, ochrona i jakość powietrza, gospodarka wodno-ściekowa, biotechnologia w ochronie środowiska, agrochemikalia w środowisku, gospodarowanie odpadami, gospodarka energią, ochrona środowiska przed czynnikami fizycznymi, zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój, monitoring środowiska, waloryzacja obszarów wiejskich, ocena oddziaływania na środowisko, podstawy zarządzania środowiskiem, procedury administracyjne w ochronie środowiska, rewitalizacja środowiska, awarie w środowisku i postępowanie kryzysowe.

Grupa treści uzupełniających: przedmioty fakultatywne, seminaria w tym seminarium dyplomowe oraz praktyka zawodowa (8 tygodni w trybie stacjonarnym i 4 tygodnie w trybie niestacjonarnym). Studenci mogą odbywać praktykę zawodową w instytucjach państwowych i prywatnych oraz w innych jednostkach związanych z kierunkiem studiów. Zajęcia fakultatywne obejmują następujące przedmioty: podstawy analityki laboratoryjnej, diagnostyka biotechnologiczna, biomonitoring, bezpieczeństwo sanitarne, bezpieczeństwo entomologiczne, jakość produktów roślinnych i zwierzęcych, nowoczesne technologie w rolnictwie, eksploatacja i kontrola sprzętu ochrony roślin, wybrane narzędzia i metody zarządzania jakością, gospodarka niskoemisyjna, standardy w gospodarce żywnościowej, prawo administracyjne.

Program studiów I stopnia Jakości i Bezpieczeństwa Środowiska oferuje ponad 120 godzin przedmiotów związanych z rolnictwem i zgodnie Rozporządzeniem MRiRW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z dnia 27 stycznia 2012 r.) nabywają one uprawnienia do przejmowania i prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Troska o jakość i bezpieczeństwo środowiska przejawia się we wszystkich obszarach działalności człowieka, począwszy od procesów produkcyjnych, technologiczny, usług aż po ochronę zasobów przyrody. Powołanie tego kierunku studiów uzasadnione jest koniecznością przygotowania specjalistów, którzy podejmują w praktyce działania (kontrolne, menadżerskie, wdrożeniowe, technologiczne, badawcze) mające na celu zmniejszenie zanieczyszczeń różnych elementów środowiska oraz zminimalizowanie ich uciążliwości i szkodliwości dla środowiska przyrodniczego oraz zdrowia i życia człowieka. Studia na kierunku Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska są dwustopniowe.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Rolniczo - Ekonomiczny
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR