Rekrutacja krok po kroku

Studia I stopnia

KROK I - REJESTRACJA KANDYDATA W SYSTEMIE REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ - ERK:

 1. Załóż konto w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów ERK, uważnie wprowadź swoje dane i sprawdź je (jeżeli potrzebujesz pomocy skorzystaj z instrukcji umieszczonej na stronie ERK).
 2. Zatwierdź wprowadzone dane.
 3. Zapamiętaj swój identyfikator i hasło, z którego będziesz korzystał przy każdorazowym logowaniu się do ERK - WAŻNE !!!
 4. Wybierz rodzaj studiów: I stopień (inżynierskie).
 5. Wybierz formę studiów: stacjonarne lub niestacjonarne.
 6. Wybierz kierunek studiów: Rolnictwo, Ochrona Środowiska, Ekonomia, Zarządzanie (bez tego Twoje konto nie jest widoczne dla Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, dlatego możesz zostać pominięty na liście rankingowej) - WAŻNE !!!
 7. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej (85 zł) na numer rachunku bankowego wygenerowany indywidualnie dla Twojego konta ERK (Twoja rejestracja uzyska status rejestracji potwierdzonej dopiero po wpłynięciu i zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej, co zajmuje około 3 dni).
 8. Po upływie terminu rejestracji, kontroluj swoje konto ERK, w celu sprawdzenia wyniku kwalifikacji na studia, który Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przekazuje z reguły w ciągu 2-3 dni (nie później niż w ciągu 7 dni od daty zakończenia rejestracji).

KROK II - PROCEDURA PRZYJĘCIA KANDYDATA PO ZMIANIE STATUSU KONTA W SYSTEMIE REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ - ERK:

 1. Uzupełnij w systemie ERK wymagane dane, o które poprosi system ERK po uzyskaniu statusu "przyjęty na studia".
 2. Wydrukuj i podpisz podanie na studia wygenerowane przez system ERK.
 3. Dokonaj opłaty za legitymację i indeks (jeśli oprócz indeksu elektronicznego chcesz mieć indeks w formie papierowej).

KROK III - KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI NA STUDIA SKŁADAJĄ W USTALONYM PRZEZ WYDZIAŁOWĄ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ TERMINIE NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 1. Kopia świadectwa dojrzałości (oryginał świadectwa do wglądu).
 2. Kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał świadectwa do wglądu).
 3. Podpisany wydruk podania ERK.
 4. Kopia dowodu osobistego lub innego dokumenty potwierdzającego tożsamość kandydata na  studia w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami.
 5. Dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, wymiary: 45x35 mm.
 6. Oświadczenie kandydata na studia stacjonarne o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej.
 7. Dowód opłaty rekrutacyjnej (85 zł).
 8. Dowód opłaty za legitymację w kwocie 22 zł (dwadzieścia dwa zł) na konto Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, o numerze: 39 1060 0135 1100 0009 9990 0102 (DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH) oraz 98 1060 0135 1100 0009 9990 0107 (DLA STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH).
 9. Jeżeli jesteś uprawniony do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego (laureaci/finaliści olimpiad wskazanych przez WKR), przygotuj także kopię dokumentu potwierdzającego te uprawnienia (oryginał dokumentu do wglądu).

WAŻNE !!! Dokumenty Kandydat składa osobiście lub za pośrednictwem innej osoby, ale tylko w przypadku, gdy posiada ona pełnomocnictwo, u Sekretarza Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Rolniczego-Ekonomicznego w Biurze Rekrutacji Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego.

KROK IV – KANDYDACI, KTÓRZY ZŁOŻYLI W USTALONYM PRZEZ WYDZIAŁOWĄ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ TERMINIE WYMAGANE DOKUMENTY ZOBOWIĄZANI SĄ (WYŁĄCZNIE OSOBIŚCIE) DOKONAĆ IMMATRYKULACJI (WPISU NA STUDIA) W DZIEKANACIE WYDZIAŁU ROLNICZO-EKONOMICZNEGO - ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW TYLKO W BIURZE REKRUTACJI NIE KOŃCZY BOWIEM PROCEDURY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO I NIE JEST JEDNOZNACZNE Z UZYSKANIEM STATUSU STUDENTA.

DZIEKANAT WYDZIAŁU ROLNICZO-EKONOMICZNEGO - al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, pokój 223 lub 224
BIURO REKRUTACJI - al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, pokój 235

UWAGA !!! Kandydaci ze „starą maturą” zobowiązani są przed upływem terminu rejestracji do dostarczenia kserokopii świadectwa dojrzałości do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

UWAGA !!! Informacje dotyczące terminu rozpoczęcia roku akademickiego, rozkładu zajęć, pomocy materialnej, przydziału miejsc w domu studenckim otrzymasz w dziekanacie Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, pokój 223 lub 224 (II piętro) od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem środy, kiedy dziekanat jest nieczynny) w godzinach od 10:00 do 13:00 lub telefonicznie: 12 662 43 32 lub 12 662 44 23.

Studia II stopnia

KROK I - REJESTRACJA KANDYDATA W SYSTEMIE REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ - ERK:

 1. Załóż konto w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów ERK, uważnie wprowadź swoje dane i sprawdź je (jeżeli potrzebujesz pomocy skorzystaj z instrukcji umieszczonej na stronie ERK).
 2. Zatwierdź wprowadzone dane.
 3. Zapamiętaj swój identyfikator i hasło, z którego będziesz korzystał przy każdorazowym logowaniu się do ERK - WAŻNE !!!
 4. Wybierz rodzaj studiów: II stopień (magisterskie).
 5. Wybierz formę studiów: stacjonarne lub niestacjonarne.
 6. Wybierz kierunek studiów: Rolnictwo, Ochrona Środowiska, Ekonomia (bez tego Twoje konto nie jest widoczne dla Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, dlatego możesz zostać pominięty na liście rankingowej) - WAŻNE !!!
 7. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej (85 zł) na numer rachunku bankowego wygenerowany indywidualnie dla Twojego konta ERK (Twoja rejestracja uzyska status rejestracji potwierdzonej dopiero po wpłynięciu i zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej, co zajmuje około 3 dni).
 8. Po upływie terminu rejestracji, kontroluj swoje konto ERK w celu sprawdzenia wyniku kwalifikacji na studia, który Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przekazuje z reguły w ciągu 2-3 dni (nie później niż w ciągu 7 dni od daty zakończenia rejestracji).

KROK II - PROCEDURA PRZYJĘCIA KANDYDATA PO ZMIANIE STATUSU KONTA W SYSTEMIE REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ - ERK:

 1. Uzupełnij w systemie ERK wymagane dane, o które poprosi system ERK po uzyskaniu statusu "przyjęty na studia".
 2. Wydrukuj i podpisz podanie na studia wygenerowane przez system ERK.
 3. Dokonaj opłaty za legitymację i indeks (jeśli oprócz indeksu elektronicznego chcesz mieć indeks w formie papierowej).

KROK III - KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI NA STUDIA SKŁADAJĄ W USTALONYM PRZEZ WYDZIAŁOWĄ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ TERMINIE NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 1. Kopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem (oryginał dyplomu do wglądu).
 2. Zaświadczenie o średniej ocen ze studiów I stopnia.
 3. Podpisany wydruk podania ERK.
 4. Kopia dowodu osobistego lub innego dokumenty potwierdzającego tożsamość kandydata na  studia w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami.
 5. Jedna aktualna fotografia kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, wymiary: 45x35 mm.
 6. Oświadczenie kandydata na studia stacjonarne o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej.
 7. Dowód opłaty rekrutacyjnej (85 zł).
 8. Dowód opłaty za legitymację w kwocie 22 zł (dwadzieścia dwa zł) na konto Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, o numerze: 39 1060 0135 1100 0009 9990 0102 (DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH) oraz 98 1060 0135 1100 0009 9990 0107 (DLA STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH).

WAŻNE !!! Dokumenty Kandydat składa osobiście lub za pośrednictwem innej osoby, ale tylko w przypadku, gdy posiada ona pełnomocnictwo, u Sekretarza Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Rolniczego-Ekonomicznego w Biurze Rekrutacji Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego.

KROK IV – KANDYDACI, KTÓRZY ZŁOŻYLI W USTALONYM PRZEZ WYDZIAŁOWĄ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ TERMINIE WYMAGANE DOKUMENTY ZOBOWIĄZANI SĄ (WYŁĄCZNIE OSOBIŚCIE) DOKONAĆ IMMATRYKULACJI (WPISU NA STUDIA) W DZIEKANACIE WYDZIAŁU ROLNICZO-EKONOMICZNEGO - ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW TYLKO W BIURZE REKRUTACJI NIE KOŃCZY BOWIEM PROCEDURY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO I NIE JEST JEDNOZNACZNE Z UZYSKANIEM STATUSU STUDENTA.

DZIEKANAT WYDZIAŁU ROLNICZO-EKONOMICZNEG - al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, pokój 223 lub 224
BIURO REKRUTACJI - al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, pokój 235

UWAGA !!! Absolwenci Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, którzy posiadają elektroniczną legitymację studencką (ELS), nie wnoszą opłat za ELS.

UWAGA !!! Informacje dotyczące terminu rozpoczęcia roku akademickiego, rozkładu zajęć, pomocy materialnej, przydziału miejsc w domu studenckim otrzymasz w dziekanacie Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, pokój 223 lub 224 (II piętro) od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem środy, kiedy dziekanat jest nieczynny) w godzinach od 10:00 do 13:00 lub telefonicznie: 12 662 43 32 lub 12 662 44 23.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Rolniczo - Ekonomiczny
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 43 32
12 633 44 43
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR